Atgriezties pie galvenā satura.

Noteikumi un nosacījumi

Drukāt visas sadaļas

Noteikumi un nosacījumi

Drukāt visas sadaļas

Termini „mēs”, „mūs”, „uzņēmums” un „Hotels.com” attiecas uz „Hotels.com, L. P.”, Teksasas sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kuras juridiskā adrese ir 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, ASV, tās saistītajiem uzņēmumiem un/vai to atbilstošajiem piegādātājiem („Hotels.com”) un „jūs” attiecas uz individuālu personu, kas izveido kontu ar mūsu un/vai klienta tīmekļvietnē, rezervē tieši šajā tīmekļvietnē vai netieši caur jebkuru mūsu saistīto uzņēmumu, ar kura palīdzību mēs piedāvājam pakalpojumu. Šī tīmekļvietne ir jums pieejama un jums jāpieņem bez noteikumu, nosacījumu un brīdinājumu, kas te ietverti rezervēšanas brīdī, izmaiņām. Uz jūsu konta visa veida izmantošanu un informāciju, kas saistīta ar jūsu kontu un jūsu rezervējumiem, attiecas šie noteikumi, nosacījumi un brīdinājumi. Izmantojot šo tīmekļvietni, jūs piekrītat visiem šiem noteikumiem, nosacījumiem un brīdinājumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, tad jūs neesat pilnvarots lietot šo tīmekļvietni. „Hotels.com” var paplašināt vienošanās subjektu šajā līgumā ar tā saistītajiem uzņēmumiem, kas piedāvā tiešsaistes tūrisma pakalpojumus Latvijā uzņēmuma „Hotels.com” vārdā.

 
PERSONISKAS UN NEKOMERCIĀLAS IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMS


Šī tīmekļvietne ir paredzēta jūsu personiskai un nekomerciālai izmantošanai. Saturs un informācija šajā tīmekļvietnē (tai skaitā, bet neierobežojot, cena un tūrisma pakalpojumu pieejamība), kā arī šāda satura un informācijas nodrošināšanas infrastruktūra ir uzņēmuma „Hotels.com” vai tā piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju īpašums. Tādējādi, kā noteikums šīs tīmekļvietnes izmantošanai ir jūsu piekrišana neizmantot šo tīmekļvietni vai tās saturu, vai informāciju komerciāliem vai nepersoniskiem mērķiem (tiešiem vai netiešiem). Laikā, kad jūs veidojat ierobežota skaita ceļojuma maršruta (un ar to saistītu dokumentu) kopijas ceļojumam vai pakalpojumiem, kas iegādāti šajā tīmekļvietnē, jūs piekrītat nepārveidot, nekopēt, neizplatīt, nepārsūtīt, neattēlot, neizpildīt, neatveidot, nepublicēt, nelicencēt, neizveidot atvasinātus darbus, nenodot, nepārdot vai pārdot tālāk jebkuru informāciju, programmatūru, produktus vai pakalpojumus, kas iegūti no šīs tīmekļvietnes. Papildus, neatkarīgi no tā, vai jums ir komerciāls nolūks, jūs piekrītat: 
 • nepiekļūt, nenovērot vai nekopēt jebkuru šīs tīmekļvietnes saturu vai informāciju, izmantojot robotprogrammatūru, zirnekli, rausēju vai citus automatizētus līdzekļus vai manuālus procesus jebkādiem nolūkiem bez uzņēmuma „Hotels.com L.P.” tiešas rakstiskas atļaujas; 
• nepārkāpt jebkurus aizliegumus robotprogrammatūras izslēgšanas standartā šajā tīmekļvietnē vai neapiet vai neizmantot citus līdzekļus, kas paredzēti, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi šai tīmekļvietnei; 
• neveikt nekādas darbības, kas rada vai var radīt pēc uzņēmuma „Hotels.com” ieskatiem nepamatotu vai neproporcionāli lielu noslodzi uz tīmekļvietnes Hotels.com infrastruktūru;
• neveikt dziļo sasaisti ar jebkuru šīs tīmekļvietnes daļu (tai skaitā, bet neierobežojot jebkura tūrisma pakalpojuma iegādes ceļu) jebkādam nolūkam bez uzņēmuma „Hotels.com” tiešas rakstiskas piekrišanas.
  
ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA


NEKAS ŠAJĀ LĪGUMĀ NAV VAI NAV JĀUZSKATA PAR MŪSU ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMU VAI IZSLĒGŠANU, PAR MŪSU KRĀPŠANU, KĀ ARĪ PAR PERSONISKU IEVAINOJUMU VAI NĀVI, KO IZRAISĪJUSI MŪSU NEVĒRĪBA.
INFORMĀCIJA, PROGRAMMATŪRA, PRODUKTI UN PAKALPOJUMI, KAS PUBLICĒTI ŠAJĀ TĪMEKĻVIETNĒ, VAR SATURĒT NEPRECIZITĀTES VAI DRUKAS KĻŪDAS. JO ĪPAŠI, „HOTELS.COM” UN TĀ SAISTĪTIE UZŅĒMUMI NEGARANTĒ PRECIZITĀTI UN ATSAKĀS NO ATBILDĪBAS PAR NEPRECIZITĀTĒM SAISTĪBĀ AR VIESNĪCU UN CITU PIEGĀDĀTĀJU FOTOGRĀFIJĀM, VIESNĪCU ĪPAŠUMU, KRUĪZU, AUTOMAŠĪNU VAI CITU PRODUKTU APRAKSTIEM UN SARAKSTIEM, PAR VIESNĪCU ĒRTĪBĀM UN CITU PRODUKTU APRAKSTIEM, KAS SNIEGTI ŠAJĀ TĪMEKĻVIETNĒ, NO KĀ LIELU DAĻU INFORMĀCIJAS SNIEDZ ATBILSTOŠIE PIEGĀDĀTĀJI. VIESNĪCU VĒRTĒJUMS, KAS SNIEGTS ŠAJĀ TĪMEKĻVIETNĒ, IR PAREDZĒTS TIKAI KĀ VISPĀRĒJA VADLĪNIJA, UN „HOTELS.COM” UN TĀ SAISTĪTIE UZŅĒMUMI NEGARANTĒ ŠO VĒRTĒJUMU PRECIZITĀTI. PERIODISKI TIEK VEIKTAS IZMAIŅAS ŠEIT ESOŠAJĀ INFORMĀCIJĀ. HOTELS.COM, TĀ SAISTĪTIE UZŅĒMUMI UN/VAI TO ATBILSTOŠIE PIEGĀDĀTĀJI VAR VEIKT UZLABOJUMUS UN/VAI IZMAIŅAS ŠAJĀ TĪMEKĻVIETNĒ JEBKURĀ LAIKĀ.

HOTELS.COM, TĀ SAISTĪTIE UZŅĒMUMI UN/VAI TO ATBILSTOŠIE PIEGĀDĀTĀJI NEPĀRSTĀV INFORMĀCIJAS, PROGRAMMATŪRAS, PRODUKTU UN PAKALPOJUMU, KAS IETVERTI ŠAJĀ TĪMEKĻVIETNĒ, PIEMĒROTĪBU KĀDAM NOLŪKAM UN JEBKURU PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU IETVERŠANA VAI PIEDĀVĀŠANA IEGĀDEI NEVEIDO ŠĀDU PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU UZŅĒMUMA „HOTELS.COM” VAI TĀ SAISTĪTO UZŅĒMUMU APSTIPRINĀJUMU VAI IETEIKUMU. VISA ŠĀDA INFORMĀCIJA, PROGRAMMATŪRA, PRODUKTI UN PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI KĀ TIE PASTĀV BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJAS. HOTELS.COM, TĀ SAISTĪTIE UZŅĒMUMI UN/VAI TO ATBILSTOŠIE PIEGĀDĀTĀJI LĪDZ AR ŠO ATSAUC VISAS GARANTIJAS UN NOSACĪJUMUS ATTIECĪBĀ UZ ŠO INFORMĀCIJU, PROGRAMMATŪRU, PRODUKTIEM UN PAKALPOJUMIEM, TAI SKAITĀ VISĀM NETIEŠAJĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM PAR PIEPRASĪJUMU, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, ĪPAŠUMTIESĪBĀM UN NEPĀRKĀPŠANU.

PĀRVADĀTĀJI, VIESNĪCAS UN CITI TŪRISMA VAI CITU PAKALPOJUMU PIEGĀDĀTĀJI UZŅĒMUMAM „HOTELS.COM” IR NEATKARĪGI LĪGUMPARTNERI UN NAV UZŅĒMUMA „HOTELS.COM” VAI TĀ SAISTĪTO UZŅĒMUMU STARPNIEKI VAI DARBINIEKI. „HOTELS.COM” UN TĀ SAISTĪTIE UZŅĒMUMI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKURU ŠĀDU PIEGĀDĀTĀJU DARBĪBĀM, KĻŪDĀM, NOLAIDĪBU, PĀRSTĀVĪBĀM, GARANTIJĀM, PĀRKĀPUMIEM, NEUZMANĪBU VAI PAR PERSONISKIEM IEVAINOJUMIEM, NĀVI, ĪPAŠUMA BOJĀJUMU VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM VAI IZDEVUMIEM, KAS NO TĀ RADUŠIES. „HOTELS.COM” UN TĀ SAISTĪTIE UZŅĒMUMI NENES ATBILDĪBU UN NEATLĪDZINĀS JEBKURĀ NOKAVĒJUMA, ANULĒŠANAS, VISPĀRDOŠANAS, STREIKA, NEPĀRVARAMAS VARAS VAI CITU IEMESLU GADĪJUMĀ, KAS IR ĀRPUS TO TIEŠAS KONTROLES, UN TIE NENES ATBILDĪBU PAR JEBKURIEM PAPILDUS IZDEVUMIEM, NOLAIDĪBU, NOKAVĒJUMIEM, PĀRADRESĀCIJU VAI VALDĪBAS VAI PĀRVALDES RĪCĪBU.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ HOTELS.COM, TĀ SAISTĪTIE UZŅĒMUMI UN/VAI TO ATBILSTOŠIE PIEGĀDĀTĀJI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, SODA, NEJAUŠIEM, SEVIŠĶIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES NO VAI SAISTĪBĀ AR ŠĪS TĪMEKĻVIETNES IZMANTOŠANU VAI AIZKAVI, VAI AR NESPĒJU LIETOT ŠO TĪMEKĻVIETNI, VAI AR JEBKURU INFORMĀCIJU, PROGRAMMATŪRU, PRODUKTIEM UN PAKALPOJUMIEM, KAS IEGŪTI AR ŠĪS TĪMEKĻVIETNES PALĪDZĪBU, VAI CITĀDI RADUŠIES NO ŠĪS TĪMEKĻVIETNES IZMANTOŠANAS, VAI NU PAMATOJOTIES UZ LĪGUMU, DELIKTU, NOTEIKTO ATBILDĪBU VAI CITĀDI, PAT JA HOTELS.COM, TĀ SAISTĪTIE UZŅĒMUMI UN/VAI TO ATBILSTOŠIE PIEGĀDĀTĀJI IR BRĪDINĀJUŠI PAR ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU. IEPRIEKŠMINĒTAIS IEROBEŽOJUMS VAR UZ JUMS NEATTIEKTIES, JO DAŽAS VALSTIS/JURISDIKCIJAS NEATĻAUJ ATBILDĪBAS IZSLĒGŠANU VAI IEROBEŽOŠANU PAR IZRIETOŠIEM VAI NEJAUŠIEM ZAUDĒJUMIEM.
 
KOMPENSĀCIJA


Jūs piekrītat aizsargāt un nodrošināt „Hotels.com”, tā saistītos uzņēmumus un/vai to atbilstošos piegādātājus un jebkuras to amatpersonas, vadītājus, darbiniekus un starpniekus no jebkurām prasībām, pamata lietas ierosināšanai, pieprasījumiem, piedziņām, zaudējumiem, bojājumiem, soda naudām, sodiem vai citiem jebkāda veida izdevumiem, tai skaitā, bet neaprobežojoties, pamatotām juridiskām un grāmatvedības maksām, kuras radīja:
• jūs vai jūsu vārdā ārpus iepriekš aprakstītās atbildības;  
• trešās personas; 
• šī līguma vai citu dokumentu, kas te minēti, pārkāpuma gadījumā; 
• tiesību normu vai trešās personas tiesību pārkāpuma gadījumā;
• šīs tīmekļvietnes izmantošanas gadījumā.


NELIKUMĪGAS VAI NEATĻAUTAS IZMANTOŠANAS AIZLIEGUMS


Šīs tīmekļvietnes izmantošanas noteikums ir tas, ka jūs garantējat, ka neizmantosiet šo tīmekļvietni nelikumīgiem vai ar šiem noteikumiem, nosacījumiem un brīdinājumiem neatļautiem nolūkiem.

SAITES UZ TREŠO PUŠU TĪMEKĻVIETNĒM

Šī tīmekļvietne var saturēt hipersaites uz tīmekļvietnēm, kuras pārvalda citas personas, ne uzņēmums „Hotels.com”. Šādas hipersaites tiek sniegtas tikai jūsu uzziņai. Uzņēmums „Hotels.com” nekontrolē šādas tīmekļvietnes un nenes atbildību par to saturu vai par to, kā jūs izmantojat šīs tīmekļvietnes. Hipersaišu ietveršana tīmekļvietnē Hotels.com uz šādām tīmekļvietnēm nerada nekādu apstiprinājumu šādu tīmekļvietņu materiālam vai jebkādu saistību ar to pārvaldītājiem.

 

ŠAJĀ TĪMEKĻVIETNĒ PIEEJAMĀ PROGRAMMATŪRA

Jebkura programmatūra, kas sniegta lejupielādēšanai no šīs tīmekļvietnes (turpmāk tekstā — „Programmatūra”), ir uzņēmuma „Hotels.com”, tā saistīto uzņēmumu un/vai to piegādātāju autortiesību objekts. Jūsu Programmatūras izmantošana ir pakļauta galalietotāja licences līguma noteikumiem, ja tādi pastāv, kas pavada vai ir ietverti kopā ar Programmatūru (turpmāk tekstā — „Licences līgums”). Jūs nedrīkstat instalēt vai izmatot jebkuru Programmatūru, kurai pievienots, vai kas ietver Licences līgumu, ja vien jūs vispirms nepiekrītat Licences līguma noteikumiem.
Jebkurai Programmatūrai, ko nepavada Licences līgums, „Hotels.com L. P.” līdz ar šo piešķir jums, lietotājam personisku, citam nenododamu licenci izmantot Programmatūru šīs tīmekļvietnes apskatei un citādai izmantošanai saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, bet nekādam citam nolūkam.
Ievērojiet, ka visa Programmatūra, tai skaitā, bet neaprobežojoties, visi HTML kodi un „ActiveX” vadīklas, šajā tīmekļvietnē pieder uzņēmumam „Hotels.com”, tā saistītajiem uzņēmumiem un/vai to piegādātājiem un to aizsargā autortiesību likumi un starptautisko līgumu normas. Jebkāda Programmatūras atveidošana vai tālāka izplatīšana ir tieši ar likumu aizliegta un var radīt nopietnas civiltiesību un krimināltiesību sankcijas. Pret pārkāpējiem tiks ierosināta lieta tās maksimālā iespējamā apmērā.


NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠMINĒTO, KOPĒŠANA UN ATVEIDOŠANA CITĀ SERVERĪ VAI VIETĀ TĀLĀKAI ATVEIDOŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI IR STINGRI AIZLIEGTA. PROGRAMMATŪRA IR PAKĻAUTA GARANTIJAI, JA TĀDA PASTĀV, TIKAI SASKAŅĀ AR LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM.


Jūs atzīstat, ka Programmatūra un jebkura pavadošā dokumentācija un/vai tehniskā informācija ir pakļauta piemērojamiem ASV eksporta kontroles likumiem un noteikumiem. Jūs piekrītat neeksportēt vai nereeksportēt Programmatūru, tieši vai netieši, uz citām valstīm, kas ir pakļautas ASV eksporta ierobežojumiem.

ATLAIŽU KODU LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

Atlaižu kodus („Kuponi”) var lietot priekšapmaksas viesnīcu rezervēšanai, izņemot rezervējumus viesnīcās, kas nepiedalās programmā. Šo viesnīcu saraksts tiks norādīts pie katra Kupona.
Saraksts ar viesnīcām, kuras piedalās programmā, var tikt mainīts jebkurā brīdī.
Kuponus ar atlaidi noteiktā valūtā (piemēram, 10 eiru atlaide) nevar lietot rezervējumiem, kas tiek apmaksāti citā valūtā.
Ja atlaide ir aprēķināma procentuāli (piemēram, 10% atlaide), tad, rezervējot vairākus numurus (piemēram, vienā rezervējumā iekļaujot 2 vai vairākus numurus), atlaide ir attiecināma tikai uz tā numura cenu, kas rezervējuma pieprasījumā ir iekļauts pirmais. 
Noteiktus ierobežojumus par Kuponu lietošanu, lūdzu, skatiet attiecīgajā Paziņojumā par kuponu lietošanu.
Vienā rezervējumā var izmantot tikai vienu Kuponu. Rezervēšanas laikā ir saistoši parasti piemērojamie noteikumi ir nosacījumi, un jāņem vērā brīvu vietu pieejamība attiecīgā viesnīcā. Kuponus nedrīkst pārdot vai nodot.
Rezervējumiem, kuriem lietoti Kuponi, tiek piemēroti visi nodokļi, nodevas, maksas un piemaksas. Jūs pienākums ir segt šīs maksas rezervēšanas laikā vai ierodoties viesnīcā. Kuponiem ir vērtība tikai tad, kad izmantojat tos saskaņā ar visiem piedāvājuma noteikumiem un nosacījumiem. Kuponi netiek pieņemti atpakaļ vai mainīti pret skaidu naudu vai tās ekvivalentu.
Vienreizlietojamie Kuponi tiks izmantoti pilnībā, kad rezervēsit atbilstošu naktsmītni. Kuponi nav atgriežami un maināmi, un gadījumā, ja tiks izmantota tikai daļa no Kupona vērtības, atlikusī vērtība netiks atmaksāta. Vairākkārtlietojamie Kuponi tiks izmantoti pilnībā, kad lietosit tos saskaņā ar katra atsevišķa Kupona noteikumos un nosacījumos izklāstītajiem ierobežojumiem.
Ja izturēšanās datumi tiek manīti pēc Kupona izmantošanas, mainītajam rezervējumam netiek piemērota Kupona nodrošinātā atlaide. Kuponus nedrīkst lietot iepriekš veiktiem rezervējumiem.
Ceļojumu aģentūras, kuras piedalās uzņēmuma „Hotels.com” ceļojumu aģentūru programmā, nedrīkst lietot Kuponus.
Uzņēmums „Hotels.com” patur tiesības jebkurā laikā mainīt šos lietošanas nosacījumus vai turpmāk atcelt Kuponu lietošanu.

NOTEIKUMI, NOSACĪJUMI UN GARANTIJAS

 

Nodokļu atgūšanas maksa

Nodokļu maksa par tīmekļvietnes Hotels.com transakcijām no Speciālajām tīmekļa likmēm veido visu piemērojamo transakciju nodokļu (piem., pārdošanas, lietošanas, apdzīvošanas un numura nodoklis, akcīzes nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis u. c.), ko uzņēmums „Hotels.com” maksā pārdevējam (piem., viesnīcām u. c.) saistībā ar jūsu ceļojuma nokārtošanu, atgriešanu.

Uzņēmums „Hotels.com” nav pārdevējs, kas ievāc un pārsūta iepriekšminētos nodokļus atbilstošajai nodokļu iestādei. Pārdevējs paziņo par visiem piemērojamiem nodokļiem uzņēmumam „Hotels.com”, un „Hotels.com” nosūta šos nodokļus tieši pārdevējam. „Hotels.com” nav saistīts ar pārdevēju, ar kuru mēs reģistrējam vai rezervējam mūsu klientu ceļojumu plānu.
Nodokļu maksāšana un piemērojamā nodokļa likme atšķiras dažādās vietās. Uzņēmuma „Hotels.com” pašreizējais maksātais nodoklis pārdevējam var mainīties no nodokļu atgūšanas maksas, kas ir atkarīga no pastāvošajām likmēm, nodokļu maksāšanas pienākuma utt. mūsu klienta aktuālajā viesnīcas, automašīnas utt. izmantošanas laikā.

Pakalpojuma maksa

„Hotels.com” ietur pakalpojuma maksas kā kompensāciju par jūsu ceļojuma rezervējuma apkalpošanu. Pakalpojuma maksa ir atkarīga no viesnīcu rezervējumu skaita un veida.

 

TŪLĪTĒJA APMAKSA TIEŠSAISTĒ VAI VĒLĀKA APMAKSA VIESNĪCĀ


Dažas viesnīcas piedāvā iespēju norēķināties uzreiz tiešsaistē vai vēlāk viesnīcā. Ja izvēlaties tūlītējos norēķinus tiešsaistē, attiecīgā summa jūsu izvēlētajā valūtā būs jāmaksā uzreiz. Uzņēmums, kurš saņems maksājumu un apstrādās jūsu kredītkarti, būs: 1) uzņēmums „Travel Partner Exchange” vai cits uzņēmumu grupas „Hotels.com Companies” dalībnieks, kurš ir uzņēmuma „Hotels.com” pārstāvis un saņem šādu maksājumu ceļojumu pakalpojuma sniedzēja vārdā, 2) tieši pats ceļojumu pakalpojuma sniedzējs. „TPX” nozīmē uzņēmumu „Travel Partner Exchange S.L.”, kura juridiskā adrese ir Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002, Santa Cruz de Tererife, Islas Canarias, Spānija.

Ja izvēlaties vēlāku apmaksu viesnīcā, apmaksa attiecīgās viesnīcas vietējā valūtā būs jāveic viesnīcā, kad uzturēsieties tajā. Nodokļu un valūtas maiņas likmes var mainīties laikposmā starp viesnīcas numura rezervēšanas brīdi un faktisko uzturēšanos. Jums jāsniedz informācija par savu maksājumu karti, un piegādātājs vai uzņēmums „Hotels.com” bieži vien pārbaudīs: 1) maksājumu kartes derīgumu (iekasējot nominālvērtību, kas pēc dažām dienām tiek atmaksāta vai arī atskaitīta no piegādātājam maksājamās summas), 2) naudas līdzekļu pieejamību maksājumu kartē (jāapstiprina kredītkarti izdevušajai bankai). „Hotels.com” patur tiesības atcelt rezervējumu, ja noteiktajā laikā nav samaksāta visa maksājuma summa (skatiet piegādātāja noteikumus un ierobežojumus). Izvēloties iespēju „maksāt vēlāk/maksāt naktsmītnē” un neierodoties naktsmītnē vai atceļot rezervējumu, naktsmītne var piemērot maksu par neierašanos naktsmītnē vai rezervējuma atcelšanas maksu (informācija par visām nodevām tiek paziņota rezervēšanas laikā). Šādā gadījumā naktsmītne vai uzņēmums „Hotels.com”, vai cits uzņēmumu „Hotels.com” pārstāvošs dalībnieks iekasēs maksu par neierašanos naktsmītnē vai atcelšanas maksu naktsmītnes vietējā valūtā.

Daudzas bankas un kredītkaršu uzņēmumi no saviem klientiem iekasē transakcijas nodevu gadījumā, kad kartes izdevēja un tirgotāja atrašanās vietas ir dažādās valstīs (atbilstoši tam, kā to noteicis maksājumu kartes zīmola turētājs (piem., „Visa”, „MasterCard” vai „American Express”). Valūtas maiņas kursu, ja tāds tiek piemērots, un jebkādas transakcijas nodevas nosaka tikai banka vai cita aģentūra, kas apstrādā transakciju. Šīs nodevas var piemērot maksājumu kartes izdevējs, iekasējot attiecīgo summu no kartes turētāja konta.  Tas nozīmē, ka jūsu kredītkartes vai debetkartes izrakstā norādītās summas var atšķirties no summas, kas norādīta tīmekļvietnes Hotels.com rezervējuma rēķina kopsavilkuma lapā. Ja jums ir jebkādi jautājumi par šīm nodevām vai rezervējumam piemērotajiem valūtas maiņas kursiem, sazinieties ar savu banku.

Jūs apliecināt, ka uzņēmums „Hotels.com” iepriekš vienojas par noteiktām numuru cenām ar viesnīcu pakalpojumu sniedzējiem, lai atvieglotu rezervēšanu. Jūs arī apliecināt, ka „Hotels.com” jums nodrošina pakalpojumus, lai atvieglotu šo rezervēšanu, pret atlīdzību („atvieglošanas nodeva”). Tīmekļvietnē parādītā numura cena tiek sastādīta, ņemot vērā pēc iepriekšējas vienošanās noteikto numura cenu numuriem, kurus jūsu vārdā rezervē „Hotels.com”, kā arī atvieglošanas nodevu, kuru „Hotels.com” patur par pakalpojumiem. Jūs pilnvarojat uzņēmumu „Hotels.com” rezervēt par pilno rezervējuma cenu, kas ietver tīmekļvietnē parādīto numura likmi, kā arī maksu par nodokļu atgūšanu, pakalpojumu nodevas un, ja piemērojams, nodokļus par uzņēmuma „Hotels.com” pakalpojumiem. Jūs piekrītat, ka „Hotels.com” no jūsu kredītkartes konta iekasēs pilno rezervējuma cenu. Līdz ar rezervējuma pieprasījuma iesniegšanu jūs pilnvarojat uzņēmumu „Hotels.com”, tostarp „Travelscape, LLC” vai „Travel Partner Exchange, S.L.” (TPX), atvieglot viesnīcu rezervējumus jūsu vārdā, tostarp vienoties par maksājumiem ar viesnīcu pakalpojumu sniedzējiem.

 

CENAS


Ceļošanas pakalpojumu cena būs tāda, kāda tā tiks attiecīgajā brīdī norādīta tīmekļvietnē (izņemot nepārprotamas kļūdas gadījumus). Cenas var tikt mainītas jebkurā laikā, bet izmaiņas neietekmēs jau apstiprinātos rezervējumus. Kaut gan „Hotel.com” cenšas vienmēr norādīt precīzu informāciju, dažu tīmekļvietnē norādīto pakalpojumu cenas var būt nepareizas. „HOTELS.COM” TIEŠI PATUR TIESĪBAS LABOT VISAS AR CENĀM SAISTĪTĀS KĻŪDAS SAVĀ TĪMEKĻVIETNĒ UN/VAI APSTIPRINĀJUMU GAIDOŠAJOS REZERVĒJUMOS, KAS VEIKTI, IZMANTOJOT NEPAREIZI NORĀDĪTU CENU. ŠĀDĀ GADĪJUMĀ, JA ŠĀDA IESPĒJA BŪS PIEEJAMA, MĒS PIEDĀVĀSIM SAGLABĀT APSTIPRINĀJUMU GAIDOŠO REZERVĒJUMU AR PAREIZI NORĀDĪTO CENU VAI ATCELSIM ŠO REZERVĒJUMU, NEIEKASĒJOT SODA NAUDU. „HOTELS.COM” NEUZŅEMAS NEKĀDAS SAISTĪBAS NODROŠINĀT JUMS CEĻOŠANAS PAKALPOJUMUS PAR NEPAREIZU (ZEMĀKU) CENU PAT TAD, JA JUMS IR NOSŪTĪTS JŪSU REZERVĒJUMA APSTIPRINĀJUMS.

 

KĀ TIEK ATTĒLOTI PRODUKTI UN PAKALPOJUMI TĪMEKĻVIETNĒ HOTELS.COM


Tīmekļvietnē Hotels.com ceļotājiem ir pieejamas daudzas iespējas, kas palīdz atrast piemērotu viesnīcu.  Kārtošanas iestatījumi ļauj sakārtot meklēšanas rezultātus pēc ceļotāja vēlmēm, piemēram, cenas, pārbaudītiem viesu vērtējumiem un citiem nosacījumiem. Filtra iestatījumi ļauj ceļotājiem iekļaut vai izslēgt dažādas iespējas, lai rezultāti atbilstu ceļošanas prasībām. Neizvēloties nevienu iespēju, tīmekļvietne Hotels.com meklēšanas rezultātos rādīs saistošu iespēju klāstu, kura pamatā ir turpmāk minētie nosacījumi.
Noklusējuma izkārtojumā „Izlase” kārtošanas secība atspoguļo naktsmītnes atbilstību jūsu meklēšanas nosacījumiem, jo vēlamies nodrošināt ātru un vienkāršu iespēju atrast piemērotu naktsmītni.   Tiek novērtēta naktsmītnes atbilstība, ņemot vērā šādus faktorus: naktsmītnes atrašanās vieta, vērtējums, rezervēšanas biežums, sniegtā satura kvalitāte, kā arī naktsmītnes cenu un pieejamības konkurētspēja. Visi šie faktori tiek salīdzināti ar citām jūsu izvēlētajiem meklēšanas nosacījumiem atbilstošām naktsmītnēm. Arī nodeva, ko naktsmītne maksā tīmekļvietnei par tajā veiktajiem rezervējumiem, ir viens no faktoriem, kas ietekmē līdzīga piedāvājuma naktsmītņu relatīvo izkārtojumu, par pamatu ņemot iepriekš minētos atbilstības faktorus. Lietotāja izvēlētajos sakārtojumos (piemēram, pēc cenas vai zvaigžņu vērtējuma), naktsmītnes ar līdzīgiem rezultātiem tiks sarindotas pēc iepriekš minētajiem faktoriem.
Turklāt tīmekļvietne Hotels.com nepārtraukti optimizē sniegtos pakalpojumus, lai nodrošinātu ceļotājiem labākās lietošanas iespējas. Laiku pa laikam notiek arī dažādu noklusējuma kārtošanas secības algoritmu testēšana.

REZERVĒJUMA MAINĪŠANA UN ATCELŠANA

Varat mainīt vai atcelt naktsmītnes rezervējumu tiešsaistē, tīmekļvietnē Hotels.com piesakoties savā kontā un dodoties uz sadaļu Rezervējumi, nosūtot e-pasta vēstuli klientu apkalpošanas dienestam uz adresi klientuapkalposanasdienests@hotels.com vai piezvanot pa tālruni 800 04194.

Tīmekļvietnē Hotels.com jūs varat bez maksas mainīt viesa vārdu un uzvārdu, gultas veidu, smēķētājiem un nesmēķētājiem paredzētā numura izvēli, īpašos pieprasījumus, piekļuves iespējas personām ar kustību traucējumiem, numura veidu, viesu skaitu un ceļojuma datumus. Izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības piemērot papildu maksas par rezervējuma mainīšanu un/vai atcelšanu. Šo maksu apmērs ir atkarīgs no rezervējuma; papildinformāciju skatiet rezervējuma apstiprinājuma e-pasta vēstulē.
Jūs piekrītat segt visas maksas, ko izmitināšanas pakalpojumu sniedzējs pieprasa veikt par rezervējuma atcelšanu vai mainīšanu. Atsevišķos gadījumos dažas viesnīcas neatļauj mainīt vai atcelt jau veiktos rezervējumus. Šī informācija ir norādīta noteikumos un ierobežojumos, ko konkrēta viesnīca piemēro tajā veicamajiem rezervējumiem. Jūs piekrītat ievērot noteikumus un nosacījumus, kas jums kļūst saistoši, viesnīcā veicot priekšapmaksas rezervējumu.
Jums nav automātiski piešķirtu atcelšanas tiesību, ja vien tādas nenodrošina viesnīca ar saviem īpašajiem noteikumiem un ierobežojumiem, kas ir pieejami pirms naktsmītnes rezervēšanas. Gadījumā, ja viesnīca nevar atmaksāt jūsu rezervējumu, uzņēmums „Hotels.com” neuzņemas nekādu atbildību par izmaksām, kas radušās, meklējot citu naktsmītni.
Ja neieradīsieties pirmajā naktī, kas norādīta rezervējumā, taču plānojat reģistrēties pārējām rezervējumā norādītajām naktīm, rezervējums ir jāapstiprina tīmekļvietnē Hotels.com ne vēlāk kā sākotnējā reģistrēšanās datumā, lai novērstu visa rezervējuma atcelšanu. Ja neapstiprināsit rezervējuma izmaiņas tīmekļvietnē Hotels.com, viss rezervējums var tikt atcelts, un kompensācijas tiks izmaksātas vienīgi saskaņā ar noteiktās viesnīcas noteikumiem un ierobežojumiem, kā tika norādīts rezervēšanas gaitā.
Nepilnvarotas personas, tostarp uzņēmuma „Hotels.com” darbinieki, nedrīkst grozīt šos noteikumus un nosacījumus.
Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas tiešsaistē platforma ir pieejama tīmekļvietnē 
http://ec.europa.eu/odr.

 

„HOTELS.COM® REWARDS” NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

„Hotels.com Rewards” ir tīmekļvietnes Hotels.com lojāluma programma (turpmāk tekstā „programma”). Rezervējot un uzturoties 10 naktis programmas dalībviesnīcās, jums tiek piešķirta 1 pateicības nakts. Šīs pateicības nakts vērtībā nav iekļauti nodokļi un nodevas (turpmāk tekstā „pateicības nakts”). Jums būs jāmaksā izmantošanas nodeva (turpmāk tekstā „izmantošanas nodeva”), kad izmantosit pateicības nakti datoriem/mobilajām ierīcēm paredzētajā tīmekļvietnē. Izmantošanas nodeva netiks iekasēta, ja pateicības nakti izmantosit lietotnē. Visiem rezervējumiem jābūt pasūtītiem tiešsaistē vai lietotnē. Pateicības naktis varat krāt vai izmantot tikai programmas „Hotels.com Rewards” dalībnaktsmītnēs.

 


Programmā var piedalīties personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kuras piesakās tīmekļvietnē Hotels.com ar derīgu e-pasta adresi un pievienojas programmai. Uzņēmumi, apvienības un citas grupas nevar pievienoties programmai. Uzņēmuma „Expedia Group” darbinieki nevarēs krāt zīmodziņus vai izmantot pateicības naktis, ja rezervēs, izmantojot programmu „B.E.S.T.” vai darbinieka atlaidi. Ja uzņēmuma „Expedia Group” darbinieks rezervē naktsmītni, neizmantojot darbinieka atlaidi, tad viņš var krāt lojāluma programmas „Hotels.com Rewards” zīmodziņus.

 

ZĪMODZIŅU KRĀŠANA

Par katru nakti, ko uzturēsities lojāluma programmas „Hotels.com Rewards” dalībviesnīcā, sakrāsit 1 zīmodziņu. Sakrājot 10 zīmodziņus, jūs saņemsit 1 pateicības nakti. Rezervējot tiešsaistē, jums jāpiesakās savā tīmekļvietnes Hotels.com kontā, lai pēc uzturēšanās beigām jūsu kontam varētu pieskaitīt sakrātos zīmodziņus. Ja rezervējat pa tālruni, nosauciet savu e-pasta adresi, ar kādu reģistrējāt kontu, lai kontam varētu pievienot sakrātos zīmodziņus. Zīmodziņus krāj tikai programmas „Hotels.com Rewards” dalībnieki. Citi tā paša rezervējuma viesi nekrāj zīmodziņus. Un jūs nevarat krāt zīmodziņus par viesnīcu rezervējumiem, kurus veicāt pirms pievienošanās programmai.
Par uzturēšanos sakrātie zīmodziņi jūsu kontam tiks pievienoti 72 stundu laikā pēc izrakstīšanās no programmas „Hotels.com Rewards” dalībnaktsmītnes. Ja jums tiek pieskaitīts zīmodziņš, par kuru vēlāk tiek konstatēts, ka uzturēšanās nav notikusi (turpmāk tekstā „nederīgs zīmodziņš”), uzņēmums „Hotels.com” patur tiesības dzēst nederīgos zīmodziņus no jūsu konta.  Tas var notikt, ja atceļat rezervējumu vai neierodaties viesnīcā, tādējādi šos zīmodziņus padarot par nederīgiem. Nederīgos zīmodziņus jūs nevarat sakrāt 10 zīmodziņu skaitā, par kuru varat izmantot pateicības nakti.
Varat pārbaudīt savu kontu, lai jebkurā brīdī redzētu sakrāto zīmodziņu skaitu. Vienkārši piesakieties tīmekļvietnē Hotels.com vai piezvaniet klientu apkalpošanas dienestam. Jūs uzņematies atbildību par pareiza konta norādīšanu. Ja uzskatāt, ka sakrāto zīmodziņu skaits nav pareizs, uzņēmums „Hotels.com” to pārbaudīs. Ja kādi rezervējumi ir nederīgi, kā minēts iepriekš, uzņēmums „Hotels.com” tos dzēsīs no jūsu konta.
Papildus iepriekš minētajai informācijai nevarēsit krāt zīmodziņus par:
1.    Rezervējumiem uzņēmuma „Hotels.com” saistīto uzņēmumu tīmekļvietnēs.
2.    Rezervējumiem, kas veikti pirms pievienošanās programmai.
3.    Kompleksiem rezervējumiem, piem., viesnīca un lidojums.
4.    Rezervējumiem, kuriem izmantoti atlaižu kuponi, taloni vai kodi, jālasa katra konkrēta gadījuma noteikumi.
5.    Rezervējumiem, kas veikti, izmantojot pakalpojumus grupu ceļojumiem.
6.    Rezervējumiem, par kuriem nav jāmaksā, piem., bezmaksas rezervējumi.

 

PATEICĪBAS NAKŠU IZMANTOŠANA


Sakrājot 10 zīmodziņus, saņemsit 1 pateicības nakti, ko varēsit izmantot programmas „Hotels.com Rewards” dalībviesnīcā. Pateicības nakti varat izmantot, rezervējot tiešsaistē vai lietotnē mobilajām ierīcēm.
Pateicības nakts maksimālās vērtības pamatā tiek ņemta 10 sakrāto zīmodziņu, kuriem nav beidzies derīguma termiņš, vērtība. Šī vērtība ir vienāda ar vidējo cenu par diennakti (bez nodokļiem un nodevām) par naktīm, kuras uzturējāties naktsmītnēs. Ja sakrājāt zīmodziņu, izmantojot tīmekļvietnes Hotels.com „slepeno cenu” (definēta turpmāk), aprēķiniem tiks izmantota šī cena, nevis parastā cena. Jums par pateicības nakti jāmaksā nodokļi, nodevas, maltītes un jebkādas citas saistītas izmaksas. Tāpat jāmaksā izmantošanas nodeva, ja pateicības nakti izmantojat tīmekļvietnē (gan datoriem, gan mobilajām ierīcēm paredzētajā tīmekļvietnes versijā). Izmantošanas nodeva nebūs jāmaksā, ja pateicības nakti izmantosit lietotnē.
Ja 10 zīmodziņu krāšanai izmantojāt dažādas valūtas, katra zīmodziņa vērtības aprēķināšanai tiek izmantota valūta, kas tiek izmantota teritorijā, no kuras pievienojāties programmai.
Uz pateicības nakts uzturēšanos attiecas visi spēkā esošie rezervējuma noteikumi un nosacījumi. Par izmantoto pateicības nakti nevarēsit sakrāt zīmodziņu. Sakrātajiem zīmodziņiem nav skaidras naudas vērtība, un jūs nevarat izmantot pateicības nakti skaidras naudas saņemšanai.
Ja izmantosit pateicības nakti par uzturēšanos, kuras vērtība būs mazāka par jūsu pateicības nakts maksimālo vērtību, jūs nesaņemsit starpību skaidrā naudā, kā kredītu vai jebkādā citā veidā. Jūs varat izmantot pateicības nakti par uzturēšanos, kuras vērtība ir lielāka par pateicības nakts maksimālo vērtību, — vienkārši piemaksājiet starpību.
Ja izmantošanai ir pieejama vairāk nekā 1 pateicības nakts, varat izvēlēties, kuram rezervējumam to vēlaties lietot. Ja izmantosit vairākas pateicības naktis, izmantošanas nodeva būs jāmaksā par katru izmantoto pateicības nakti. Jūs nevarat vienlaicīgi izmantot pateicības nakti un jebkādu citu piedāvājumu, atlaižu kuponu, talonu vai kodu, ja vien konkrētā piedāvājuma noteikumos nav skaidri norādīts, ka varat. Tas nozīmē, ka, rezervējot uzturēšanos un izmantojot pateicības nakti, jūs parasti šim rezervējumam nevarēsit saņemt papildu atlaidi.
Ja izmantojat pateicības nakti rezervējumam, kas ir ilgāks par 1 nakti, tās vērtība automātiski tiks lietota dārgākajai rezervējuma naktij, ņemot vērā pateicības nakts maksimālo vērtību.
Uz pateicības nakts uzturēšanās reizēm attiecas visi spēkā esošie atcelšanas noteikumi, ko tīmekļvietnē Hotels.com ir norādījusi programmas „Hotels.com Rewards” dalībviesnīca. Ja atcelsit pateicības nakti, par kuru parastās apmaksas un atcelšanas gadījumā pienāktos pilna atmaksa, uzņēmums „Hotels.com” to pievienos atpakaļ pateicības nakti jūsu kontam un atmaksās izmantošanas nodevu. Ja atcelsit pateicības nakti, par kuru parastās apmaksas un atcelšanas gadījumā jums pienāktos atmaksa no 1% līdz 99%, pateicības nakts netiks atgriezta atpakaļ jūsu kontā un jebkāda izmantošanas nodeva var tikt atmaksāta atkarībā no tā, kādi ir naktsmītnes maiņas un/vai atcelšanas noteikumi. Ja atcelsit pateicības nakti, par kuru parastās apmaksas un atcelšanas gadījumā jums nepienāktos atmaksa, pateicības nakts netiks atgriezta atpakaļ jūsu kontā, un izmantošanas nodeva netiks atmaksāta.

Ja vēlaties mainīt rezervējuma, kurā izmantota pateicības nakts, datumus, jums rezervējums jāatceļ, jāsagaida, kamēr kontā tiek pievienota atpakaļ pateicības nakts, un pēc tam varat izmantot šo pateicības nakti jaunam rezervējumam.

 

„HOTELS.COM® REWARDS” STATUSI

Programmai ir 3 statusi: „Hotels.com Rewards”, „Hotels.com Rewards” statuss „Silver” un „Hotels.com Rewards” statuss „Gold”. Jūs pievienosities kā programmas „Hotels.com Rewards” dalībnieks. Ja dalības gadā sakrāsit no 10 līdz 29 zīmodziņiem, iegūsit „Hotels.com Rewards” statusu „Silver”. Ja dalības gadā sakrāsit 30 vai vairāk zīmodziņu, iegūsit „Hotels.com Rewards” statusu „Gold”. Dalības gads tiek skaitīts no datuma, kad izveidojāt kontu.
Statusu „Silver” un „Gold” dalībniekiem ir pieejams īpašs diennakts tālruņa numurs, pa kuru var rezervēt naktsmītnes vai apspriest rezervējumu. Tāpat ir pieejamas citas priekšrocības, piem., agrīna piekļuve izpārdošanai un ekskluzīvi piedāvājumi. Tie būs pieejami 2 nedēļu laikā pēc statusa „Silver” vai „Gold” iegūšanas un saglabāsies līdz atlikušā dalības gada beigām, kā arī dalības gadu pēc tā. Ja nesakrāsit pietiekamu nakšu skaitu, lai saglabātu statusu „Silver” vai „Gold”, nākamajā dalības gadā jūsu statuss tiks samazināts.

 

IZMAIŅAS UN PĀRTRAUKŠANA

Zīmodziņu derīgums nebeigsies, kamēr jūsu kontā notiks vismaz viena darbība katrus 12 mēnešus. Tas nozīmē, ka jums šajā laika posmā jāsakrāj zīmodziņš vai jāizmanto pateicības nakts. Šādi rīkojoties, derīgums tiek pagarināts par 12 mēnešiem. Ja jūs nesakrāsit nevienu zīmodziņu vai neizmantosit pateicības nakti 12 mēnešu periodā, zīmodziņiem beigsies derīgums un uzņēmums „Hotels.com” var deaktivizēt jūsu kontu. Ja tā notiek, jūsu zīmodziņi netiks atjaunoti. Piesakieties savā kontā, lai redzētu, kad zīmodziņiem beidzas derīgums.
Uzņēmums „Hotels.com” var mainīt noteikumus un nosacījumus jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma, ieskaitot nakšu krāšanas kārtību, dažādus dalības līmeņus un prasības, lai iegūtu attiecīgo līmeni un ar to saistītas priekšrocības, pateicības nakts izmantošanas kārtību, programmas „Hotels.com Rewards” dalībviesnīcu sarakstu un pateicības nakts maksimālo vērtību. „Hotels.com” par šīm izmaiņām jums var paziņot pa e-pastu vai arī savā tīmekļvietnē, tāpēc regulāri pārbaudiet savu kontu.
Lojāluma programma „Hotels.com Rewards” darbosies tik ilgi, kamēr uzņēmums „Hotels.com” to slēgs. Tas var notikt jebkurā brīdī. Ja „Hotels.com” slēgts programmu, jums būs 30 dienas laika no slēgšanas paziņojuma brīža, lai izmantotu kontā esošās pateicības naktis. Pēc šā datuma jūs zaudēsit savas pateicības naktis un nesaņemsit nekādu kompensāciju.
Turpinot krāt zīmodziņus un izmantot pateicības naktis, ko piedāvā programma „Hotels.com Rewards”, jūs piekrītat visām šo noteikumu un nosacījumu izmaiņām. Jūs uzņematies pilnu atbildību uzzināt par iespējamām šo noteikumu un nosacījumu izmaiņām. Aktuālā versija vienmēr ir pieejama tīmekļvietnē Hotels.com.

 

VISPĀRĪGI PROGRAMMAS „HOTELS.COM® REWARDS” NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

 

„Hotels.com” patur tiesības neturpināt jūsu dalību programmā, ja jūs veicat krāpnieciskas darbības vai izmantojat lojāluma programmu veidā, kas neatbilst uzņēmuma „Hotels.com” noteikumiem un nosacījumiem, valstī spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem, statūtiem vai direktīvām. Ja „Hotels.com” pārtrauc jūsu dalību programmā, jūs varat zaudēt sakrātos zīmodziņus un priekšrocības. Tāpat uzņēmumam „Hotels.com” ir tiesības veikt atbilstošas administratīvas un/vai tiesiskas darbības, tostarp lūgt ierosināt krimināllietu, ja tas nepieciešams.

Reģistrējot dalību lojāluma programmā „Hotels.com Rewards”, jebkādu informāciju par konta atjauninājumiem vai transakcijām uzņēmums „Hotels.com” jums var nosūtīt pa e-pastu. „Hotels.com” var anulēt jūsu zīmodziņus jebkurā laikā. Jūs nevarat pārdot vai nodot savus zīmodziņus, kā arī apvienot tos ar cita dalībnieka zīmodziņiem. Zīmodziņi nav nododami dalībnieka nāves un iekšējo attiecību sarežģījumu gadījumā vai citos likumos noteiktos gadījumos. Jūs piekrītat, ka visi šāda rakstura strīdi, pretenzijas un lietas tiek risināti individuāli un tie ekskluzīvi piekrīt izskatīšanai attiecīgai Latvijas tiesai.
Jautājumu par šiem noteikumiem un nosacījumiem vai jūsu tiesībām un pienākumiem gadījumā tie tiks izskatīti un izskaidroti saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem likumiem.
Programmas darbība nav spēkā vietās, kur to aizliedz likumi. Jebkādu šo noteikumu un nosacījumu ieviešanas kļūme nevar radīt atteikšanos no tiem vai citiem noteikumiem. Visos jautājumus un strīdos par programmu uzņēmuma „Hotels.com” lēmums ir galīgs.

 

Lojāluma programmas „Hotels.com Rewards” statusa „Gold” un „Silver” priekšrocības

 

Lojāluma programmas „Hotels.com Rewards” statusa „Silver” un „Gold” dalībniekiem ir tiesības izmantot ērtības izraudzītajās naktsmītnēs. Tiesības izmantot šādas ērtības nosaka jūsu lojāluma programmas „Hotels.com Rewards” statuss rezervēšanas laikā, un nodrošinātās ērtības rezervēšanas laikā būs redzamas naktsmītnes aprakstā. Ērtības var atšķirties atkarībā no konkrētās naktsmītnes, numura veida, pieejamības un ceļojuma datumiem, un tās jebkurā laikā var tikt mainītas. Iespējams, var būt nepieciešams minimālais uzturēšanās ilgums.

 

„VIP Access” naktsmītnes

 

Lojāluma programmas „Hotels.com Rewards” statusa „Silver” un „Gold” dalībniekiem „VIP Access” naktsmītnēs ir tiesības izmantot īpašas ērtības. Tiesības izmantot šādas ērtības nosaka jūsu lojāluma programmas „Hotels.com Rewards” statuss rezervēšanas laikā, un nodrošinātās ērtības rezervēšanas laikā būs redzamas naktsmītnes aprakstā. Ērtības var atšķirties atkarībā no naktsmītnes, un tās jebkurā laikā var tikt mainītas.

 

Naktsmītņu tīklā „VIP Access” iesaistījušās naktsmītnes, kas piedāvā priekšrocības, var mainīties jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma. Ērtības ir paredzētas galvenajam konta īpašniekam un pēc naktsmītnes ieskatiem un atkarībā no pieejamības būs pieejamas vienīgi tādiem papildu ceļotājiem, kuri tiks reģistrēti, izmantojot statusa „Silver” vai „Gold” dalībnieka kontu. Statusa „Silver” un „Gold” dalībniekiem „VIP Access” naktsmītnēs tiek garantēts bezmaksas bezvadu internets. Tas attiecas uz standarta bezvadu internetu. Ātrdarbīgs bezvadu internets var būt pieejams par papildu maksu. Šis piedāvājums jebkurā laikā var tikt mainīts.

 

Atkarībā no pieejamības statusa „Gold” dalībniekiem „VIP Access” naktsmītnēs reģistrēšanās laikā var būt iespēja numura klasi mainīt uz augstāku. Tiesības mainīt numuru uz augstāku klasi ir pieejamas, pamatojoties uz lojāluma programmas „Hotels.com Rewards” statusu rezervēšanas laikā. Iespēja mainīt „VIP Access” naktsmītnes numura klasi uz augstāku ir paredzēta galvenajam konta īpašniekam un pēc naktsmītnes ieskatiem un atkarībā no pieejamības tiks piemērota vienīgi tādiem papildu numuriem, kuri būs rezervēti, izmantojot statusa „Gold” dalībnieka kontu. Numura maiņa uz augstāku klasi var ietvert bezmaksas numura maiņu uz tādu augstāku klasi, kas ir dārgākas vai kvalitatīvākas kategorijas numurs. Numura maiņas uz augstāku klasi vietā ceļotājiem var tikt piedāvāta iespēja izraudzīties numuru vēlamajā stāvā vai noteiktā atrašanās vietā stāvā, piemēram, tālāk no lifta vai ledus ģeneratora. Numura maiņu uz augstāku klasi nevar rezervēt.

 

Statusa „Gold” dalībnieki „VIP Access” naktsmītnēs atkarībā no pieejamības var saņemt agrīnas reģistrēšanās vai vēlīnas izrakstīšanās iespēju. Tiesības uz agrīnu reģistrēšanos vai vēlīnu izrakstīšanos ir pieejamas, ņemot vērā lojāluma programmas „Hotels.com Rewards” statusu rezervēšanas laikā. Agrīnas reģistrēšanās un vēlīnas izrakstīšanās iespēja ir paredzēta galvenajam konta īpašniekam un pēc naktsmītnes ieskatiem un atkarībā no pieejamības tiks piemērota vienīgi tādiem papildu ceļotājiem, kuri būs reģistrēti, izmantojot statusa „Gold” dalībnieka kontu.

 

 

„SLEPENĀS CENAS”

Tīmekļvietnes Hotels.com „slepenās cenas” (turpmāk — „slepenās cenas”) ir pieejamas šādiem klientiem:
•    programmas „Hotels.com Rewards” dalībniekiem;
•    lietotājiem, kas piekļūst „slepenajām cenām” tīmekļvietnē, abonējot e-pasta vēstuļu saņemšanu no uzņēmuma „Hotels.com”;
•    mobilo ierīču lietotnes lietotājiem (kā iepriekš definēts šajos noteikumos un nosacījumos).
Programmas „Hotels.com Rewards” dalībnieki. Ja esat pieteicies savā tīmekļvietnes Hotels.com kontā, kad pārlūkojat tīmekļvietni, jums automātiski tiks rādītas „slepenās cenas” izvēlētām viesnīcām, kuras atzīmētas ar reklāmkarogu „Slepenā cena”.
E-pasta vēstuļu abonenti. Ja pārlūkojat tīmekļvietni un neesat pieteicies kā programmas „Hotels.com Rewards” dalībnieks, varat piekļūt „slepenajām cenām”, abonējot e-pasta vēstuļu saņemšanu no uzņēmuma „ Hotels.com”. Viesnīcu meklēšanas rezultātos, kur minētas „slepenās cenas”, noklikšķiniet uz „Piekļūt tūlīt” un ievadiet savu e-pasta adresi. Pēc tam meklēšanas rezultātos būs pieejamas „slepenās cenas” izvēlētām viesnīcām, kas atzīmētas ar reklāmkarogu „Slepenā cena”. Ja jau iepriekš esat abonējis e-pasta vēstuļu saņemšanu, tīmekļvietne Hotels.com var atcerēties jūs atkarībā no jūsu tīmekļa pārlūka iestatījumiem un laika posmu, kas pagājis kopš abonēšanas brīža. Šādā gadījumā „slepenās cenas” būs redzamas uzreiz. Norādot savu e-pasta adresi, jūs piekrītat saņemt lieliskus piedāvājumus un izpārdošanas paziņojumus pa e-pastu. Turklāt jūs jebkurā brīdī varat anulēt abonementu, jebkurā e-pasta vēstulē noklikšķinot uz saites „Vai vēlaties atcelt abonementu?”. Ja anulēsit abonementu, turpmāk vairs nevarēsit piekļūt „slepenajām cenām”, izmantojot šo piekļuves veidu. Piekļuvi varēsit atjaunot, atkārtoti abonējot e-pasta vēstules.
Mobilo ierīču lietotnes lietotāji. Izmantojot mobilo ierīču lietotni, jūs automātiski redzēsit „slepenās cenas” izvēlētām viesnīcām, kuras atzīmētas ar reklāmkarogu „Slepenā cena”. Mobilo ierīču lietotnes lietotājs neredzēs „slepenās cenas”, kad tīmekļvietnei piekļūs no citas platformas, ja vien nebūs pieteicies kā lojāluma programmas „Hotels.com Rewards” dalībnieks vai abonējis tīmekļvietnes Hotels.com e-pasta vēstules.
„Slepeno cenu” vispārīgie noteikumi un nosacījumi
„Slepenās cenas” ir pieejamas tikai izvēlētām viesnīcām un izvēlētos datumos. „Slepenās cenas” viesnīcu meklēšanas rezultātos tiks rādītas tikai tad, ja tās ir pieejamas.
Ja „slepenā cena” ir norādīta līdzās pārsvītrotai cenai (piem., „£150 £100”), tad pārsvītrotā cena ir parastā viesnīcas cena tīmekļvietnē Hotels.com bez jebkādām citām atlaidēm.
Šo noteikumu un nosacījumu sadaļa „Cenas” ir spēkā arī „slepenajām cenām”. „Slepenās cenas” var tikt mainītas jebkurā laikā, bet izmaiņas neietekmēs jau apstiprinātos rezervējumus.

 

CENAS GARANTIJAS NOTEIKUMI

Cenas garantija. Ja tīmekļvietnē Hotels.com vai citā tīmekļvietnē līdz plkst. 23:59 pēc vietējā laika dienā pirms ierašanās naktsmītnē atradīsit zemāku cenu, mēs jums atmaksāsim starpību. Šī garantija neattiecas uz kompleksajiem rezervējumiem, kā arī ir spēkā turpmāk minētie noteikumi un nosacījumi.

Prasības iesniegšana

Neatmaksājamu rezervējumu gadījumā

Uzņēmums „Hotels.com” nodrošinās kompensāciju, izsniedzot jums kuponu cenas starpības vērtībā. Kuponu var izmantot turpmākai rezervēšanai tīmekļvietnē Hotels.com. Jums jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu vai jāiesniedz pieprasījums, tiešsaistē aizpildot cenas garantijas veidlapu līdz plkst. 23:59 pēc vietējā laika dienā pirms jūsu ierašanās naktsmītnē. Zemākai rezervēšanas cenai jābūt pieejamai laikā, kad sazināties ar mums, ko noteikuši mūsu klientu apkalpošanas dienesta pārstāvji.

Atmaksājamu rezervējumu gadījumā

a)    Ja zemākā cena ir atrasta tīmekļvietnē Hotels.com, varat zvanīt klientu apkalpošanas dienestam līdz plkst. 23:59 pēc vietējā laika dienā pirms jūsu ierašanās naktsmītnē vai tiešsaistē pierakstīties tīmekļvietnes Hotels.com kontā, atcelt esošo rezervējumu sadaļā Rezervējumi un atkārtoti rezervēt numuru par zemāko cenu. Ja zvanāt mums, numuram ar zemāko rezervēšanas cenu jābūt pieejamam laikā, kad sazināties ar mums, ko noteikuši mūsu klientu apkalpošanas dienesta pārstāvji. Pēc jūsu pieprasījuma klientu apkalpošanas dienesta pārstāvis atkārtoti rezervēs atrasto numuru par zemāko cenu, izmantojot maksājuma informāciju, kuru sniegsiet pa tālruni. Klientu apkalpošanas dienesta pārstāvis atcels sākotnējo rezervēšanu, un jūs saņemsiet atmaksu par sākotnēji maksāto cenu. Uzņēmums „Hotels.com” apstrādās atmaksu nekavējoties, taču var paiet līdz 30 dienām, kamēr jūsu banka apstrādās atmaksu.
b)    Ja zemākā cena ir atrasta konkurenta tīmekļvietnē, uzņēmums „Hotels.com” atmaksās cenu starpību. Jums jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu vai jāiesniedz pieprasījums, tiešsaistē aizpildot cenas garantijas veidlapu līdz plkst. 23:59 pēc vietējā laika dienā pirms jūsu ierašanās naktsmītnē. Zemākai rezervēšanas cenai jābūt pieejamai laikā, kad sazināties ar mums, ko noteikuši mūsu klientu apkalpošanas dienesta pārstāvji. Uzņēmums „Hotels.com” apstrādās atmaksu uzreiz pēc pieprasījuma apstiprināšanas, taču var paiet līdz 30 dienām, kamēr jūsu banka apstrādās atmaksu.

Salīdzinājums jāveic ar to pašu ceļojuma plānu

Cenas garantija ir pieejama tikai precīzi atbilstošiem ceļojumu plāniem, ieskaitot naktsmītni, numura veidu, piemērojamos atcelšanas noteikumus un ceļojuma datumus, kas atbilst rezervējumam tīmekļvietnē Hotels.com. Turklāt salīdzinājums jāveic ar to pašu naktsmītni, kas rezervēta atsevišķi, izmantojot citu tīmekļvietni.  Citiem vārdiem sakot, naktsmītnes, kas rezervētas citās tīmekļvietnēs kā daļa no kompleksā ceļojuma, neatbilst cenas garantijai. Cenas garantija attiecas uz rezervētā ceļojuma cenu, kas norādīta jūsu rezervējuma apstiprinājumā, iekļaujot nodokļus un maksas, kas tika iekasēti no jums rezervēšanas laikā. Cenas garantija neattiecas uz jebkādiem nodokļiem un maksām, ko no jums iekasējusi jebkura trešā puse, kā, piemēram, tādi nodokļi un maksas, ko viesnīca var iekasēt tieši no jums, kad jūs ierodaties naktsmītnē. Cenas garantija nav pieejama attiecībā uz rezervējumiem tīmekļvietnēs, kur informācija par naktsmītnēm vai citas ziņas par rezervējumu nav zināmas, kamēr nav veikts pirkums. Jūsu pieprasījumam jāatbilst visām prasībām attiecībā uz zemāku cenu (ja tādas ir), ieskaitot arī prasības attiecībā uz dzīvesvietu, reģionu un vecumu.

Salīdzinājumam jābūt pieejamam plašai sabiedrības daļai

Cenas garantija attiecas tikai uz cenām, kas tiek piedāvātas un ir pieejamas plašai sabiedrības daļai. Tāpat tā ir spēkā arī „slepenajām cenām”. Cenas garantija nav spēkā cenām, kas tiek piedāvātas konkurentu lojāluma programmu tīmekļvietnēs; korporatīvajām atlaidēm vai cenām; grupu, čartera, lojāluma programmu, veicināšanas, sanāksmju, konferenču, maršruta komplektētāja vai kopējām ceļojuma cenām; cenām, kas iegūtas izsolē vai līdzīgā veidā; cenām, kas pieejamas, tikai uzrādot kuponu vai izmantojot citu reklāmpiedāvājumu, un netiek piedāvātas plašai sabiedrības daļai. Zemāka cena nedrīkst būt norādīta tādā tīmekļvietnē, kur ir jāveic tālruņa zvans, lai uzzinātu cenu, nedz arī jūsu saņemtā e-pasta ziņojumā.

 

Prasību apstiprināšana
Uzņēmumā „Hotels.com” tiek pārbaudīti visi pieprasījumi. Uzņēmums „Hotels.com” neakceptēs ekrānuzņēmumus vai citus iespējamos pierādījumus par zemāku cenu, kurus nevar neatkarīgi apstiprināt. Mēs arī neapstiprināsim nevienu pieprasījumu, kuru varēsim pamatoti uzskatīt par drukas vai cita veida kļūdu vai izveidotu krāpnieciskā vai ļaunprātīgā nolūkā.

 

Atmaksa apstiprinātajiem pieprasījumiem (tikai atmaksājamiem rezervējumiem)
Summa par apstiprinātajiem atmaksas pieprasījumiem tiks ieskaitīta tās kredītkartes kontā, kura tika izmantota rezervēšanai. Ja esat samaksājis par viesnīcu rezervēšanas laikā, mēs jums segsim starpības atmaksu pēc jūsu pieprasījuma pārbaudes. Ja esat izvēlējies maksāt par rezervēšanu tīmekļvietnē Hotels.com vēlāk viesnīcā un esat atradis zemāko cenu citā tīmekļvietnē, jums jāsamaksā pilna summa par viesnīcu pēc ierašanās, un mēs jums nosūtīsim starpības atmaksu, kad būsit beidzis uzturēšanos viesnīcā. Ņemiet vērā, ka līdz brīdim, kad atmaksas summa būs redzama konta izrakstā, var paiet 30 dienas vai arī jāgaida nākamais izraksta saņemšanas termiņš.

 

Kuponi (tikai neatmaksājamiem rezervējumiem)
Kuponi jums tiks nosūtīti pa e-pastu tūlīt pēc tam, kad būsiet veicis pieprasījumu un uzņēmums „Hotels.com” būs pieprasījumu apstiprinājis. Būs spēkā kuponu noteikumi un nosacījumi (skatiet tos iepriekš sniegtajā sadaļā Atlaižu kodu lietošanas nosacījumi).

 

Izmaiņas
Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā, jebkāda iemesla dēļ vai bez tā un bez iepriekšēja paziņojuma vai saistībām pret jums mainīt cenas garantijas noteikumus vai pārtraukt, kā arī ierobežot tās pieejamību jebkurai personai. Jūsu tiesības uz cenas garantiju nosaka rezervēšanas brīdī spēkā esošie noteikumi. Mūsu nespēja realizēt jebkuru šo noteikumu un nosacījumu punktu nenozīmē atteikšanos no šī punkta.

 

CEĻOJUMU GALAMĒRĶI


Lai gan lielākā daļa ceļojumu, tai skaitā starptautiskie ceļojumi, tiek veikti bez negadījumiem, ceļošana uz noteiktiem galamērķiem var ietvert lielāku risku nekā uz citiem. Uzņēmums „Hotels.com” mudina pasažierus pārskatīt ceļošanas aizliegumus, brīdinājumus, paziņojumus un ieteikumus, ko izdevusi 
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.
PIEDĀVĀJOT PĀRDOŠANAI CEĻOJUMU UZ ĪPAŠIEM STARPTAUTISKIEM GALAMĒRĶIEM, HOTELS.COM NEPĀRSTĀV VAI NEGARANTĒ, KA CEĻOŠANA UZ ŠĀDU VIETU IR IETEICAMA VAI NEPASTĀV RISKS, UN NAV ATBILDĪGS PAR KAITĒJUMU VAI ZAUDĒJUMIEM, KAS VAR BŪT RADUŠIES NO CEĻOJUMA UZ ŠĀDU VIETU.

 

ŠO NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMA GROZĪŠANA


„Hotels.com” patur tiesības grozīt noteikumus, nosacījumus un brīdinājumus saskaņā ar kuriem šī tīmekļvietne ir nodrošināta, un jūs piekrītat pieņemt un būt saistītam ar šiem noteikumiem, nosacījumiem un brīdinājumiem, kas ir spēkā šīs tīmekļvietnes un tās iespēju lietošanas laikā.

 

VISPĀRĪGI


Šim līgumam ir spēkā Latvijas likumi. Ar šo jūs piekrītat, ka visi strīdi, kas saistīti ar šīs tīmekļvietnes lietošanu, tiek ekskluzīvi risināti Latvijas tiesās. Šīs tīmekļvietnes lietošana ir netiesīga jebkurā jurisdikcijā, kas neļauj īstenot šos noteikumus un nosacījumus, tostarp, bet neaprobežojoties, šo punktu.
Jūs piekrītat, ka nepastāv kopuzņēmums, sadarbība, darba attiecības vai starpniecības attiecības starp jums un uzņēmumu „Hotels.com” šā līguma vai tīmekļvietnes lietošanas rezultātā.
Šī uzņēmuma „Hotels.com” līguma izpildīšana ir pakļauta pastāvošajiem likumiem un tiesu procedūrai, un nekas šajā līgumā nemazina uzņēmuma „Hotels.com” tiesības pakļauties likuma izpildīšanas prasībām vai nepieciešamībām saistībā ar jūsu tīmekļvietnes vai informācijas izmantošanu, ko sniedzis vai savācis „Hotels.com” attiecībā uz šādu izmantošanu.
Ja jebkura šī līguma daļa tiek atzīta par spēkā neesošu vai nepiemērojamu atbilstoši piemērojamam likumam, tai skaitā, bet neaprobežojoties, garantijas un atbildības ierobežojumiem, kas izklāstīti iepriekš, tad spēkā neesošā vai nepiemērojamā norma tiks uzskatīta par aizstātu ar spēkā esošu piemērojamu normu, kas vistuvāk atbilst sākotnējās normas nolūkam, un līgums paliks spēkā.
Šis līgums (un jebkuri citi te minētie noteikumi un nosacījumi) veido pilnīgu līgumu starp jums un uzņēmumu „Hotels.com” attiecībā uz šo tīmekļvietni, un tas aizstāj visus iepriekšējos vai esošos paziņojumus un piedāvājumus, vai nu elektroniskus, mutiskus vai rakstiskus starp klientu un uzņēmumu „Hotels.com” attiecībā uz šo tīmekļvietni. Šī līguma un jebkura paziņojuma, kas sniegts elektroniskā formā, drukātai versijai ir jābūt pieņemamai tiesu vai administratīvajā procesā, pamatojoties uz vai saistībā ar šo līgumu tādā pašā apjomā un saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem kā citi uzņēmējdarbības dokumenti un ieraksti, kuru oriģināli ir radīti un saglabāti drukātā formā.
Fiktīvi uzņēmumu nosaukumi, produkti, personas un/vai dati, kas te minēti, nav paredzēti, lai pārstāvētu jebkādu pastāvošu personu, uzņēmumu, produktu vai notikumu.
Visas tiesības, kas te nav tieši piešķirtas, ir aizsargātas.

 

TĪMEKĻVIETNES HOTELS.COM IZMANTOŠANA
Tīmekļvietne Hotels.com tiek piedāvāta vienīgi, lai palīdzētu klientiem noteikt ar ceļojumiem saistītu preču un pakalpojumu pieejamību un lai likumīgi rezervētu vai citādi noslēgtu darījumu ar piegādātājiem, bet nekādiem citiem mērķiem. Jūs galvojat, ka jūs esat vismaz 18 gadus vecs un jums piemīt tiesību rīcībspēja slēgt šo līgumu un izmantot šo tīmekļvietni saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem. Jūs piekrītat būt finansiāli atbildīgs par jūsu šīs tīmekļvietnes izmantošanu (kā arī par citu personu jūsu konta izmantošanu, tai skaitā, bet neaprobežojoties, nepilngadīgajiem, kas dzīvo kopā ar jums). Jūs piekrītat uzraudzīt nepilngadīgos šīs tīmekļvietnes izmantošanā jūsu vārdā vai no jūsu konta. Jūs arī garantējat, ka visa jūsu vai jūsu ģimenes locekļu sniegtā informācija, izmantojot šo tīmekļvietni, ir patiesa un precīza.
Jebkāds spekulatīvs, nepatiess vai krāpniecisks rezervējums vai jebkāds rezervējums tikai iespējamas nepieciešamības gadījumā ir aizliegts. Jūs piekrītat, ka tūrisma pakalpojumu rezervēšanas iespējas šajā tīmekļvietnē tiks izmantotas tikai, lai likumīgi rezervētu vai iegādātos ceļojumu jums vai citai personai, kuras labā jūs esat likumīgi pilnvarots rīkoties.  Jūs apzināties, ka neatbilstoša un pārmērīga tīmekļvietnē pieejamo ceļošanas pakalpojumu rezervēšanas aprīkojuma izmantošana, aizdomīgu darbību, krāpšanas pazīmju vai šo pakalpojumu rezervēšanas aprīkojuma ļaunprātīga izmantošanas gadījumā „Hotels.com” var atcelt visas ar jūsu vārdu/uzvārdu vai nosaukumu, e pasta adresi vai kontu saistītos rezervējumus un slēgt visus saistītos tīmekļvietnes Hotels.com kontus. Ja jūs esat veicis kādas krāpnieciskas darbības, „Hotels.com” patur tiesības rīkoties saskaņā ar likumu, un jums var būt jāatlīdzina visi uzņēmumam „Hotels.com” radītie naudas zaudējumi, ieskaitot tiesvedības izmaksas un bojājumus. Lai apstrīdētu rezervējuma atcelšanu, konta iesaldēšanu vai slēgšanu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

 

PIEGĀDĀTĀJA NOTEIKUMI UN IEROBEŽOJUMI


Jūsu rezervējumam un ar ceļojumu saistīto izvēlēto preču un pakalpojumu pasūtījumam var būt spēkā atsevišķi noteikumi un nosacījumi. Uzmanīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus. Jūs piekrītat ievērot iegādes noteikumus un nosacījumus, ko noteicis jebkurš piegādātājs, ar kuru jūs izlemjat sadarboties, tai skaitā, bet neaprobežojoties, visu apmēru maksājumus, kad tie pienākas un atbilst piegādātāja noteikumiem un ierobežojumiem, attiecībā uz braukšanas maksas, produktu vai pakalpojumu pieejamību un lietošanu. Mēs paturam tiesības atcelt rezervējumu, ja noteiktajā laikā nav samaksāta visa maksājuma summa. Jūs piekrītat, ka daži trešo pušu piegādātāji, kas sniedz noteiktus pakalpojumus un/vai nodrošina pasākumus, var pirms dalības viņu sniegtajā pakalpojumā un/vai nodrošinātajā pasākumā pieprasīt parakstīt dokumentu par viņu atbrīvošanu no atbildības. Jūs saprotat, ka jebkurš šādu piegādātāju iegādes nosacījumu pārkāpums var būt par iemeslu jūsu pirkuma vai rezervējuma(-u) atcelšanai, lidojumu, viesnīcu vai automašīnu pieejas aizliegumam, jebkādas samaksātās naudas summas par šādu(-iem) rezervējumu(-iem) zaudēšanai un uzņēmuma „Hotels.com” debitēšanai no jūsu konta par jebkurām izmaksām, ko „Hotels.com” ir cietis šādu pārkāpumu gadījumā. Jūs esat pilnīgi atbildīgs par visām maksām, nodevām, nodokļiem un naudas sodiem, kas radušies no šīs tīmekļvietnes lietošanas.

 

GRUPU REZERVĒJUMI


Jūs nedrīkstat rezervēt tiešsaistē vairāk nekā 8 numurus tajā paša viesnīcā/tajos pašos uzturēšanās datumos. Ja konstatēsim, ka atsevišķos rezervējumos kopumā rezervējāt vairāk nekā 8 numurus, esam tiesīgi atcelt jūsu rezervējumus un iekasēt no jums atcelšanas maksu, ja tāda ir piemērojama. Ja iemaksājāt neatmaksājamu iemaksu, tā netiks atmaksāta. Lai rezervētu 9 numurus vai vairāk, sazinieties ar „Expedia” grupu ceļojumu speciālistiem, zvanot pa tālruni vai tiešsaistē iesniedzot grupu ceļojuma veidlapu. Kāds no grupu ceļojumu speciālistiem izskatīs jūsu pieprasījumu un sazināsies ar jums, lai noslēgtu rezervējuma darījumu. Jums, iespējams, būs jāparaksta vienošanās un/vai jāveic neatmaksājama iemaksa.

 

ILGSTOŠAS UZTURĒŠANĀS REZERVĒŠANA


Tiešsaistē vienā viesnīcā drīkst rezervēt ne vairāk par 28 naktīm. Ja tiks konstatēts, ka esat rezervējis vairāk nekā 28 naktis, izmantojot vairākus rezervējumus, mēs varam atcelt jūsu rezervējumus un iekasēt no jums atcelšanas maksu, ja tāda ir piemērojama. Ja veicāt iemaksu, kas nav atmaksājama, jūsu iemaksa tiks anulēta. Ja vēlaties rezervēt 29 naktis vai vairāk, sazinieties ar uzņēmuma „Hotels.com” ilgstošas uzturēšanās ceļojumu speciālistiem pa tālruni vai tiešsaistē aizpildot ilgstošas uzturēšanās ceļojumu veidlapu. Ilgstošas uzturēšanās ceļojumu speciālists izpētīs jūsu pieprasījumu un sazināsies ar jums, lai pabeigtu rezervējumu. Iespējams, jums lūgs parakstīt rakstveida līgumu un/vai veikt neatmaksājamu iemaksu.

 

VALŪTAS KONVERTĒTĀJS


Valūtas kursi ir balstīti uz dažādiem publiski pieejamiem avotiem un jāizmanto tikai kā vadlīnijas. Kurss nav pārbaudīts kā precīzs, un esošais kurss var atšķirties. Valūtas cenas netiek atjaunotas katru dienu. Pārbaudiet datumu uz valūtas konvertētāja, lai uzzinātu datumu, kad pēdējoreiz tika atjaunināts valūtas kurss. Informācija, kas ir sniegta ar šo pieteikumu, tiek uzskatīta par precīzu, bet „Hotels.com”, tā saistītie uzņēmumi un/vai to piegādātāji negalvo vai negarantē šādu precizitāti. Ja izmantojat informāciju jebkādam finansiālam mērķim, „Hotels.com” iesaka konsultēties ar kvalificētu profesionāli, lai pārbaudītu valūtas kursu precizitāti. „Hotels.com”, tā saistītie uzņēmumi un/vai to piegādātāji nepilnvaro šīs informācijas lietošanu jebkādam citam mērķim, kā tikai personiskai lietošanai, un aizliedz tā maksimālajā atļautajā apmērā tālāk pārdot, izplatīt un izmantot informāciju komerciāliem mērķiem.

 

LIETOTĀJU VĒRTĒJUMI, ATSAUKSMES, ATTĒLI UN SATURS


Tīmekļvietnē Hotels.com var būt redzami vērtējumi, atsauksmes, attēli un citi materiāli, kas saistīti ar viesnīcām, kā arī citām atpūtas un ceļošanas iespējām („Atsauksmes”). „Hotels.com” var piedāvāt iespēju, kas ļauj šīs tīmekļvietnes lietotājiem publicēt Atsauksmes („Lietotāju atsauksmes”). Jūs atsakāties no jebkādām īpašumtiesībām, kas jums var būt saistībā ar šādām Lietotāju atsauksmēm, un tās var būt brīvi lietotas, kopētas, izplatītas un „Hotels.com” vai tā saistītie uzņēmumi var tās padarīt pieejamas jebkādā veidā un jebkādā formā bez jūsu piekrišanas. Kur šāda publicēšanas iespēja ir piedāvāta, jūs tieši piekrītat iesniegt Lietotāju atsauksmes, kas ir piemērotas šim pakalpojumam un ir saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, un arī ar pavadošajiem norādījumiem un vadlīnijām, kas pieejami šajā tīmekļvietnē. Jūs piešķirat uzņēmumam „Hotels.com” un tā meitas un korporatīvajiem uzņēmumiem (visi kopā saukti „Hotels.com uzņēmumi”) un saistītajiem uzņēmumiem, kopīgiem zīmoliem un/vai saistīto tīmekļvietņu partneriem, ar kuru palīdzību mēs sniedzam pakalpojumus (visi kopā saukti „Hotels.com saistītie uzņēmumi”), neekskluzīvas, bezatlīdzības, pastāvīgas, nododamas, neatsaucamas un pilnībā sublicencējamas tiesības: a) lietot, atveidot, mainīt, pielāgot, tulkot, izplatīt, publicēt, veidot atvasinātus darbus un publiski attēlot un izpildīt šādas lietotāju atsauksmes visā pasaulē jebkurā plašsaziņas līdzeklī, kādi zināmi pašlaik vai tiks izgudroti nākotnē; b) lietot vārdus, ar kādiem iesniegtas lietotāju atsauksmes. Jūs piekrītat, ka „Hotels.com” uzņēmumi pēc saviem ieskatiem var izvēlēties sniegt papildinformāciju par lietotāja atsauksmes iesniedzēju (piemēram, pie iesniegt atsauksmes par viesnīcu minēt jūsu vārdu un dzīvesvietu), un šādas lietotāju atsauksmes var tikt koplietotas ar mūsu piegādātājiem. Jūs turpmāk piešķirat „Hotels.com” uzņēmumiem tiesības celt apsūdzību pret personām vai organizācijām, kas pārkāpj jūsu vai „Hotels.com” uzņēmumu tiesības attiecībā uz lietotāju atsauksmēm, pārkāpjot šos lietošanas noteikumus. Jūs atzīstat un piekrītat, ka lietotāju atsauksmes nav konfidenciālas un patentētas. Jūs skaidri atsauciet visas morālās tiesības (tostarp attiecināšanas vai integritātes), kas var pastāvēt jūsu lietotāja atsauksmēs, un piekrītat, ka jums nav iebildumu pret lietotāja atsauksmju publicēšanu, lietošanu, pārveidošanu, dzēšanu vai izmantošanu, ko veicam mēs, „Hotels.com” saistītie uzņēmumi vai jebkurš mūsu partneris vai licences turētājs.
Jo īpaši, izmantojot šo pakalpojumu, jūs galvojat un garantējat, ka:
• jums pieder un jūs citādi kontrolējat visas tiesības attiecībā uz Lietotāju atsauksmēm, ko jūs publicējat; 
• publikācijas dienā iesniegtās Lietotāju atsauksmes ir precīzas; 
• Lietotāju atsauksmes, ko jūs piedāvājat, nepārkāpj tīmekļvietnes Hotels.com lietošanas noteikumus un nosacījumus, norādījumus un pamatnostādnes (kas piemērojamas ik pa laikam); 
• jūs tīšām vai neapdomīgi nepublicēsit informāciju, kas var radīt kaitējumu vai apvainot jebkuru personu vai tās uzņēmumu un jo īpaši: jūs nepublicēsit jebkādus komentārus, informāciju vai materiālus, kas ir nepatiesi, ļaunprātīgi, apmelojoši, aizvainojoši, piedauzīgi vai pamatoti var tikt uzskatīti par tādiem; 
• jūs nerīkosities tādā veidā, lai krāptu vai maldinātu, un neiesaistīsities vai neveicināsit jebkādas krāpnieciskas vai nelikumīgas darbības; 
• jūs nepublicēsit vai neizplatīsit jebkādu informāciju vai materiālus, kas pieder jebkurai trešajai personai bez šīs personas tiešas rakstiskas piekrišanas;
• visiem iesniegtajiem fotoattēliem jāatbilst mūsu fotoattēlu iesniegšanas pamatnostādnēm.
Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka šajā tīmekļvietnē parādītās atsauksmes ir rakstījuši apstiprināti lietotāji, kuri uzturējās viesnīcā, rezervējot to tīmekļvietnē Hotels.com vai cita „Expedia” grupas zīmola tīmekļvietnē. „Hotels.com” neuzņemas īpašumtiesības, saistības vai apstiprinājumu par jebkuriem fotoattēliem, ko mūsu tīmekļvietnēs iesnieguši galalietotāji.
„Hotels.com” nekoriģē iesniegtās Atsauksmes vai Lietotāju atsauksmes un likumā maksimāli atļautajā apmērā nebūs atbildīgs par šādām Atsauksmēm vai Lietotāju atsauksmēm, vai tām sekojošām publikācijām, to lietošanu vai izplatīšanu. Papildus „Hotels.com” nepārbauda, neapstiprina vai neatbalsta viedokļus vai komentārus, kas izteikti Atsauksmēs vai Lietotāju atsauksmēs, kas ir personiski indivīdu, kas tās iesniedz, viedokļi. Jebkāds lēmums, kas pieņemts, balstoties uz pakalpojumā redzamajām atsauksmēm vai komentāriem, tiek pieņemts ar jūsu paša atbildību. Dažkārt „Hotels.com” klientiem var piedāvāt prēmijas par lietotāju atsauksmju ierakstīšanu (piem., atlaižu kuponu, dalību balvu izlozē utt.). Mums ir svarīgi, lai lietotāju atsauksmes būtu objektīvas un godīgas; šīs prēmijas var būt pieejamas klientiem neatkarīgi no tā, vai iesniegtā lietotāja atsauksme ir pozitīva vai negatīva.
„Hotels.com” patur tiesības pēc tā ieskata jebkāda iemesla dēļ atteikties publicēt vai izņemt (bez paziņojuma) jebkuras Atsauksmes vai Lietotāju atsauksmes. Piemēram, tas ietver situācijas, kad „Hotels.com” saņem trešās puses sūdzību un/vai ir pamats uzskatīt, ka ir noticis šo noteikumu un nosacījumu pārkāpums.


Fotoattēlu iesniegšanas pamatnostādnes
Jebkuram iesniegtajam fotoattēlam jābūt:
·         Atbilstošam tēmai — visiem fotoattēliem jābūt saistītiem ar naktsmītni, restorānu, atrašanās vietu vai vispārīgām ceļošanas iespējām.
·         Piemērotam sabiedrībai/ģimenēm —
Ø  neiesniedziet fotoattēlus vai materiālus, kas nav legāli, ir neķītri, pornogrāfiski, vulgāri vai aizvainojoši;
Ø  neiesniedziet fotoattēlus vai materiālus, kas aizskar privātumu vai pārkāpj jebkuras personas vai organizācijas tiesības;
Ø  neiesniedziet fotoattēlus vai informāciju par bērniem vai jebkurām trešām pusēm bez to piekrišanas (vai arī vecāku piekrišanas gadījumā, ja bērni ir jaunāki par 13 gadiem);
Ø  bērni, kas jaunāki par 13 gadiem, nedrīkst iesniegt fotoattēlus vai citus materiālus.
·         Oriģinālam — varat iesniegt tikai savus fotoattēlus.  Neiesniedziet fotoattēlus no citiem avotiem (personiskiem vai komerciāliem). Neiesniedziet fotoattēlus, kas pārkāpj jebkuras trešās puses autortiesības, prečzīmju vai citu īpašumu tiesības.
·         Nekomerciālam — neiesniedziet fotoattēlus, kuros redzami logotipi, zīmoli, reklāmmateriāli vai jebkāds cits komerciāliem nolūkiem paredzēts saturs.
·         Nekaitīgas datnes — neiesniedziet fotoattēlus, kas satur vīrusus vai citu kaitīgu kodu, kuri ir iecerēti vai var izraisīt „Hotels.com” datoru un sistēmu sabojāšanu un/vai radīt bojājumus sistēmas lietotājiem.
Datnes rekvizīti: atsevišķs attēls nedrīkst pārsniegt 5 MB. Iesniegtajiem attēliem jābūt .jpg, .bmp, .gif vai .png formātā.


PAZIŅOJUMS PAR TIESĪBAS PĀRKĀPJOŠU MATERIĀLU


Ja labā ticībā uzskatāt, ka mūsu resursos viesotie materiāli pārkāpj jūsu autortiesības, jūs (vai jūsu aģents) drīkstat iesniegt mums rakstisku paziņojumu, ietverot tajā turpmāk norādīto informāciju. Ievērojiet, ka izskatīsim tikai pareizi aizpildītas prasības, kurās ir ietverta visa nepieciešamā informācija.
1. Skaidra norāde uz darbu, kurš ir aizsargāts ar autortiesībām, kas ir pārkāptas, kā ir norādīts iesniegtajā prasībā.
2. Skaidra norāde uz materiāliem, kuri pārkāpj jūsu darba autortiesības, kā ir norādīts iesniegtajā prasībā, un informācija, kuru izmantojot varēsim atrast materiālus tīmekļvietnē (piemēram, saite uz materiāliem, kuri pārkāpj autortiesības).
3. Jūsu saziņas informācija, lai mēs varētu nosūtīt atbildi uz iesniegto prasību (vēlams norādīt e-pasta adresi un tālruņa numuru).
4. Šis apliecinājums: „Es labā ticībā uzskatu, ka autortiesību īpašnieks vai tā aģents neatļauj izplatīt materiālu, kura autortiesības ir pārkāptas, kā ir norādīts iesniegtajā prasībā, un šāda veida izplatīšana nav atļauta saskaņā ar tiesību aktiem”.
5. Šis apliecinājums: „Es apliecinu, ka paziņojumā iesniegtā informācija ir pareiza un apzinos, ka par nepatiesu liecību tiek piemērotas soda sankcijas, un apliecinu, ka prasību iesniedzošā puse ir pilnvarota rīkoties to ekskluzīvo tiesību īpašnieka vārdā, kuras ir pārkāptas, kā ir norādīts iesniegtajā prasībā”.
6. Paziņojums ir jāparaksta personai, kura ir pilnvarota rīkoties to ekskluzīvo tiesību īpašnieka vārdā, kuras ir pārkāptas, kā ir norādīts iesniegtajā prasībā.
Paziņojumi jāsūta uz e-pasta adresi 
hotels-copyright@hotels.com vai pa pastu:
Hotels.com, L. P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062
Amerikas Savienotās Valstis

 

KONTA DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA


Atbilstoši ASV Ciparu tūkstošgades autortiesību likumam („Digital Millennium Copyright Act” — DMCA) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem uzņēmums „Hotels.com” apstiprināja noteikumus, saskaņa ar kuriem attiecīgos apstākļos „Hotels.com” drīkst vienpusēji pārtraukt abonēšanu vai konta darbību lietotājiem, kuri atkārtoti pārkāpj tiesības. Turklāt „Hotels.com” vienpusēji drīkst ierobežot piekļuvi tīmekļvietnei un/vai pārtraukt konta darbību tiem lietotājiem, kuri pārkāpj citu personu intelektuālās tiesības, neatkarībā no tā, vai šis ir vienreizējs vai vairākkārtējs pārkāpums. Ja uzskatāt, ka konta īpašnieks vai abonents ir vairākas reizes pārkāpis tiesības, lūdzu, informējiet mūs, iesniedzot paziņojumu un ietverot tajā informāciju, kas būtu pietiekama, lai pārbaudītu, vai konta īpašnieks vai abonents ir atkārtoti pārkāpis tiesības.

 

ATBILDES PAZIŅOJUMS


Lai iesniegtu atbildes paziņojumu, noformējiet to rakstiski un nosūtiet mums pa faksu vai pastu, ievērojot turpmāk norādītās prasības. Ņemiet vērā, ka jums būs jāsedz zaudējumi (tostarp jāatlīdzina tiesas prāvas izdevumi un jāsedz advokātu honorāri), ja būtiski sagrozāt saturu, kas nepārkāpj citu personu tiesības. Ja neesat drošs, vai materiāls pārkāpj citu personu tiesības, vispirms ieteicams konsultēties ar juridisko dienestu.
Ātrākas atbildes paziņojuma izskatīšanas nolūkā, lūdzu, noformējiet paziņojumu, ievērojot šīs prasības:
1.    Norādiet konkrēto saturu, kas tika kļūdaini noņemts vai atspējots. Norādiet, vai saturs bija apskatāms tīmekļvietnē Hotels.com. Ja iespējams, norādiet attiecīgo saiti.
2. Norādiet savu vārdu un uzvārdu, pasta adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Ietveriet šo apliecinājumu: „Es pakļaujos federālās tiesas jurisdikcijai juridiskajā apgabalā atbilstoši savai dzīvesvietas adresei vai, ja dzīvesvietas adrese ir ārpus ASV, jebkurā juridiskajā apgabalā, kur darbojas Hotels.com, L. P., un piekrītu tiesas dokumenta saņemšanai no puses, kura ziņoja par pārkāpumu, vai no šīs puses aģenta.
3. Ietveriet šo apliecinājumu: „Es zvēru labā ticībā, ka iepriekš norādītais saturs tika noņemts vai atspējots kļūdas vai nepareizas identifikācijas dēļ, un apzinos, ka par nepatiesu liecību tiek piemērotas soda sankcijas”.
4. Parakstiet dokumentu.
5. Sūtiet rakstiski noformēto paziņojumu uz šo adresi:
Hotels.com, L. P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062
Amerikas Savienotās Valstis
VAI sūtiet paziņojumu pa faksu uz numuru (+1) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints.

 

Ja rodas papildu jautājumi par uzņēmuma „Hotels.com” iesniegto prasību izskatīšanu atbilstoši DMCA, sazinieties ar mums pa tālruni (+1) 425 679-3751.

 

PAPILDU LIETOŠANAS NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMA „HOTELS.COM” LIETOTNĒM MOBILAJĀM IERĪCĒM


Šajā sadaļā ir iekļauti papildu noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā — „Lietotņu lietošanas noteikumi”), kas regulē „Hotels.com” lietotņu mobilajām ierīcēm (turpmāk tekstā — „Lietotne”) lietošanu mobilajos tālruņos, viedtālruņos vai citās mobilajās ierīcēs. Lietojot Lietotni un izvēloties pogu Piekrist, jūs piekrītat, ka jums ir saistoši:
1. noteikumi un nosacījumi;
2. šie lietotņu lietošanas noteikumi;
3. mūsu 
konfidencialitātes pamatnostādnes;
turpmāk tekstā kopā — mūsu Pamatnostādnes. Ja nepiekrītat mūsu Pamatnostādnēm, jūs nedrīkstat lietot šo Lietotni, un jums jāizvēlas poga Noraidīt, kā arī Lietotne jānoņem no savas ierīces.
Ņemot vērā jūsu piekrišanu uzņemties mūsu Pamatnostādnēs minētās saistības, mēs saskaņā ar savu Pamatnostādņu nosacījumiem piešķiram jums neekskluzīvu, tālāk nenododamu Lietotnes lejupielādes, instalēšanas un lietošanas, kā arī Lietotnē pieejamā satura un informācijas (turpmāk tekstā — „Saturs”; ieskaitot arī informāciju par ceļošanas pakalpojumu cenām un pieejamību) piekļuves licenci.
Visi iepriekš izklāstītie noteikumi un nosacījumi, kas regulē 
1. mūsu tīmekļvietnes lietošanu; 
2. mūsu tīmekļvietnē visu jums pieejamo saturu, pakalpojumus, funkcijas, programmatūru, kuponus un lojāluma programmas; 
3. mūsu tiesiskās attiecības (ieskaitot arī mūsu saistības pret jums); 
4. mums pieejamās tiesības; 
vienādi un pilnībā attiecas uz principiem, ar kādiem „Hotels.com” šo Lietotni un Saturu padara pieejamu lietošanai jums, kā arī regulē šos principus. Visas atsauces uz tīmekļvietni iepriekš minētajos noteikumos un nosacījumos tiek uzskatītas par iekļautām atsaucēm uz Lietotni un/vai Saturu un atkarībā no konteksta attiecas uz Lietotnes un/vai Satura lietošanu. Visas atsauces uz līgumu vai noteikumiem un nosacījumiem atkarībā no konteksta arī tiek uzskatītas par iekļautām atsaucēm uz šiem Lietotņu lietošanas noteikumiem.
Šī Lietotne ir paredzēta personiskai un nekomerciālai lietošanai.
Pildot šīs Lietotnes un Satura lietošanas nosacījumus, jūs garantējat, ka šo Lietotni un Saturu neizmantosit nolūkos, kas mūsu Pamatnostādnēs atzīti par nelikumīgiem vai aizliegtiem.
Lai Lietotne darbotos pareizi, jūsu ierīcei jābūt izveidotam savienojumam ar internetu. Jūs atbildat par visu to pasākumu veikšanu, kas nepieciešami, lai ierīcē būtu pieejams savienojums ar internetu, kā arī par visām summām, ko pakalpojuma sniedzējs var piemērot par datu pārraidīšanu un saņemšanu Lietotnē (ieskaitot arī maksu par datu savienojuma viesabonēšanu). Ņemiet vērā, ka Lietotne savas parastās darbības laikā automātiski pārsūta nelielu datu apjomu. Papildinformāciju skatiet tālāk 3. sadaļā (Informācija par jums un Lietotnes lietošana).
Izņemot šajos noteikumos un nosacījumos tieši norādītus gadījumus un gadījumus, kuros tas atļauts vietējos tiesību aktos, jūs apņematies neveikt šādas darbības:
1. kopēt Lietotni vai Saturu, izņemot gadījumus, kuros šāda kopēšana ir saistīta ar parastu Lietotnes lietošanu;
2. nomāt, iznomāt, piešķirt apakšlicenci, aizdot, tulkot, apvienot, pielāgot, mainīt vai modificēt Lietotni vai Saturu;
3. veikt izmaiņas vai modifikācijas visā Lietotnē, Saturā vai arī kādā to daļā, kā arī atļaut Lietotnes, Satura vai arī kādas to daļas apvienošanu vai iekļaušanu kādās citās programmās;
4. izjaukt, dekompilēt, dekonstruēt vai veidot atvasinātus darbus, kuru pamatā ir visa Lietotne, Saturs vai arī kāda to daļa, kā arī mēģināt veikt šādas darbības, izņemot gadījumus, kuros šādas darbības nevar aizliegt, piemērojot tiesību aktus;
5. nodrošināt vai kā citādi padarīt pieejamu Lietotni vai Saturu pilnībā vai daļēji (ieskaitot arī lietotnes izdrukas, objektu vai avota lietotnes izdrukas, objekta kodu un avota kodu) jebkādā formā trešām personām.


TIESĪBU PATURĒŠANA


Jūs apzināties, ka visas intelektuālā īpašuma tiesības, autortiesības un līdzdalība attiecībā uz Lietotni un Saturu pieder uzņēmumam „Hotels.com” vai mūsu pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem. Šīs tiesības aizsargā starptautiski tiesību akti un vienošanās. Tiek paturētas visas šādas tiesības.
Jūs apzināties, ka jums nav citu tiesību attiecībā uz Lietotni un Saturu, izņemot ierobežotas tiesības tos lietot saskaņā ar mūsu Pamatnostādnēm.
Jūs apzināties, ka uz Lietotni un visu pievienoto dokumentāciju un/vai tehnisko informāciju attiecas piemērojamie ASV eksporta kontroles tiesību akti un noteikumi. Jūs piekrītat ne tieši, ne netieši neeksportēt vai nereeksportēt Lietotni ne uz vienu valsti, uz kuru attiecas ASV eksporta ierobežojumi.
Informācija par jums un lietotņu lietošana
Informāciju par jums mēs apstrādājam saskaņā ar savām 
konfidencialitātes pamatnostādnēm. Lietojot šo mobilo ierīču Lietotni, jūs piekrītat šādai datu apstrādei, tāpēc rūpīgi izlasiet mūsu konfidencialitātes pamatnostādnes. 
Kā detalizēti norādīts mūsu konfidencialitātes pamatnostādnēs, Lietotnē automātiski tiek vākta informācija par:
1. to, kā lietojat Lietotni;
2. saturu, kuram piekļūstat;
3. tehniskajām kļūdām vai problēmām, kuras var rasties Lietotnē tās lietošanas laikā.
Lietojot šo Lietotni, jūs apzināties, ka šī informācija tiek vākta automātiski, un piekrītat tam.
Kad Lietotnē izmantojat tuvāko viesnīcu atrašanas funkciju, mēs, lietojot vietnoteices (GPS) sistēmas vai mobilā tīkla datus, izmantojam jūsu ierīcē pieejamos ģeogrāfiskos atrašanās vietas datus, lai sameklētu viesnīcas jūsu atrašanās vietas tuvumā. Kaut arī šī informācija tiek savākta anonīmi, tā var mums atklāt precīzu vai aptuvenu jūsu atrašanās vietu. Mēs šo informāciju izmantojam tikai tam, lai atrastu viesnīcas, kā detalizēti aprakstīts mūsu konfidencialitātes pamatnostādnēs. Mēs nevācam datus par atrašanās vietu, ja vien Lietotnē neesat aktivizējis tuvāko viesnīcu atrašanas funkciju. Lietojot tuvāko viesnīcu atrašanas funkciju, jūs apzināties, ka „Hotels.com” izmanto iepriekš minētos atrašanās vietas datus, lai Lietotnē nodrošinātu ar jūsu atrašanās vietu saistītu Saturu un pakalpojumus, kā arī piekrītat tam. Atrašanās vietas datu izpaušanu jebkurā laikā var izslēgt iestatījumu izvēlnē.

 

Izbeigšana
„Hotels.com” var nekavējoties izbeigt šos lietošanas noteikumus, sniedzot jums rakstisku paziņojumu, šādos gadījumos:
1. ja esat būtiski vai pastāvīgi pārkāpis šos lietošanas noteikumus;
2. ja „Hotels.com” pēc saviem ieskatiem ir nolēmis pilnībā vai daļēji atsaukt Lietotni.
Izbeigšanas brīdī neatkarīgi no iemesla: 
1. tiek izbeigtas visas jums saistībā ar Lietotni vai Saturu šajos lietošanas noteikumos piešķirtās tiesības; 
2. jums jāpārtrauc jebkāda Lietotnes un Satura lietošana; 
3. jums Lietotne jāizdzēš vai jānoņem no ierīces.
Šie lietošanas noteikumi ir saistoši gan jums, gan mums, gan arī mūsu attiecīgajiem tiesību pārņēmējiem un pēctečiem. Bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas jūs nedrīkstat nodot vai piešķirt šos lietošanas noteikumus vai jebkuras citas tiesības un pienākumus, kas izriet no šiem lietošanas noteikumiem, vai iekasēt maksu par tiem, kā arī citādi rīkoties ar tiem. Šo lietošanas noteikumu darbības laikā mēs drīkstam nodot vai piešķirt šos lietošanas noteikumus vai jebkuras citas tiesības un pienākumus, kas izriet no šiem lietošanas noteikumiem, kā arī iekasēt maksu par tiem, noslēgt apakšlīgumus vai citādi rīkoties ar tiem.
Ja šo lietošanas noteikumu darbības laikā mums kādā brīdī neizdodas panākt stingru pienākumu izpildi, kas jums jāveic saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem, vai mums neizdodas īstenot kādas no tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, uz kuriem mums ir tiesības saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem, tas nenozīmē atteikšanos no šīm tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un neatbrīvo jūs no saistībām pildīt šos pienākumus. Atbrīvošana no kādām saistībām nenozīmē atbrīvošanu no jebkurām turpmākajām saistībām. Nav spēkā nekāda atbrīvošana no šajos lietošanas noteikumos minētajām saistībām, ja vien tas nav tieši norādīts saistību atrunā un jūs neesat rakstiski informēts par to.

 

„Apple” ierīces
Ja Lietotni lietojat kādā „Apple” ierīcē (piemēram, „iPhone”, „iPod”, „iPad”), papildus iepriekš minētajiem lietošanas noteikumiem jūs piekrītat arī šādiem nosacījumiem:
1.    Jūs apzināties, ka šie lietošanas noteikumi darbojas tikai starp mums un jums, nevis korporāciju „Apple Inc”., kuras adrese ir One Infinite Loop, Cupertino, California 95014,  ASV (turpmāk tekstā — „Apple”).
2. Jums piešķirtā Lietotnes lietošanas licence ir ierobežota kā tālāk nenododama licence lietot Lietotni „Apple” mobilo ierīču operētājsistēmā („iOS”), kas darbojas produktā, kurš jums pieder vai kuru pārvaldāt.
3. Jūs apzināties, ka „Apple” nav pienākuma nodrošināt nekādu Lietotnes uzturēšanu vai ar to saistītus atbalsta pakalpojumus. 
4. Ja Lietotne neatbilst kādām piemērojamām garantijas prasībām, jūs varat informēt korporāciju „Apple”, un korporācija „Apple” piemērojamos tiesību aktos noteiktajā maksimālajā apmērā jums atmaksās pirkuma summu (ja tāda ir) par Lietotni. Korporācijai „Apple” attiecībā pret Lietotni nav nekādu citu garantijas saistību. 
5. Jūs apzināties, ka mēs, nevis korporācija „Apple” esam atbildīgi par visām jūsu vai jebkuru trešo personu sūdzībām par Lietotni. 
6. Jūs apzināties, ka gadījumā, ja kāda trešā persona iesniegs sūdzību par to, ka Lietotne vai Lietotnes pārvaldība un lietošana pārkāpj kādas trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības, korporācija „Apple” neatbild ne par kādu šāda intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma izmeklēšanu, aizstāvību, domstarpību atrisināšanu vai attaisnošanu. 
7. Jūs apliecināt un garantējat, ka neatrodaties valstī, uz kuru attiecas ASV valdības noteikts embargo vai kuru ASV valdība ir iekļāvusi terorisma atbalstītājvalstu sarakstā, kā arī neesat iekļauts nevienā ASV valdības izveidotā aizliegto vai ierobežoto personu sarakstā. 
8. Jūs apzināties un piekrītat, ka korporācija „Apple” un „Apple” filiāles ir lietošanas noteikumu netiešās labuma guvējas un pēc jūsu piekrišanas lietošanas noteikumiem korporācijai „Apple” kā netiešajai labuma guvējai būs tiesības (un tiks uzskatīts, ka šīs tiesības ir akceptētas) jūs piespiest ievērot lietošanas noteikumus.

 

SAISTĪTU CEĻOJUMU PAKALPOJUMU STANDARTA INFORMĀCIJAS VEIDLAPA

 

Svarīga informācija par saistītiem ceļojumu pakalpojumiem

 

Terminam „Saistītu ceļojumu pakalpojumu” nozīme ir tāda pati kā „saistītu ceļojumu pakalpojumu” definīcijā, kas norādīta 2015. gada 25. novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas ieviešama valsts tiesību aktos (turpmāk — Direktīva (ES) 2015/2302).

 

Atsevišķos gadījumos Saistītu ceļojumu pakalpojumi var tikt veidoti, jums izvēloties rezervēt ceļojumu pakalpojumus no citiem uzņēmumiem. Rodoties šādai iespējai, jūs novirzīs, lai jūs izlasītu svarīgo informāciju tālāk.

 

Ja pēc viena ceļojumu pakalpojuma izvēles un apmaksas rezervēsit savam braucienam vai brīvdienām papildu ceļojumu pakalpojumus ar „Hotels.com” starpniecību, jūs NEVARĒSIT izmantot tiesības, ko kompleksiem ceļojumiem paredz direktīva (ES) 2015/2302.

 

Tādēļ „Hotels.com” neuzņemas atbildību par šo papildu ceļojumu pakalpojumu nodrošināšanu atbilstošā līmenī. Problēmu gadījumā sazinieties ar attiecīgo pakalpojuma sniedzēju.

 

Taču, ja rezervēsit papildu ceļojumu pakalpojumus ne vēlāk kā 24 stundas pēc viesnīcas rezervējuma apstiprinājuma saņemšanas no „Hotels.com”, šie ceļojumu pakalpojumi kļūs par daļu no saistītiem ceļojumu pakalpojumiem. Atbilstīgi ES tiesību aktu prasībām, „Hotels.com” minētajā gadījumā nodrošina aizsardzību, kas paredz atmaksāt jūsu maksājumus „Hotels.com” par pakalpojumiem, kas netika nodrošināti „Hotels.com” maksātnespējas dēļ. Ievērojiet, ka tad, ja kāds jūsu maksājums tiek tieši nodots atbilstīgajam ceļojumu pakalpojumu sniedzējam, „Hotels.com” nenodrošina aizsardzību, kas paredz jums atmaksu šī pakalpojumu sniedzēja maksātnespējas gadījumā.

 

Skatiet vairāk informācijas par aizsardzību maksātnespējas gadījumā turpmāk.

 

Uzņēmuma „Hotels.com” maksātnespējas gadījumā nodrošina aizsardzību ar apdrošināšanu „International Passenger Protection Limited” un konkrētu riska parakstītāju parakstīšanos „Lloyd’s Syndicates” par visām tieši „Hotels.com” samaksātajām summām. Ceļotāji var sazināties ar „International Passenger Protection Limited” (Pretenziju izskatīšanas birojs: Claims Office, IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, Lielbritānija, tālr. +31 103120666, e-pasts: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk), ja pakalpojumi nav pieejami uzņēmuma „Hotels.com” maksātnespējas dēļ.

 

Piezīme: aizsardzība maksātnespējas gadījumā neattiecas uz līgumiem ar citām pusēm, kas nav „Hotels.com”, kurus ir iespējams izpildīt arī uzņēmuma „Hotels.com” maksātnespējas gadījumā.

 

Valsts tiesību aktos transponētās direktīvas (ES) 2015/2302 versija ir pieejama šeit https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2302.

 

 

Pārskatīts 8. datumā. 2020. gada jūnijs

 

© 2020 „Hotels.com L.P.” Visas tiesības aizsargātas.