Atgriezties pie galvenā satura.

Noteikumi un nosacījumi

Drukāt visas sadaļas

 

1.    IEVADS

 

Šajos noteikumos un nosacījumos termini „mēs”, „mums”, „Uzņēmums” un „uzņēmums „Hotels.com”” attiecas uz uzņēmumu „Hotels.com, L. P. ”, Teksasas sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kuras juridiskā adrese ir 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240 , ASV, tās sadarbības partneru uzņēmumiem un/vai to attiecīgajiem piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, un vārds „jūs” (visos tā locījumos) attiecas uz individuālu personu, kas izveido kontu mūsu un/vai klienta tīmekļvietnē, veicot rezervējumu tieši šajā tīmekļvietnē vai netieši caur jebkuru mūsu saistīto sadrbības partneru uzņēmumu, ar kura palīdzību mēs piedāvājam pakalpojumu.

 

Šajos noteikumos un nosacījumos iekļautās sadaļas:

(1)Ievads

(2)Uzņēmuma „Hotels.com” tīmekļvietnes izmantošana

(3)Paziņojums par konfidencialitāti

(4)Produktu un pakalpojumu veidi

(5)Piegādātāja noteikumi un ierobežojumi

(6)Ceļojumu galamērķi un ceļojumu padomi

(7)Kā mēs kārtojam jūsu meklēšanas rezultātus

(8)Cenas

(9) Pakalpojumu nodevas, nodokļi un nodokļu atmaksas

(10) Maksājumi

(11) Valūtas pārveidotājs

(12) Cenas garantija

(13) Atlaižu kodi

(14) „Slepenās cenas”

(15) Lojāluma programma „Hotels.com™ Rewards”

(16) Lietotāju atsauksmes, komentāri, fotoattēli un saturs

(17) Fotoattēlu iesniegšanas norādījumi

(18) Paziņojums par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem

(19) Klientu sūdzības

(20) Atbildība

(21) Kompensācija

(22) Saites uz trešo pušu vietnēm

(23) Šajā tīmekļvietnē pieejamā programmatūra

(24) Vispārīga informācija

(25) Noteicošais likums un jurisdikcija

(26) Lietotnes izmantošana

 

2.    UZŅĒMUMA „HOTELS.COM” TĪMEKĻVIETNES IZMANTOŠANA

 

Uzņēmums „Hotels.com” nodrošina tīmekļvietni Hotels.com, tikai lai palīdzētu klientiem izpētīt, atrast un noteikt ar ceļojumiem saistītu preču un pakalpojumu pieejamību, veiktu likumīgas rezervācijas vai citos veidos īstenotu uzņēmējdarbības aktivitātes ar piegādātājiem, un šie pakalpojumi netiek piedāvāti nekādā citā nolūkā.

 

Šī tīmekļvietne jums tiek piedāvāta un jūs to pieņemat bez šajos noteikumos un nosacījumos ietverto nosacījumu, noteikumu un paziņojumu modificēšanas, tādu, kāda tā ir attiecīgajā brīdī, kad jūs šo tīmekļvietni izmantojat, tostarp veicot visus ceļojumu rezervējumus (kā tas attiecas). Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz veidu, kā izmantojat savu kontu un kā mēs izmantojam ar jūsu kontu saistīto informāciju. Papildus šie noteikumi un nosacījumi (un visi citi piegādātāju noteikumi un ierobežojumi, uz kuriem tālāk ir atsauce un/vai kas jums ir padarīti pieejami pirms ikviena rezervējuma pabeigšanas) attiecas uz pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti un sniegti, izmantojot šo tīmekļvietni. Ja izmantojat tīmekļvietni, tas nozīmē, ka piekrītat visiem šajos noteikumos un nosacījumos ietvertajiem nosacījumiem, noteikumiem un paziņojumiem, un jūsu pienākums ir iepazīties ar šiem noteikumiem un nosacījumiem un visiem piegādātāju noteikumiem un ierobežojumiem. Ja jūs šiem noteikumiem un nosacījumiem nepiekrītat, jums nav tiesību izmantot šo tīmekļvietni. Uzņēmums „Hotels.com” var paplašināt šajos noteikumos un nosacījumos ietverto priekšrocību saviem sadarbības partneru uzņēmumiem, kas piedāvā ceļošanas pakalpojumus tiešsaistē.

 

Uzņēmums „Hotels.com” patur tiesības jebkurā laikā mainīt šajos noteikumos un nosacījumos ietvertos noteikumus, nosacījumus un paziņojumus, saskaņā ar kuriem tiek piedāvāta šī tīmekļvietne/šie pakalpojumi, un pakalpojumu sniedzēji jebkurā laikā var mainīt piegādātāju noteikumus un ierobežojumus, uz kuriem ir atsauce šajos noteikumos un nosacījumos. Savukārt jūs piekrītat atzīt un ievērot šos noteikumus, kas ir spēkā brīdī, kad izmantojat šo tīmekļvietni un tās pakalpojumus, ieskaitot brīžus, kad veicat jebkura ceļojuma rezervējumu (kā tas attiecas). Šos noteikumus un nosacījumus nedrīkst mainīt neviena nepilnvarota persona, tostarp uzņēmuma „Hotels.com” darbinieki.

 

Veicot rezervējumu, atsaucei ir ieteicams saglabāt vai izdrukāt šo noteikumu un nosacījumu kopiju.

 

Jūs apliecināt, ka esat vismaz 18 gadus vecs (vai esat sasniedzis jūsu valstī noteikto pilngadību), jums ir likumīgas tiesības noslēgt šo līgumu un lietot šo tīmekļvietni saskaņā ar šeit norādītajiem noteikumiem, nosacījumiem un paziņojumiem.

 

Jūs piekrītat uzņemties finansiālu atbildību par to, kā izmantojat šo tīmekļvietni (kā arī par to, kā jūsu kontu izmanto citas personas, tostarp bez ierobežojuma, ar jums dzīvojošās nepilngadīgās personas), un jūs uzņematies pilnu atbildību par visām izmaksām, nodevām, muitas nodevām, nodokļiem un novērtējumiem, kas rodas saistībā ar to, kā izmantojat tīmekļvietni. Jūs piekrītat uzraudzīt, kā šo tīmekļvietni vai kontu jūsu vārdā izmanto nepilngadīgas personas. Tāpat jūs apliecināt, ka visa informācija, ko šīs tīmekļvietnes izmantošanas laikā iesniedzat jūs vai jūsu mājsaimniecības dalībnieki, ir patiesa un precīza.

 

Šo tīmekļvietni varat izmantot personīgos un nekomerciālos nolūkos. Šajā tīmekļvietnē ietvertais saturs un informācija (ieskaitot, bet ne tikai, ceļojumu pakalpojumu cena un pieejamība), kā arī infrastruktūra, kas tiek izmantota, lai sniegtu šādu saturu un informāciju, ir uzņēmuma „Hotels.com” vai tā piegādātāju un nodrošinātāju īpašums. Attiecīgi kā šīs tīmekļvietnes izmantošanas nosacījumam jūs piekrītat neizmantot šo tīmekļvietni vai tās saturu vai informāciju nekādiem (tiešiem vai netiešiem) komerciāliem mērķiem vai tādiem mērķiem, kas nav personīgi. Šajā tīmekļvietnē iegādātajam ceļojumam vai pakalpojumam varat izveidot ierobežotu skaitu ceļojuma plāna (un saistīto dokumentu) kopiju, tomēr jūs piekrītat nepārdot, nekopēt, neizplatīt, nepārsūtīt, neattēlot, neizpildīt, nepavairot, nepublicēt, nelicencēt un neizveidot atvasinātus darbus no šajā tīmekļvietnē iegūtās informācijas, programmatūras, produktiem un pakalpojumiem, kā arī šos vienumus nepārsūtīt, nepārdot un neveikt to tālākpārdošanu. Papildus jūs piekrītat neveikt šādas darbības: 

 

 • neizmantot šo tīmekļvietni vai tās saturu nekādiem komerciāliem mērķiem, piemēram, (ieskaitot, bet ne tikai) ceļojumu pakalpojumu vai citu produktu rezervējumiem tālākpārdošanai;
 • bez īpašas uzņēmuma „Hotels.com” rakstiskas atļaujas nekādā nolūkā nepiekļūt šajā tīmekļvietnē esošam saturam vai informācijai un tos nepārraudzīt un nekopēt, izmantojot robotu, tīmekļa rāpuļprogrammu, rausēju vai citus automātiskus līdzekļus vai manuālus procesus;
 • nepārkāpt ierobežojumus robotprogrammu izslēgšanas galvenēs šajā tīmekļvietnē vai neapiet vai neizjaukt citus līdzekļus, kas ir ieviesti, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi šai tīmekļvietnei;
 • neveikt nekādas darbības, kas pēc uzņēmuma „Hotels.com” ieskatiem izraisa vai var izraisīt nepamatoti vai neatbilstoši lielu slodzi uzņēmuma „Hotels.com” infrastruktūrai;
 • bez īpašas uzņēmuma „Hotels.com” rakstiskas atļaujas nekādiem mērķiem neveidot padziļinātās saites ne uz vienu šīs tīmekļvietnes daļu (ieskaitot, bet ne tikai, pirkuma ceļu uz ceļojumu pakalpojumiem);
 • neizmantot šo tīmekļvietni nelikumīgiem vai šajos noteikumos un nosacījumos aizliegtiem mērķiem.

 

Jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē pieejamos ceļojumu pakalpojumu rezervējumu pakalpojumus drīkst izmantot, tikai lai veiktu likumīgus rezervējumus vai pirkumus jums vai kādai citai personai, kuras vārdā esat tiesiski pilnvarots rīkoties. Bez ierobežojuma ir aizliegti spekulatīvi, aplami vai krāpnieciski rezervējumi vai visi rezervējumi, apejot pieprasījumu. Jūs apzināties, ka neatbilstošas un pārmērīgas tīmekļvietnē pieejamo ceļošanas pakalpojumu rezervācijas aprīkojuma izmantošanas, aizdomīgu darbību, krāpšanas pazīmju vai šo pakalpojumu rezervācijas aprīkojuma ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā uzņēmums „Hotels.com” var atcelt visus ar jūsu vārdu/uzvārdu vai nosaukumu, e-pasta adresi vai kontu saistītos rezervējumus un slēgt visus saistītos uzņēmuma „Hotels.com” kontus. Uzņēmums „Hotels.com” var arī atcelt ar jūsu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi vai kontu saistītus rezervējumus un slēgt visus saistītos uzņēmuma „Hotels.com” kontus, ja jūs šajā tīmekļvietnē veicat vairākus rezervējumus, un uzņēmums „Hotels.com” uzskata (saprātīgi rīkojoties), ka šādi rezervējumi tiek veikti tālākpārdošanai. Ja šie atceltie rezervējumi nav atmaksājami rezervējumi, uzņēmums „Hotels.com” patur tiesības neatmaksāt atceltos rezervējumus.

 

Ja jūs esat veicis kādas krāpnieciskas darbības, uzņēmums „Hotels.com” patur tiesības rīkoties saskaņā ar likumu, un jums var būt jāatlīdzina visi uzņēmumam „Hotels.com” radītie naudas zaudējumi, ieskaitot tiesvedības izmaksas un bojājumus.

 

Lai apstrīdētu rezervējuma atcelšanu vai konta iesaldēšanu vai slēgšanu, lūdzu, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni vai izmantojot citu kontaktinformāciju, kas norādīta tīmekļvietnes saziņas ar mums portāla atbalsta un BUJ sadaļā.

 

3.    PAZIŅOJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI

 

Uzņēmums „Hotels.com” vēlas aizsargāt jūsu konfidencialitāti. Lai izprastu mūsu pašreizējo praksi, lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai skatītu mūsu pašreizējo paziņojumu par konfidencialitāti, kas attiecas arī uz to, kā lietojat tīmekļvietni.

 

4.    PRODUKTU UN PAKALPOJUMU VEIDI

 

4.1.  Naktsmītņu rezervējumi

 

4.1.1.     Maksāšana tūlīt/tiešsaistē vai maksāšana vēlāk/naktsmītnē

Veicot dažu naktsmītņu rezervējumu tīmekļvietnē, jums var tikt piedāvāta maksāšanas iespēja „maksāt tūlīt/maksāt tiešsaistē” vai „maksāt vēlāk/maksāt naktsmītnē”. Ja izvēlēsities maksāšanas iespēju „maksāt tūlīt/maksāt tiešsaistē”, pakalpojums jums būs pieejams tūlīt, un no jums tūlīt tiks iekasēta maksa izvēlētajā valūtā. Uzņēmums, kas pieņems maksājumu un iekasēs maksu no jūsu kredītkartes, būs TPX vai cits „Hotels.com” uzņēmumu dalībnieks (kā definēts tālāk), kas veic darījumus kā uzņēmums „Hotels.com”, akceptējot šādus maksājumus uzņēmuma „Hotels.com, L. P. ” vārdā. TPX ir „Travel Partner Exchange S.L.” ar reģistrēto biroja adresi Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tererife Islas Canarias, Spānija. 

 

Ja izvēlēsities iespēju „maksāt vēlāk/maksāt naktsmītnē”, naktsmītne iekasēs no jums attiecīgās naktsmītnes izvēlēto valūtu jūsu apmešanās laikā. Ja izvēlēsities iespēju „maksāt vēlāk/maksāt naktsmītnē”, naktsmītne jums tūlīt padarīs šo pakalpojumu pieejamu. Saistībā ar šiem darījumiem jūs noslēdzat līgumu ar naktsmītni, un mēs darbojamies tikai kā jūsu un naktsmītnes starpnieks (bet ne kā maksājuma veikšanas starpnieks) un attiecīgajai naktsmītnei pārsūtām izvērstu jūsu rezervējuma informāciju, bet jums naktsmītnes vārdā nosūtām apstiprinājuma e-pasta ziņojumu. Izvēloties iespēju „maksāt vēlāk/maksāt naktsmītnē” un neierodoties naktsmītnē vai atceļot rezervējumu, naktsmītne var piemērot maksu par neierašanos naktsmītnē vai rezervējuma atcelšanas maksu (informācija par visām nodevām tiek paziņota rezervēšanas laikā). Šādā gadījumā naktsmītne vai mēs iekasējam naktsmītnes noteikto atcelšanas maksu naktsmītnes vietējā valūtā.

 

Gan tad, kad mēs jums padarām pieejamu pakalpojumu ar norēķināšanos tiešsaistē, gan tad, kad naktsmītne jums padara pieejamu pakalpojumu ar iespēju norēķināties vēlāk, rezervējuma veikšanas laikā un apstiprinājuma e-pasta ziņojumā jums tiks sniegti noteikumi un nosacījumi un naktsmītnes noteikumi un ierobežojumi. 

 

4.1.2.     Naktsmītņu rezervējumu apstiprināšana, mainīšana vai atcelšana

 

Jums pa e-pastu tiks nosūtīts rezervējuma apstiprinājums, kurā būs ietverti tādi pamatelementi kā rezervētā(-o) pakalpojuma(-u) apraksts un cena. Ja 24 stundu laikā pēc rezervējuma veikšanas nesaņemat rezervējuma apstiprinājumu, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu. Ir īpaši norādīts, ka uzņēmuma „Hotels.com” vai tā piegādātāju informācijas sistēmās glabātie dati ir uzskatāmi par pierādījumu jūsu veiktajiem rezervējumiem. Datoros vai elektroniskajos datnešos glabātie dati ir derīgi pierādījumi, un tādēļ tie ir pieņemami tādos pašos apstākļos un ar tādu pašu pierādījuma vērtību kā fiziskas formas rakstisks dokuments.

 

Naktsmītnes rezervējumu varat mainīt vai atcelt tiešsaistē sadaļā „Rezervācijas”, ja esat pierakstījies uzņēmuma „Hotels.com” kontā vai rakstot e-pasta vēstuli mūsu klientu apkalpošanas dienestiem uz e-pasta adresi help@hotels.com vai sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestiem, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta tīmekļvietnes saziņas ar mums portāla atbalsta un BUJ sadaļā.

 

Jums nav automātisku tiesību atcelt līgumu ar mums vai atcelt rezervējumu naktsmītnē, izņemot gadījumu, kad attiecīgā, ar rezervējumu saistītā naktsmītne nodrošina šādas tiesības savos konkrētajos noteikumus un ierobežojumos, un tie jums tiks nodrošināti pirms rezervējuma pabeigšanas.

 

Jūs piekrītat samaksāt ikviena piegādātāja pieprasītās atcelšanas vai mainīšanas maksas, ko esat radījis, kad naktsmītne jums padara pakalpojumu tieši pieejamu. Kad mēs jums padarām pieejamu pakalpojumu, mēs paturam tiesības jums nodot visas atcelšanas vai mainīšanas izmaksas, kas mums ir radušās, atceļot vai mainot jūsu rezervējumu(-s) naktsmītnēDažreiz noteiktas naktsmītnes neatļauj mainīt vai atcelt rezervējumus pēc to veikšanas, kā tas ir norādīts rezervējuma noteikumos un ierobežojumos. Jūs piekrītat ievērot jūsu rezervējumam noteiktos noteikumus un nosacījumus.

 

Uzņēmums „Hotels.com” no jums neiekasēs maksu, ja mainīsit viesa vārdu, gultas veidu, smēķēšanas vēlmes, īpašās prasības, pieejamības iespējas, numuru veidu, viesu skaitu un ceļojuma datumus, tomēr piegādātāji var iekasēt maksu par izmaiņām un/vai atcelšanu. Izmaiņas ir atkarīgas no rezervējuma, tāpēc pirms rezervējuma veikšanas pārskatiet jums nodrošinātos noteikumus un ierobežojumus. Izvērstu informāciju varat arī skatīt apstiprinājuma e-pasta vēstulē.

 

Uzņēmums „Hotels.com” (un attiecīgie piegādātāji) patur tiesības atcelt rezervējumu, ja laikus netiek samaksāta pilna jebkādu summu maksa, ieskaitot ar rezervējumu saistīto piemērojamo izmaiņu maksu.

 

Gadījumā, ja naktsmītne nevar atmaksāt jūsu rezervējumu, uzņēmums „Hotels.com” neuzņemas nekādu atbildību par izmaksām, kas radušās, meklējot citu naktsmītni.

 

Ja neieradīsities pirmajā naktī, kas norādīta rezervējumā, taču plānojat reģistrēties pārējām rezervējumā norādītajām naktīm, rezervējums ir jāapstiprina vietnē Hotels.com ne vēlāk kā sākotnējā reģistrēšanās datumā, lai novērstu visa rezervējuma atcelšanu. Ja neapstiprināsit rezervējuma izmaiņas vietnē Hotels.com, viss rezervējums var tikt atcelts, un atmaksu saņemsit tikai atbilstoši konkrētās naktsmītnes noteikumiem un rezervējumiem, kā tikāt informēts, veicot rezervējumu. 

 

4.1.3.     Lielu grupu un ilgtermiņa uzturēšanās rezervējumi

 

Vienā naktsmītnē/tiem pašiem uzturēšanās datumiem tiešsaistē nevar rezervēt vairāk kā 8 numurus. Ja tiks konstatēts, ka kopumā rezervējāt vairāk nekā 8 numurus, izmantojot vairākus rezervējumus, mēs varam atcelt jūsu rezervējumus un iekasēt no jums atcelšanas maksu, ja tāda ir piemērojama. Ja veicāt iemaksu, kas nav atmaksājama, jūsu iemaksa tiks anulēta. Ja vēlaties rezervēt 9 numurus vai vairāk, sazinieties pa tālruni ar mūsu grupu ceļojumu speciālistiem vai aizpildiet tiešsaistē pieejamo grupu ceļojumu veidlapu. Grupu ceļojumu speciālists izpētīs jūsu pieprasījumu un sazināsies ar jums, lai pabeigtu rezervējumu. Iespējams, jums lūgs parakstīt rakstveida līgumu un/vai samaksāt neatmaksājamu iemaksu.

 

Tiešsaistē vienā naktsmītnē drīkst rezervēt ne vairāk par 28 naktīm. Ja tiks konstatēts, ka esat rezervējis vairāk nekā 28 naktis, izmantojot vairākus rezervējumus, mēs varam atcelt jūsu rezervējumus un iekasēt no jums atcelšanas maksu, ja tāda ir piemērojama. Ja veicāt iemaksu, kas nav atmaksājama, jūsu iemaksa tiks anulēta. Ja vēlaties rezervēt 29 naktis vai vairāk, sazinieties ar uzņēmuma Hotels.com ilgstošas uzturēšanās ceļojumu speciālistiem pa tālruni vai tiešsaistē aizpildot ilgstošas uzturēšanās ceļojumu veidlapu. Ilgstošas uzturēšanās ceļojumu speciālists izpētīs jūsu pieprasījumu un sazināsies ar jums, lai pabeigtu rezervējumu. Iespējams, jums lūgs parakstīt rakstveida līgumu un/vai samaksāt neatmaksājamu iemaksu.

 

4.2.  Saistīti ceļojumu pakalpojumi

 

Termina „saistītu ceļojumu pakalpojums” nozīme ir tāda pati kā tā definēta 2015. gada 25. novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas ieviesta valsts tiesību aktos (turpmāk — Direktīva (ES) 2015/2302). Valsts tiesību aktos transponētās Direktīvas (ES) 2015/2302 versija ir pieejama šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2302.

 

Laiku pa laikam noteiktos apstākļos un atkarībā no piedāvātajiem ceļojumu pakalpojumiem var tikt izveidots saistīts ceļojumu pakalpojums, kura pamatā ir ceļojumu pakalpojumi, kurus esat izvēlējies rezervēt šajā tīmekļvietnē vai to izmantojot. Rodoties šādai iespējai, jūs novirzīs izlasīt svarīgu turpmāk redzamo informāciju.

 

Ja pēc viena ceļojumu pakalpojuma izvēles un apmaksas rezervēsit savam braucienam vai brīvdienām papildu ceļojumu pakalpojumus tīmekļvietnē Hotels.com, jūs NEVARĒSIT izmantot tiesības, ko kompleksiem ceļojumiem paredz Direktīva (ES) 2015/2302. Tādēļ uzņēmums „Hotels.com” neuzņemas atbildību par šo papildu ceļojumu pakalpojumu pienācīgu nodrošināšanu. Problēmu gadījumā sazinieties ar attiecīgo pakalpojuma sniedzēju.

 

Ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tam, kad no uzņēmuma „Hotels.com” esat saņēmis naktsmītnes rezervējuma apstiprinājumu, rezervējat kādu produktu no trešās puses, piemēram, ceļojumam paredzētu nomas automašīnu, izmantojot apstiprinājuma lapu vai apstiprinājuma e-pasta vēstuli, šie ceļojumu pakalpojumi kļūs par saistītā ceļojumu pakalpojuma daļu. Atbilstīgi ES tiesību aktu prasībām, uzņēmums „Hotels.com” minētajā gadījumā nodrošina aizsardzību, kas paredz atmaksāt jūsu maksājumus uzņēmumam „Hotels.com” par pakalpojumiem, kas netika nodrošināti uzņēmuma „Hotels.com” maksātnespējas dēļ. Ievērojiet, ka tad, ja kāds jūsu maksājums tiek tieši nodots atbilstīgajam ceļojumu pakalpojumu sniedzējam, uzņēmums „Hotels.com” nenodrošina aizsardzību, kas paredz jums atmaksu šī pakalpojumu sniedzēja maksātnespējas gadījumā. Papildinformācija par aizsardzību maksātnespējas gadījumā ir pieejama turpmāk tekstā.

 

Uzņēmuma „Hotels.com” maksātnespējas gadījumā aizsardzību nodrošina apdrošināšanas sabiedrība „International Passenger Protection Limited” un uzņemtās saistības par visām tieši „Hotels.com” samaksātajām summām garantē „Liberty Mutual Insurance Europe SE”. Ja pakalpojumu sniegšana tiek atteikta uzņēmuma „Hotels.com” maksātnespējas dēļ, ceļotāji var sazināties ar „International Passenger Protection Limited” (Claims Office, IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, tālruņa nr.: 0345 2661872, e-pasta adrese: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk) vai izmantojot kontaktinformāciju un pieprasīt iespējas vietnē https://www.ipplondon.co.uk/claims-consumers.asp. Piezīme. Aizsardzība maksātnespējas gadījumā neattiecas uz līgumiem ar citām pusēm, kas nav uzņēmums „Hotels.com” (piemēram, kurus ir iespējams izpildīt arī uzņēmuma „Hotels.com” maksātnespējas gadījumā).

 

5.    PIEGĀDĀTĀJA NOTEIKUMI UN IEROBEŽOJUMI

Gadījumos, kad mēs jums tieši nodrošinām pakalpojumus, šajos noteikumos un nosacījumos ir iekļauti piegādātāja noteikumi vai nosacījumi/noteikumi un ierobežojumi, kas jums tiek padarīti pieejami pirms jebkura rezervējuma veikšanas un kurus jūs akceptējat, faktiskajā rezervējuma veikšanas brīdī. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos piegādātāja noteikumus. Jūs piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus, kā arī piegādātāja noteikumus vai nosacījumus/noteikumus un ierobežojumus, ieskaitot, bet ne tikai, laikus samaksāt visas summas un nodrošināt atbilstību piegādātāja noteikumiem un ierobežojumiem attiecībā uz biļešu, produktu un pakalpojumu pieejamību un izmantošanu. Jūsu pienākums pirms rezervējuma veikšanas ir iepazīties ar piegādātāja noteikumiem un nosacījumiem.

 

Jūs piekrītat, ka daži trešo pušu piegādātāji, kas sniedz noteiktus pakalpojumus un/vai nodrošina pasākumus, var pirms dalības viņu sniegtajā pakalpojumā un/vai nodrošinātajā pasākumā pieprasīt parakstīt dokumentu par viņu atbrīvošanu no atbildības. Jūs izprotat, ka jebkādu šādu piegādātāja noteikumu un nosacījumu pārkāpšanas dēļ var tikt atcelta(-s) jūsu veiktās rezervācija(-s) vai pirkums, jums var tikt liegta lidojumu, naktsmītņu vai automobiļu izmantošana, atsavināts par šādu(-iem) rezervējumu(-iem) vai pirkumu veiktais maksājums, un uzņēmums „Hotels.com” vai iekasēt no jūsu konta maksu, kas uzņēmumam „Hotels.com” rodas saistībā ar šādu pārkāpumu. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visām izmaksām, nodevām, muitas maksām, nodokļiem un izmaksām, kas saistītas ar to, kā izmantojat tīmekļvietni.

 

6.    CEĻOJUMU GALAMĒRĶI UN CEĻOJUMU PADOMI

 

Jūs esat atbildīgs par to, lai tiktu ievērotas ieceļošanas prasības ārvalstniekiem un jūsu ceļošanas dokumenti, piemēram, pases un vīzas (tranzīta, darījumu, tūristu u.c.), būtu kārtībā un tiktu izpildītas visas citas ārvalstnieku ieceļošanas prasības.

 

Lai gan lielākā daļa ceļojumu, tostarp ceļojumi uz starptautiskiem galamērķiem, tiek pabeigti bez starpgadījumiem, ceļošana uz noteiktiem galamērķiem var radīt lielāku risku nekā uz citiem. Uzņēmums „Hotels.com” aicina pasažierus pārskatīt attiecīgās valsts iestādes izsniegtos ceļojumu ierobežojumus, brīdinājumus, paziņojumus un ieteikumus. 

 

TĪMEKĻVIETNĒ PIEDĀVĀJOT CEĻOJUMUS UZ KONKRĒTIEM GALAMĒRĶIEM, UZŅĒMUMS „HOTELS.COM” NEAPGALVO UN NEGARANTĒ, KA CEĻOŠANA UZ ŠĀDIEM GALAMĒRĶIEM IR IETEICAMA VAI BEZ RISKA, UN TAS NAV ATBILDĪGS PAR BOJĀJUMIEM VAI ZAUDĒJUMIEM, KAS VAR RASTIES, CEĻOJOT UZ ŠĀDIEM GALAMĒRĶIEM.

 

Veselība: ceļošanai ieteicamo pošu saraksts var mainīties jebkurā laikā, tāpēc pirms došanās ceļā sazinieties ar savu ar ģimenes ārstu, lai saņemtu aktuālos ieteikumus. Jūsu pienākums ir nodrošināt, lai jūs saņemtu ieteicamās potes, lietotu visas ieteicamās zāles un ievērotu visus medicīniskos ieteikumus, kas saistīti ar jūsu ceļojumu. 

 

7.    KĀ MĒS KĀRTOJAM JŪSU MEKLĒŠANAS REZULTĀTUS

 

Mūsu tīmekļvietnēs ir daudz ceļojumu iespēju, un mēs vēlamies panākt, lai jūsu meklēšanas rezultāti būtu pēc iespējas atbilstošāki. Tāpēc piedāvājam daudzus veidus, kas palīdzēs meklēt un plānot ceļojumus.

Mūsu tīmekļvietnē izmantotie saliktie, dinamiskie algoritmi nodrošina efektīvu meklēšanas rezultātu kārtošanu.

Meklēšanas rezultātu lapā varat izvēlēties, kā kārtot parādītos rezultātus, kā arī izmantot filtra opcijas, lai skatītu tikai izvēlētajām preferencēm atbilstošos meklēšanas rezultātus. Ja izvēlēsities šīs funkcijas neizmantot, jums tiks rādīta mūsu izvēlētā noklusējuma kārtošanas secība, kurā rezultāti ir sakārtoti, kā norādīts tālāk.

Naktsmītnēm

 • Rezultāti tiek kārtoti, sākot ar visatbilstošākajiem un konkurētspējīgākajiem piedāvājumiem, kuru pamatā ir dažādi faktori, tostarp naktsmītnes piedāvātā cena salīdzinājumā ar tās vēsturiskajām cenām, naktsmītnes viesu vērtējums, atsauksmju skaits, rezervējumu skaits līdz šim brīdim un atrašanās vieta (saistīta ar meklēšanu, ko veicāt galamērķī).
 • Tāpat kārtošana tiek nodalīta pēc ceļotāju apmierinātības faktoriem, tostarp par naktsmītnēm sniegto attēlu un informācijas apjoma un kvalitātes, viesu pārvirzīšanas gadījumu skaita, atmaksu skaita, kas izmaksātas saistībā ar sūdzībām par uzturēšanos, pēc naktsmītnes pieejamības mūsu vietnēs un kopējās, mūsu ceļotājiem piedāvātās cenu konkurētspējas.
 • Papildus viens no faktoriem, kāds tiek ņemts vērā, mūsu meklēšanas rezultātu attēlojumos nosakot relatīvo secību naktsmītnēm ar līdzīgiem piedāvājumiem, ir samaksa, kādu saņemam (piemēram, komisija no naktsmītnes vai kompensācija par rezervējumiem), kad jūs rezervējat kādu naktsmītni, un šāds rezervējums tiek pabeigts. Saņemtā komisija atspoguļo naktsmītnes izvietojumu tīmekļvietnē un veicina rezervēšanu un uzturēšanos attiecīgajā naktsmītnē. Rādot līdzīgiem piedāvājumiem atbilstošas naktsmītnes, tā, kura mums samaksā lielāku komisiju vai kompensāciju, meklēšanas rezultātos tiks parādīta augstākā pozīcijā nekā līdzīgu piedāvājumu naktsmītnes, no kurām rezervējumu komisijā vai kompensācijā saņemam mazāk.

Atpūtas un apskates vietām

 • Rezultāti tiek kārtoti, ņemot vērā tādus faktorus kā cena, meklēšanas pieredzes, atrašanās vieta, tostarp attālums no iespējamajām naktsmītnēm, ceļotāju atsauksmes un vietējā izpēte. Tāpat var tikt ņemts vērā rezervējumu skaits līdz šim brīdim un komisijas maksa, kādu mēs varētu nopelnīt par rezervējumu.

Lidojumiem

 • Rezultāti tiek kārtoti no zemākās cenas līdz augstākajai. Ja diviem lidojumiem ir vienāda cena, kā pirmais tiek rādīts īsākais lidojums.

Kombinētajiem meklēšanas gadījumiem un brīvdienu pakotņu kompleksajiem rezervējumiem

 • Katram atsevišķam komponentam rezultāti tiek kārtoti pēc iepriekš izklāstītajiem kritērijiem.

Ja izvēlaties specifisku kārtošanas secības opciju, piemēram, tādu, kur kā prioritāte tiek noteikta cena, piedāvājumi, viesu atsauksmes, naktsmītnes klase vai vērtējums, attālums no centra u.c., rezultātu saraksts tiks sakārtots pēc jūsu izvēlētajām prioritātēm, izmantojot iepriekš izklāstītos faktorus atbilstoši jūsu veiktajai meklēšanai. Tas pats attiecas arī uz dažām lapām, kurās tiek rādīti piedāvājumi galamērķī vai attiecībā uz kādu naktsmītnes stilu u.c.

Ja lietosit filtru, rezultātu saraksts tiks rādīts, izmantojot iepriekš izklāstītos faktorus atbilstoši jūsu veiktajai meklēšanai, filtrētus pēc izvēlēta(-iem) konkrēta(-iem) līdzekļa(-iem) un ērtības(-ām).

Mēs regulāri atjauninām sistēmas un testējam jaunus veidus, lai precizētu rezultātus un padarītu tos pēc iespējas atbilstošākus jūsu vajadzībām.

8.    CENAS

 

Ceļošanas pakalpojumu cena būs tāda, kāda tā tiks laiku pa laikam norādīta tīmekļvietnē (izņemot nepārprotamas kļūdas gadījumus). Cenas var tikt mainītas jebkurā laikā, bet izmaiņas neietekmēs jau apstiprinātos rezervējumus, izņemot nepārprotamu kļūdu gadījumos. Neskatoties uz uzņēmuma „Hotels.com” vislabākajiem centieniem, dažu ceļojumu pakalpojumu cenas tīmekļvietnē var būt neprecīzas. UZŅĒMUMS „HOTELS.COM” TIEŠI PATUR TIESĪBAS LABOT VISAS AR CENĀM SAISTĪTĀS KĻŪDAS MŪSU TĪMEKĻVIETNĒ UN/VAI APSTIPRINĀJUMU GAIDOŠAJĀS REZERVĀCIJĀS, KAS VEIKTAS, IZMANTOJOT NEPAREIZI NORĀDĪTU CENU. ŠĀDĀ GADĪJUMĀ, JA ŠĀDA IESPĒJA BŪS PIEEJAMA, MĒS PIEDĀVĀSIM SAGLABĀT APSTIPRINĀJUMU GAIDOŠO REZERVĀCIJU AR PAREIZI NORĀDĪTO CENU VAI ATCELSIM ŠO REZERVĀCIJU, NEIEKASĒJOT SODA NAUDU.Ne uzņēmumam „Hotels.com”, ne kādai naktsmītnei nav pienākuma sniegt jums ceļojumu pakalpojumus par nepareizu (zemāku) cenu pat pēc tam, kad esat saņēmis rezervējuma apstiprinājumu.

 

Jūs atzīstat, ka uzņēmums Hotels.com iepriekš vienojas par noteiktām numuru cenām ar naktsmītnēm, lai atvieglotu rezervēšanu. Tīmekļvietnē attēloto numura cenu veido iepriekšējās vienošanās laikā noteikta numura cena un uzņēmuma „Hotels.com” ieturētā summa. Jūs pilnvarojat uzņēmumu „Hotels.com” veikt rezervējumus par pilno rezervējuma cenu, kas ietver tīmekļvietnē parādīto numura likmi, kā arī piemērojamos nodokļus vai nodokļu atmaksu, pakalpojumu nodevas un, ja piemērojams, nodokļus par uzņēmuma „Hotels.com” pakalpojumiem. Jūs piekrītat, ka uzņēmums „Hotels.com” no jūsu kredītkartes konta iekasē pilno rezervējuma cenu. Līdz ar rezervējuma pieprasījuma iesniegšanu jūs pilnvarojat uzņēmumu „Hotels.com”, tostarp Travelscape, LLC vai Travel Partner Exchange, S.L. (TPX), atvieglot jūsu rezervējumus, tostarp vienoties par maksājumiem ar naktsmītnēm.

 

9.    PAKALPOJUMU NODEVAS, NODOKĻI UN NODOKĻU ATMAKSA

 

Mēs ieturam pakalpojumu nodevas kā daļu no mums pienākošās kompensācijas par jūsu ceļojuma rezervējuma veikšanu. Pakalpojumu nodevas ir atkarīgas no rezervējumu skaita un veida.

 

Jūs apliecināt, ka atkarībā no piemērojamā likuma uzņēmums „Hotels.com” var iekasēt nodokļus par naktsmītnes transakcijām „maksāt tūlīt/maksāt tiešsaistē” maksājumu pārskaitīšanai tieši uz nodokļu iekasēšanas iestādēm vai iekasēt nodokļu atmaksu. Nodokļu atmaksa ir paredzēto nodokļu atmaksa (piemēram, apgrozījuma un izmantošanas nodoklis, aizpildījuma nodoklis, numura nodoklis, akcīzes nodoklis, PVN u.c.), ko uzņēmums „Hotels.com” maksā naktsmītņu piegādātājiem par nodokļiem saistībā ar naktsmītnes īres maksu par numuru. Ja tiek piemērota nodokļa atmaksa, naktsmītņu piegādātāji izraksta rēķinu vai iekasē no uzņēmuma „Hotels.com” konkrētas summas, tostarp nodokļu atmaksas summu. Naktsmītņu piegādātāji ir atbildīgi par piemērojamo nodokļu samaksu attiecīgajām nodokļu jurisdikcijām. 

 

Nodokļu piemērošana un attiecīgā nodokļa likme ievērojami atšķiras atkarībā no atrašanās vietas. Faktiskās nodokļu izmaksas, ko uzņēmums „Hotels.com” maksā piegādātājam, var atšķirties no nodokļiem atkarībā no likmēm, aplikšanas ar nodokļiem kārtības utt., kas ir spēkā laikā, kad faktiski izmantojat naktsmītni.

 

NODOKĻI

 

Naktsmītnes

 

Summām, kuras mēs iekasējam par mūsu pakalpojumiem (pakalpojuma nodeva un/vai rezervēšanas nodeva) konkrētās jurisdikcijās, tiek piemēroti pārdošanas, izmantošanas un/vai vietējie viesnīcas aizpildījuma nodokļi. Dažās jurisdikcijās mums ir jāiekasē un jāiesūta valsts un/vai vietēji nodokļi par visu rezervējuma summu vai par viesnīcai samaksāto numura cenu. Faktiskās nodokļu summas par mūsu pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no spēkā esošajām likmēm laikā, kad uzturaties viesnīcā. 

Citi ceļošanas pakalpojumi

 

Dažās jurisdikcijās mums var būt jāiekasē un jāiesūta valsts un/vai vietējie tirdzniecības nodokļi par jūsu rezervējuma kopējo summu, bet dažos gadījumos — par cenu, kādu maksājam ceļojumu piegādātājam (piemēram, nomas automašīnu uzņēmumam u.c.).

 

10.  MAKSĀJUMI

 

Tīmekļvietnē vai pa tālruni rezervēto pakalpojumu cena ir jāsamaksā i) uzņēmumam „Hotels.com” vai ii) tieši piegādātājam. Maksājumu var iekasēt vairāk nekā viena puse (kā tas būs redzams bankas vai kredītkartes konta izrakstā), tomēr kopējā iekasētā summa nepārsniegs pakalpojumu kopsummu. Skatiet rezervēšanas laikā norādīto informāciju, lai noteiktu, kā un kad būs jāmaksā. 

 

Nodokļu likmes un valūtas maiņas kursi var atšķirties rezervēšanas un faktiskās uzturēšanās brīdī. Jums jāsniedz informācija par savu maksājumu karti, un piegādātājs vai uzņēmums „Hotels.com” bieži vien pārbaudīs: i) maksājumu kartes derīgumu (iekasējot nominālvērtību, kas pēc dažām dienām tiek atmaksāta vai arī atskaitīta no piegādātājam maksājamās summas), ii) naudas līdzekļu pieejamību maksājumu kartē (jāapstiprina kredītkarti izdevušajai bankai). Uzņēmums „Hotels.com” un naktsmītnes patur tiesības atcelt jūsu rezervējumu, ja noteiktajā laikā nav samaksāta visa maksājuma summa. 

 

Daudzas bankas un kredītkaršu uzņēmumi no saviem kontu turētājiem iekasē transakcijas nodevu gadījumā, kad kartes izdevēja un tirgotāja atrašanās vietas ir dažādās valstīs (atbilstoši tam, kā to noteicis maksājumu kartes zīmola turētājs (piem., „Visa”, „MasterCard” vai „American Express”)). Valūtas maiņas kursu, ja tāds tiek piemērots, un jebkādas transakcijas nodevas nosaka tikai banka vai cita aģentūra, kas apstrādā transakciju. Šīs nodevas var piemērot maksājumu kartes izdevējs, iekasējot attiecīgo summu no kartes turētāja konta. Tas nozīmē, ka jūsu kredītkartes vai debetkartes izrakstā norādītās summas var atšķirties no summas, kas norādīta tīmekļvietnes „Hotels.com” rezervējuma rēķina kopsavilkuma lapā. Ja jums ir jebkādi jautājumi par šīm nodevām vai rezervējumam piemērotajiem valūtas maiņas kursiem, sazinieties ar savu banku. Dažas bankas un kartes izsniedzošie uzņēmumi piemēro nodevas par starptautiskām vai pārrobežu transakcijām.  Piemēram, ja vienā valstī veicat rezervējumu ar citā valstī izsniegtu karti, jūsu karti izsniedzošais uzņēmums var iekasēt no jums transakcijas nodevu par starptautisku vai pārrobežu transakciju. Turklāt dažas bankas un kartes izsniedzošie uzņēmumi piemēro nodevas par valūtas konvertēšanu. Piemēram, ja maksa par rezervējumu ir valūtā, kas nav jūsu kredītkartes valūta, jūsu kredītkartes izdevējs var konvertēt rezervējuma summu jūsu kredītkartes valūtā un iekasēt valūtas konvertēšanas maksu. Ja jums ir kādi jautājumi par šīm nodevām vai rezervējumam piemērotajiem valūtas maiņas kursiem, sazinieties ar savu banku vai karti izsniedzošo uzņēmumu.

 

Papildus maksājumiem ar karti jums var tikt piedāvātas nākotnē izmantojamas maksāšanas iespējas, piemēram, maksājums pa daļām, ko piedāvā puses, kas nav uzņēmums „Hotels.com” („Trešo pušu maksājumu iespējas”). Ja izvēlēsities Trešo pušu maksājumu iespēju, uz jums attieksies šādām trešajām pusēm piemērojamie noteikumi un nosacījumi, kas ir jāizlasa un jāakceptē, izvēloties attiecīgo maksājumu iespēju, un tie tiks uzskatīti par līgumu starp jums un šādu trešo pusi. Mūsu klientu aprūpes dienesta aģenti nesniedz padomus par Trešo pušu maksājumu iespējām. Jautājumi saistībā ar Trešo pušu maksājumu iespējām ir jāuzdod tieši šādai trešajai pusei.

 

11.  VALŪTAS PĀRVEIDOTĀJS

 

Ja tīmekļvietnē ir pieejams valūtas pārveidotājs, attēloto valūtas maiņas kursu pamatā ir dažādi publiski pieejami avoti un tie ir uzskatāmi tikai par norādījumiem, tāpēc mēs un/vai mūsu attiecīgie piegādātāji neapliecina un negarantē to precizitāti.

 

12.  CENAS GARANTIJA

 

Ja tīmekļvietnē Hotels.com vai citā tīmekļvietnē līdz plkst. 23:59 pēc vietējā laika dienā pirms ierašanās naktsmītnē atradīsit zemāku cenu, mēs jums atmaksāsim starpību, uz kuru attiecas zemāk pieejamie cenas garantijas noteikumi un nosacījumi.

 

Šī garantija neattiecas uz kompleksajiem rezervējumiem un tādu pakalpojumu rezervējumiem, kas nav naktsmītņu rezervējumi, kā arī ir spēkā turpmāk minētie noteikumi un nosacījumi.

 

12.1.              Prasības iesniegšana

 

• Neatmaksājamiem rezervējumiem: uzņēmums „Hotels.com” nodrošinās kompensāciju, izsniedzot jums kuponu cenas starpības vērtībā, ko varēsit izmantot naktsmītnes rezervējumam tīmekļvietnē. Kuponu var izmantot turpmākam iepriekš apmaksātam naktsmītnes rezervējumam tīmekļvietnē Hotels.com. Jums jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu vai jāiesniedz pieprasījums, tiešsaistē aizpildot cenas garantijas veidlapu līdz plkst. 23:59 pēc vietējā laika dienā pirms jūsu ierašanās naktsmītnē. Zemākai rezervējuma cenai jābūt pieejamai laikā, kad sazināties ar mums, ko noteikuši mūsu klientu apkalpošanas dienesta pārstāvji.  Kuponi jums tiks tūlīt nosūtīti pa e-pastu pēc tam, kad būsit veicis pieprasījumu un uzņēmums „Hotels.com” būs pieprasījumu apstiprinājis. Būs spēkā kuponu noteikumi un nosacījumi (skatiet tos zemāk sadaļā „Atlaižu kodi”).

 

• Atmaksājamiem rezervējumiem: 
a) ja tīmekļvietnē Hotels.com atrodat zemāku cenu, varat zvanīt klientu apkalpošanas dienestam līdz plkst. 23:59 pēc vietējā laika dienā pirms jūsu ierašanās naktsmītnē vai tiešsaistē pierakstīties uzņēmuma „Hotels.com” kontā, atcelt esošo rezervējumu sadaļā „Rezervējumi” un atkārtoti veikt rezervējumu tiešsaistē par zemāko cenu. Ja zvanāt mums, numuram ar zemāko rezervējuma cenu jābūt pieejamam laikā, kad sazināties ar mums, ko noteikuši mūsu klientu apkalpošanas dienesta pārstāvji. Pēc jūsu pieprasījuma klientu apkalpošanas dienesta pārstāvis atkārtoti rezervēs atrasto numuru par zemāko cenu, izmantojot maksājuma informāciju, kuru sniegsiet pa tālruni. Klientu apkalpošanas dienesta pārstāvis atcels sākotnējo rezervējumu, un jūs saņemsit atmaksu par sākotnēji maksāto cenu. Uzņēmums „Hotels.com” apstrādās atmaksu nekavējoties, taču var paiet līdz 30 dienām, kamēr jūsu banka apstrādās atmaksu.

b) Ja zemāka cena ir atrasta konkurenta tīmekļvietnē: uzņēmums „Hotels.com” atmaksās cenas starpību. Jums jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu vai jāiesniedz pieprasījums, tiešsaistē aizpildot cenas garantijas veidlapu līdz plkst. 23:59 pēc vietējā laika dienā pirms jūsu ierašanās naktsmītnē. Zemākai rezervējuma cenai jābūt pieejamai laikā, kad sazināties ar mums, ko noteikuši mūsu klientu apkalpošanas dienesta pārstāvji. Uzņēmums „Hotels.com” apstrādās atmaksu uzreiz pēc pieprasījuma apstiprināšanas, taču var paiet līdz 30 dienām, kamēr jūsu banka apstrādās atmaksu.

Summa par pārbaudītajiem atmaksas pieprasījumiem tiks ieskaitīta tās kartes kontā, kas tika izmantota rezervējuma veikšanai. Ja par naktsmītni samaksājāt rezervējuma laikā, pēc pieprasījuma pārbaudes mēs jums nosūtīsim atmaksu. Ja esat izvēlējies maksāt par rezervēšanu tīmekļvietnē Hotels.com vēlāk naktsmītnē un zemāko cenu atradāt citā tīmekļvietnē, jums jāsamaksā pilna summa par naktsmītni pēc ierašanās, un mēs jums nosūtīsim starpības atmaksu, kad būsit beidzis uzturēšanos naktsmītnē. Ņemiet vērā, ka līdz brīdim, kad atmaksas summa būs redzama konta izrakstā, var paiet 30 dienas vai arī jāgaida nākamais izraksta saņemšanas termiņš.

12.2.   Salīdzinājums jāveic ar to pašu ceļojuma plānu.

 

Cenas garantija ir pieejama tikai precīzi atbilstošiem ceļojumu plāniem, ieskaitot naktsmītni, numura veidu, piemērojamās atcelšanas pamatnostādnes un ceļojuma datumus, kas atbilst tīmekļvietnē Hotels.com veiktajam rezervējumam. Turklāt salīdzinājums jāveic ar to pašu naktsmītni, kas rezervēta atsevišķi, izmantojot citu tīmekļvietni. Piemēram, naktsmītnes, kas rezervētas citās tīmekļvietnēs kā daļa no kompleksā ceļojuma, neatbilst cenas garantijai. Cenas garantija attiecas uz rezervētā ceļojuma cenu, iekļaujot nodokļus un maksas, ko iekasējām no jums rezervējuma veikšanas laikā. Cenas garantija neattiecas uz nodokļiem un nodevām, ko no jums ir iekasējusi kāda trešā puse, kā, piemēram, tādi nodokļi un nodevas, ko naktsmītne var iekasēt tieši no jums, kad jūs uzturaties naktsmītnē. Cenas garantija nav pieejama attiecībā uz rezervējumiem tīmekļvietnēs, kur naktsmītne vai citas izvērstas ziņas par rezervējumu nav zināmas, kamēr nav veikts pirkums. Jūsu pieprasījumam jāatbilst visām prasībām attiecībā uz zemāku cenu (ja tādas ir), ieskaitot, bet ne tikai, arī prasības attiecībā uz dzīvesvietu, reģionu un vecumu.

 

12.3.   Salīdzinājumam ir jābūt visiem pieejamam.

 

Cenas garantija ir spēkā reklamētajām un visiem pieejamajām cenām. Tāpat tā ir spēkā arī „slepenajām cenām”. Cenas garantija nav spēkā cenām, kas tiek piedāvātas konkurentu lojalitātes programmu tīmekļvietnēs; korporatīvajām atlaidēm vai cenām; grupu, čartera, lojalitātes programmu, veicināšanas, sanāksmju, konferenču, maršruta komplektētāja vai kopējām ceļojuma cenām; cenām, kas iegūtas izsolē vai līdzīgā veidā; cenām, kas pieejamas, tikai uzrādot kuponu vai izmantojot citu reklāmpiedāvājumu, un netiek piedāvātas plašai sabiedrības daļai. Zemākā cena nedrīkst būt norādīta tādā tīmekļvietnē, kur ir jāveic tālruņa zvans, lai uzzinātu cenu, nedz arī jūsu saņemtā e-pasta ziņojumā. 

 

12.4.   Prasības pārbaude

 

Uzņēmums „Hotels.com” pārbauda visus pieprasījumus. Uzņēmums „Hotels.com” neakceptēs ekrānuzņēmumus vai citus iespējamos pierādījumus par zemāku cenu, kurus nevar neatkarīgi apstiprināt. Mēs arī neapstiprināsim nevienu pieprasījumu, kuru varēsim pamatoti uzskatīt par drukas vai cita veida kļūdu vai izveidotu krāpnieciskā vai ļaunprātīgā nolūkā. 

 

12.5.   Izmaiņas cenas garantijā

 

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā, jebkāda iemesla dēļ vai bez tā un bez iepriekšēja paziņojuma vai saistībām pret jums mainīt cenas garantijas noteikumus vai pārtraukt, kā arī ierobežot tās pieejamību jebkurai personai. Jūsu tiesības uz cenas garantiju nosaka rezervējuma veikšanas brīdī spēkā esošie noteikumi. Mūsu nespēja realizēt jebkuru šo cenas garantijas noteikumu un nosacījumu punktu nenozīmē atteikšanos no šī punkta.

 

13.  ATLAIŽU KODI

 

Laiku pa laikam var būt pieejami šajā tīmekļvietnē izmantojami atlaižu kodi. Atlaižu kodus („Kuponi”) var lietot iepriekš apmaksātiem naktsmītņu rezervējumiem, izņemot rezervējumus naktsmītnēs, kuras nepiedalās programmā, un šo naktsmītņu saraksts tiks nodrošināts līdztekus katram konkrētam Kuponam.  Saraksts ar naktsmītnēm, kuras piedalās lojāluma programmā, var tikt mainīts jebkurā brīdī. Uz Kuponu lietošanu attiecas zemāk sniegtie norādījumi; citus noteiktus ierobežojumus par Kuponu lietošanu skatiet attiecīgajā paziņojumā par Kuponu lietošanu. 

 

 • Kuponus ar atlaidi noteiktā valūtā (piemēram, 10 eiro atlaide) nevar lietot rezervācijās, kas apmaksājamas citā valūtā. 
 • Ja rezervējat vairākus numurus (piemēram, ja vienā rezervējumā rezervējat 2 vai vairāk numurus), i) atlaide attiecas tikai uz pirmo rezervējuma pieprasījumā iekļauto numuru; ii) šim pirmā numura rezervējumam pirms nodokļu un nodevu samaksas ir jāatbilst minimāli iztērējamās summas prasībām.
 • Kuponus nevar apvienot ar citiem kuponiem, reklāmpiedāvājumiem vai īpašajiem piedāvājumiem, kā arī nevar likt lietā, izmantojot lojāluma programmas „Hotels.com® Rewards” nakti(-s).  
 • Viena rezervējuma laikā var izmantot tikai vienu Kuponu. Ir spēkā parasti piemērojamie rezervējuma noteikumi un nosacījumi, un visi rezervējumi ir atkarīgi no pieejamības. Kuponus nedrīkst pārdot vai nodot.
 • Rezervējumiem, kuros lietoti Kuponi, tiek piemēroti visi nodokļi, nodevas, maksas un piemaksas. Jūs pienākums ir segt šīs maksas rezervējuma veikšanas laikā vai tieši naktsmītnē.
 • Kuponiem ir vērtība tikai tad, kad izmantojat tos saskaņā ar visiem piedāvājuma noteikumiem un nosacījumiem. Ja vien Kupona lietošanas noteikumos un nosacījumos nav norādīts savādāk, Kuponu vērtība netiek izteikta skaidrā naudā un, ja Kupons tiek izmantots tikai daļēji, par to nevar saņemt atmaksu vai izmaksu skaidrā naudā.
 • Vienreizlietojamie Kuponi tiks izmantoti pilnībā, kad rezervēsit atbilstošu naktsmītni. Kuponi nav atgriežami un maināmi, un gadījumā, ja tiks izmantota tikai daļa no Kupona vērtības, atlikusī vērtība netiks atmaksāta. Vairākkārt lietojamie Kuponi tiks izmantoti pilnībā, kad lietosit tos saskaņā ar katra atsevišķa Kupona noteikumos un nosacījumos izklāstītajiem ierobežojumiem. 
 • Ja uzturēšanās datumi tiek mainīti pēc Kupona izmantošanas, mainītajai rezervācijai netiek piemērota Kupona nodrošinātā atlaide. Kuponus nedrīkst lietot iepriekš iegādātiem rezervējumiem. 
 • Jūs nedrīkstat Kuponus a) publicēt, pārsūtīt un pārdot; b) iegūt, izmantojot neatļautus kanālus, vai iegūt grozītus, kopētus, viltotus vai pārveidotus Kuponus. Šādas darbības var tikt atzītas par krāpšanu, un Kuponi tiks anulēti.
 • Ceļojumu aģentūras, kuras piedalās uzņēmuma „Hotels.com” ceļojumu aģentūru programmā, nedrīkst lietot Kuponus.

 

Uzņēmums „Hotels.com” drīkst pēc saviem ieskatiem un, nepaskaidrojot iemeslus, atcelt ar Kuponiem veiktos rezervējumus, ja jūs pēc tā saprātīgiem ieskatiem a) esat pārkāpis šos noteikumus un nosacījumus vai Kupona lietošanas noteikumus un nosacījumus, b) izmantojāt anulētu Kuponu, c) izmantojāt Kuponus ar nolūku pārdot tālāk kādu rezervēto naktsmītni, d) veicāt citas krāpnieciskas darbības. Uzņēmums „Hotels.com” patur tiesības jums neatmaksāt atceltos rezervējumus, tostarp visus neatmaksājamos rezervējumus.

 

Uzņēmums „Hotels.com” patur tiesības mainīt Kupona nosacījumus vai atsaukt Kuponus jebkurā laikā un atcelt jebkurus rezervējumus, kuru rezervēšanai izmantotais Kupons ir lietots, lai veiktu spekulatīvus, viltus vai krāpnieciskus rezervējumus vai rezervējumus, lai izvirzītu prasības, kā arī tad, ja Kuponi ir nosūtīti kļūdas pēc.

 

14.  „SLEPENĀS CENAS”

 

Uzņēmuma „Hotels.com” „ slepenās cenas” („Slepenās cenas”) ir pieejamas šādiem klientiem:

 

 • lojāluma programmas „Hotels.com® Rewards” dalībniekiem;
  • Ja esat pieteicies savā uzņēmuma „Hotels.com” kontā, kad pārlūkojat tīmekļvietni, jums automātiski tiks rādītas „Slepenās cenas” izvēlētām naktsmītnēm, kuras atzīmētas ar reklāmkarogu „Slepenā cena”.
 • lietotājiem, kas piekļūst „Slepenajām cenām” tīmekļvietnē, abonējot e-pasta vēstules no uzņēmuma „Hotels.com”;
  • Ja pārlūkojat tīmekļvietni un neesat pieteicies kā lojāluma programmas „Hotels.com® Rewards”dalībnieks, varat piekļūt „Slepenajām cenām”, abonējot e-pasta vēstuļu saņemšanu no tīmekļvietnes Hotels.com. Meklēšanas rezultātos, kur minētas „Slepenās cenas”, noklikšķiniet uz „Piekļūt tūlīt” un ievadiet savu e-pasta adresi. Pēc tam meklēšanas rezultātos būs pieejamas „Slepenās cenas” izvēlētām naktsmītnēm, kas atzīmētas ar reklāmkarogu „Slepenā cena”. Ja jau iepriekš esat abonējis e-pasta vēstuļu saņemšanu, tīmekļvietne Hotels.com var atcerēties jūs atkarībā no jūsu tīmekļa pārlūka iestatījumiem un laika posmu, kas pagājis kopš abonēšanas brīža. Šādā gadījumā „Slepenās cenas” būs redzamas uzreiz. Norādot savu e-pasta adresi, jūs piekrītat saņemt lieliskus piedāvājumus un izpārdošanas paziņojumus pa e-pastu. Turklāt jūs jebkurā brīdī varat anulēt abonementu, e-pasta vēstulē noklikšķinot uz saites „Vai vēlaties atcelt abonementu?”. Ja anulēsit abonementu, turpmāk vairs nevarēsit piekļūt „Slepenajām cenām”, izmantojot šo piekļuves veidu. Piekļuvi varēsit atjaunot, atkārtoti abonējot e-pasta vēstules.
 • mobilo ierīču lietotnes lietotājiem (kā iepriekš definēts šajos noteikumos un nosacījumos).
  • Izmantojot mobilo ierīču lietotni, jums automātiski tiks rādītas „Slepenās cenas” izvēlētām naktsmītnēm, kas atzīmētas ar reklāmkarogu „Slepenā cena”. Mobilo ierīču lietotnes lietotājs neredzēs „Slepenās cenas”, kad tīmekļvietnei piekļūs no citas platformas, ja vien nebūs pieteicies kā lojāluma programma „Hotels.com® Rewards” dalībnieks vai abonējis uzņēmuma „Hotels.com” e-pasta vēstules.

 

„Slepenās cenas” ir pieejamas tikai izvēlētām naktsmītnēm un izvēlētos datumos. „Slepenās cenas” tiks rādītas tikai tad, ja attieksies uz meklēšanu, un to pieejamība jebkurā laikā var tikt mainīta. Ja „Slepenā cena” ir norādīta līdzās pārsvītrotai cenai (piem., €150 €100), tad pārsvītrotā cena ir parastā naktsmītnes cena tīmekļvietnē Hotels.com bez jebkādām piemērotām atlaidēm.   Šo noteikumu un nosacījumu sadaļa „Cenas” ir spēkā arī „Slepenajām cenām”.

 

15.  Lojāluma programma „Hotels.com™ REWARDS”

 

Lojāluma programma „Hotels.com® Rewards” ir uzņēmuma „Hotels.com” lojāluma programma („Programma”). Par katru uzturēšanās nakti lojāluma programmai „Hotels.com® Rewards” atbilstošā naktsmītnē jūs sakrājat vienu zīmodziņu („Zīmodziņš”). Kad sakrāsit 10 Zīmodziņus, mēs jums piešķirsim 1 pateicības nakti, ko varēsit izmantot („Pateicības nakts”). Šīs Pateicības nakts vērtībā nav iekļauti nodokļi un nodevas, kas jāmaksā, izmantojot Pateicības nakti. Tāpat jums jāmaksā Pateicības nakts izmantošanas nodeva („Pateicības nakts izmantošanas nodeva”), ja izmantojat Pateicības nakti datoriem/mobilajām ierīcēm paredzētajā tīmekļvietnē.  Pateicības nakts izmantošanas nodeva netiks iekasēta, ja Pateicības nakti izmantosit savā mobilo ierīču lietotnē. Visi rezervējumi ir jāveic tiešsaistē vai mūsu mobilo ierīču lietotnē. Sakrāt Zīmodziņus un izmantot Pateicības naktis varat tikai naktsmītnēs, kas piedalās lojāluma programmā „Hotels.com® Rewards”.

 

Programmā var piedalīties personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu (vai jūsu valstī noteikto pilngadības vecumu) un kuras piesakās tīmekļvietnē Hotels.com ar derīgu e-pasta adresi un pievienojas Programmai. Uzņēmumi, apvienības un citas grupas nevar pievienoties Programmai.

 

15.1.              Programmas „Rewards” statusi

 

Programmai ir trīs statusi:

 

 • lojāluma programma „Hotels.com® Rewards”,
 • lojāluma programmas „Hotels.com® Rewards” statuss „Silver” un
 • lojāluma programmas „Hotels.com® Rewards” statuss „Gold”.

 

Jūs pievienosities kā lojāluma programma „Hotels.com® Rewards” dalībnieks. Ja dalības gadā sakrāsit no 10 līdz 29 Zīmodziņiem, iegūsit lojāluma programmas „Hotels.com® Rewards” statusu „Silver”. Ja dalības gadā sakrāsit 30 un vairāk Zīmodziņus, iegūsit lojāluma programmas „Hotels.com® Rewards” statusu „Gold”. Dalības gads tiek skaitīts no datuma, kad izveidojāt kontu, un katru gadu šajā datumā tiek pieskaitīts vēl viens gads.

 

Statusu „Silver” un „Gold” dalībniekiem ir pieejams īpašs diennakts tālruņa numurs, pa kuru var rezervēt naktsmītnes vai apspriest rezervējumu, tāpat ir pieejamas citas priekšrocības, piemēram, piekļuve agrīnai izpārdošanai un ekskluzīvi piedāvājumi. Tie būs pieejamas 2 nedēļu laikā pēc statusu „Silver” vai „Gold” iegūšanas un saglabāsies līdz atlikušā dalības gada beigām, kā arī dalības gadu pēc tā. Ja nesakrāsit pietiekamu Zīmodziņu skaitu, lai saglabātu statusu „Silver” vai „Gold”, nākamajā dalības gadā jūsu līmenis tiks samazināts.

 

15.2.              Zīmodziņu sakrāšana

 

Par katru uzturēšanās nakti lojāluma programmai „Hotels.com® Rewards” atbilstošā naktsmītnē jūs sakrājat vienu Zīmodziņu. Sakrājiet 10 Zīmodziņus — saņemiet 1 Pateicības nakti. Rezervējot tiešsaistē un mūsu mobilo ierīču lietotnē, jums jāpiesakās savā tīemkļvietnes Hotels.com kontā, lai pēc uzturēšanās beigām jūsu kontam varētu pieskaitīt sakrātos Zīmodziņus. Ja rezervējat pa tālruni, nosauciet savu e-pasta adresi, ar kādu reģistrējāt kontu, lai kontam varētu pievienot sakrātos Zīmodziņus. Zīmodziņus var sakrāt tikai lojāluma programmas „Hotels.com® Rewards” dalībnieki. Citi tā paša rezervējuma viesi nekrāj Zīmodziņus. Un jūs nevarat krāt Zīmodziņus par naktsmītņu rezervējumiem, kurus veicāt pirms pievienošanās Programmai.

 

Par uzturēšanos sakrātie Zīmodziņi jūsu kontam tiks pievienoti 72 stundu laikā pēc izrakstīšanās no lojāluma programmas „Hotels.com® Rewards” dalībnaktsmītnes. Ja jūs sakrājat Zīmodziņus, bet mēs vēlāk konstatējam, ka uzturēšanās nav notikusi („Nederīgs zīmodziņš”), mēs paturam tiesības dzēst Nederīgos zīmodziņus no jūsu konta. Tas var notikt, ja atceļat rezervējumu vai nereģistrējaties naktsmītnē, tādējādi šos Zīmodziņus padarot par nederīgiem. Nederīgie zīmodziņi netiek pieskaitīti 10 Zīmodziņiem, kas nepieciešami, lai izmantotu Pateicības nakti. Ja Zīmodziņi tiek sakrāti, izmantojot iespēju „maksāt vēlāk/maksāt naktsmītnē”, jums var būt jāuzgaida līdz 35 dienām, lai izmantotu Pateicības nakti.

 

Jebkurā brīdī varat pārbaudīt savu kontu, lai skatītu sakrāto Zīmodziņu skaitu. Vienkārši piesakieties tīmekļvietnē Hotels.com, izmantojiet mūsu mobilo ierīču lietotni vai piezvaniet uz mūsu zvanu centru. Jūs esat atbildīgs par pareiza konta norādīšanu. Ja uzskatāt, ka sakrāto Zīmodziņu skaits nav pareizs, mēs to pārbaudīsim. Ja kādi rezervējumi ir nederīgi, kā minēts iepriekš, mēs tos izdzēsīsim no jūsu konta.

 

Papildus iepriekš minētajai informācijai nevarēsit sakrāt Zīmodziņus par:

 • rezervējumiem uzņēmuma „Hotels.com” sadarbības partneru uzņēmumu tīmekļvietnē;
 • rezervējumiem, kas veikti pirms pievienošanās Programmai;
 • kompleksiem rezervējumiem, piem., naktsmītne un lidojums;
 • dažiem rezervējumiem, kuriem izmantoti atlaižu kuponi, taloni vai kodi, jālasa katra konkrēta gadījuma noteikumi;
 • rezervējumiem, izmantojot pakalpojumus grupu ceļojumiem;
 • rezervējumiem, par kuriem nav jāmaksā, piem., bezmaksas rezervējumi.

 

15.3.              Pateicības nakšu izmantošana

 

Sakrājot 10 Zīmodziņus, saņemsit 1 Pateicības nakti, ko varēsit izmantot lojāluma programma „Hotels.com® Rewards”dalībnaktsmītnē. Pateicības naktis varat izmantot tiešsaistē un mūsu mobilo ierīču lietotnē.

 

Pateicības nakts maksimālās vērtības pamatā tiek ņemta 10 sakrāto Zīmodziņu, kurām nav beidzies derīguma termiņš, vērtība. Šī vērtība ir vienāda ar vidējo cenu par diennakti (bez nodokļiem un nodevām) par Zīmodziņiem, kurus sakrājāt iepriekš. Ja sakrājāt Zīmodziņu, izmantojot uzņēmuma „Hotels.com” „slepeno cenu” (definēta iepriekš), aprēķiniem tiks izmantota šī cena, nevis parastā cena. Jums par Pateicības nakti jāmaksā nodokļi, nodevas, maltītes un jebkādas citas saistītas izmaksas. Tāpat jums jāmaksā Pateicības nakts izmantošanas nodeva, ja izmantojat Pateicības nakti datoriem/mobilajām ierīcēm paredzētajā tīmekļvietnē. Jums nebūs jāmaksā Pateicības nakts izmantošanas nodeva, ja Pateicības nakti izmantosit mūsu lietotnē mobilajām ierīcēm.

 

Ja 10 Zīmodziņu krāšanai izmantojāt dažādas valūtas, katra Zīmodziņa vērtības aprēķināšanai tiek izmantota valūta, kas saistīta ar teritoriju, kurā atradāties laikā, kad pievienojāties Programmai.

 

Uz Pateicības nakts uzturēšanos attiecas visi spēkā esošie rezervējuma noteikumi un nosacījumi. Par Pateicības nakts izmantošanu Zīmodziņš netiks sakrāts. Zīmodziņiem nav skaidras naudas vērtības, un jūs nevarat izmantot Pateicības nakti skaidras naudas saņemšanai.

 

Ja izmantosit Pateicības nakti par uzturēšanos, kuras vērtība būs mazāka par jūsu Pateicības nakts maksimālo vērtību, jūs nesaņemsit starpību skaidrā naudā, kā kredītu vai jebkādā citā veidā. Jūs varat izmantot Pateicības nakti par uzturēšanos, kuras vērtība ir lielāka par Pateicības nakts maksimālo vērtību, — vienkārši piemaksājiet starpību.

 

Ja izmantošanai ir pieejama vairāk nekā 1 Pateicības nakts, varat izvēlēties, kuram rezervējumam to vēlaties lietot. Ja vienam rezervējumam izvēlēsities lietot vairākas Pateicības naktis, no jums tiks iekasēta Pateicības nakts izmantošanas nodeva par katru izmantoto Pateicības nakti. Jūs nevarat vienlaicīgi izmantot Pateicības nakti un jebkādu citu piedāvājumu, atlaižu kuponu, talonu vai kodu, ja vien konkrētā piedāvājuma noteikumos nav skaidri norādīts, ka varat. Tas nozīmē, ka, rezervējot uzturēšanos un izmantojot Pateicības nakti, jūs parasti šim rezervējumam nevarēsit saņemt papildu atlaidi.

 

Ja izmantojat Pateicības nakti rezervējumam, kas ir ilgāks par 1 nakti, tās vērtība automātiski tiks lietota dārgākajai rezervējuma naktij, ņemot vērā Pateicības nakts maksimālo vērtību.

 

Uz Pateicības nakts uzturēšanās reizēm attiecas visi spēkā esošie atcelšanas noteikumi, ko tīmekļvietnei Hotels.com ir norādījusi lojāluma programmas „Hotels.com® Rewards” dalībnaktsmītne. Ja atcelsit Pateicības nakti par tādu rezervējumu, par kuru ar parastiem noteikumiem, samaksājot un pēc tam atceļot, varētu saņemt pilnu atmaksu, mēs atgriezīsim Pateicības nakti jūsu kontā un atmaksāsim visas Pateicības nakts izmantošanas nodevas. Ja atcelsit Pateicības nakti par tādu rezervējumu, par kuru ar parastiem noteikumiem, samaksājot un pēc tam atceļot, varētu saņemt atmaksu 1–99% apmērā, Pateicības nakts jūsu kontā netiks atgriezta, bet mēs jums atmaksāsim visas Pateicības nakts izmantošanas nodevas. Ja atcelsit Pateicības nakti par tādu rezervējumu, par kuru ar parastiem noteikumiem, samaksājot un pēc tam atceļot, jums nepienāktos nekāda atmaksa, Pateicības nakts jūsu kontā netiks atgriezta un netiks atmaksātas arī Pateicības nakts izmantošanas nodevas.

 

Ja vēlaties mainīt rezervējuma, kurā izmantota Pateicības nakts, datumus, jums rezervējums jāatceļ, jāsagaida, kamēr kontā tiek pievienota atpakaļ Pateicības nakts, un pēc tam varat izmantot šo Pateicības nakti jaunam rezervējumam.

 

15.4.              „VIP Access” naktsmītnes 

 

Lojāluma programmas „Hotels.com® Rewards” statusa „Silver” un „Gold” dalībniekiem izvēlētās „VIP Access” naktsmītnēs ir tiesības izmantot īpašas ērtības. Tiesības izmantot šādas ērtības nosaka jūsu lojāluma programmas „Hotels.com® Rewards” statuss rezervējuma laikā, un nodrošinātās ērtības rezervējuma laikā būs redzamas naktsmītnes aprakstā. Ērtības atkarībā no naktsmītnes var atšķirties, un tās jebkurā laikā var tikt mainītas. Iespējams, var būt nepieciešams minimālais uzturēšanās ilgums.

 

Naktsmītņu tīklā „VIP Access” iesaistījušās naktsmītnes, kas piedāvā priekšrocības, var atšķirties atkarībā no naktsmītnes un tikt mainītas jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma. Ērtības ir paredzētas galvenajam konta turētājam un pēc naktsmītnes ieskatiem un atkarībā no pieejamības būs pieejamas vienīgi tādiem papildu ceļotājiem, kuri tiks reģistrēti, izmantojot statusa „Silver” vai „Gold” dalībnieka kontu.

 

Statusa „Silver” un „Gold” dalībniekiem „VIP Access” naktsmītnēs tiek garantēts bezmaksas bezvadu internets. Tas attiecas uz standarta bezvadu internetu. Ātrdarbīgs bezvadu internets var būt pieejams par papildu maksu. Šis piedāvājums jebkurā laikā var tikt mainīts. 

 

Atkarībā no pieejamības statusa „Gold” dalībniekiem „VIP Access” naktsmītnēs reģistrēšanās laikā var būt iespēja numura klasi mainīt uz augstāku. Tiesības mainīt numuru uz augstāku klasi ir pieejamas, pamatojoties uz lojalitātes programmas Hotels.com Rewards statusu rezervēšanas laikā. Iespēja mainīt „VIP Access” naktsmītnes numura klasi uz augstāku ir paredzēta galvenajam konta īpašniekam un pēc naktsmītnes ieskatiem un atkarībā no pieejamības tiks piemērota vienīgi tādiem papildu numuriem, kuri būs rezervēti, izmantojot statusa „Gold” dalībnieka kontu. Numura maiņa uz augstāku klasi var ietvert bezmaksas numura maiņu uz tādu augstāku klasi, kas ir dārgākas vai kvalitatīvākas kategorijas numurs. Numura maiņas uz augstāku klasi vietā ceļotājiem var tikt piedāvāta iespēja izraudzīties numuru vēlamajā stāvā vai noteiktā atrašanās vietā stāvā, piemēram, tālāk no lifta vai ledus ģeneratora. Numura maiņu uz augstāku klasi nevar rezervēt. 

 

Statusa „Gold” dalībnieki „VIP Access” naktsmītnēs atkarībā no pieejamības var saņemt agrīnas reģistrēšanās vai vēlīnas izrakstīšanās iespēju. Tiesības uz agrīnu reģistrēšanos vai vēlīnu izrakstīšanos ir pieejamas, pamatojoties uz lojalitātes programmas Hotels.com Rewards statusu rezervēšanas laikā. Agrīnas reģistrēšanās un vēlīnas izrakstīšanās iespēja ir paredzēta galvenajam konta īpašniekam un pēc naktsmītnes ieskatiem un atkarībā no pieejamības tiks piemērota vienīgi tādiem papildu ceļotājiem, kuri būs reģistrēti, izmantojot statusa „Gold” dalībnieka kontu.

 

15.5.              Izmaiņas lojāluma programmā „Hotels.com™ Rewards”, zīmodziņu derīguma beigas un programmas pārtraukšana

 

Zīmodziņu derīgums nebeigsies, kamēr jūsu kontā notiks vismaz viena darbība katrus 12 mēnešus. Tas nozīmē, ka jums šajā laika posmā jāsakrāj Zīmodziņš vai jāizmanto Pateicības nakts. Šādi rīkojoties, derīgums tiek pagarināts par 12 mēnešiem. Ja 12 mēnešu periodā nesakrāsit nevienu Zīmodziņu vai neizmantosit nevienu Pateicības nakti, Zīmodziņiem beigsies derīgums, un mēs varam deaktivizēt jūsu kontu. Ja tā notiek, jūsu Zīmodziņi netiks atjaunoti. Piesakieties savā kontā, lai redzētu, kad Zīmodziņiem beidzas derīgums.

 

Mēs varam mainīt lojāluma programmas „Hotels.com® Rewards” noteikumus un nosacījumus jebkurā laikā ar iepriekšēju paziņojumu un bez tā, ieskaitot Zīmodziņu krāšanas kārtību, dažādus dalības statusus un prasības, lai iegūtu attiecīgo līmeni un ar to saistītas priekšrocības, Pateicības nakts izmantošanas kārtību, lojāluma programmas „Hotels.com® Rewards” dalībnaktsmītņu sarakstu un Pateicības nakts maksimālo vērtību. Mēs par šīm izmaiņām jums varam paziņot pa e-pastu vai arī uzņēmuma „Hotels.com” tīmekļvietnē, tāpēc regulāri pārbaudiet savu kontu.

 

Lojāluma programma „Hotels.com® Rewards” darbosies tik ilgi, kamēr uzņēmums „Hotels.com” to slēgs. Tas var notikt jebkurā brīdī. Ja uzņēmums „Hotels.com” slēgs Programmu, no slēgšanas paziņojuma brīža jums būs laiks 30 dienas, lai izmantotu kontā esošās Pateicības naktis. Pēc šī datuma jūs zaudēsit savas Pateicības naktis un nesaņemsit nekādu kompensāciju.

 

Turpinot krāt Zīmodziņus un izmantot Pateicības naktis, ko piedāvā lojāluma programma „Hotels.com® Rewards”, jūs piekrītat visām šo noteikumu un nosacījumu izmaiņām. Jūs uzņematies pilnu atbildību uzzināt par iespējamām šo noteikumu un nosacījumu izmaiņām. Aktuālā versija vienmēr ir pieejama uzņēmuma „Hotels.com” tīmekļvietnē.

 

15.6.              Vispārīga informācija par lojāluma programmu „Hotels.comREWARDS”

 

Uzņēmums „Hotels.com” patur tiesības neturpināt jūsu dalību Programmā, ja jūs veicat krāpnieciskas darbības vai izmantojat Programmu veidā, kas neatbilst uzņēmuma „Hotels.com” noteikumiem un nosacījumiem, valstī spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem, statūtiem vai direktīvām. Ja uzņēmums „Hotels.com” pārtrauc jūsu dalību Programmā, jūs varat zaudēt sakrātos Zīmodziņus un priekšrocības. Tāpat uzņēmumam „Hotels.com” ir tiesības veikt atbilstošas administratīvas un/vai tiesiskas darbības, tostarp lūgt ierosināt krimināllietu, ja tas nepieciešams.

 

Reģistrējot dalību programmā lojāluma programmā „Hotels.com® Rewards”, jebkādu informāciju par konta atjauninājumiem vai transakcijām uzņēmums „Hotels.com” jums var nosūtīt pa e-pastu. Mēs varam anulēt jūsu Zīmodziņus jebkurā laikā. Jūs nevarat pārdot vai nodot savus Zīmodziņus, kā arī apvienot tos ar cita dalībnieka Zīmodziņiem. Zīmodziņi un Pateicības naktis nav nododamas dalībnieka nāves un iekšējo attiecību sarežģījumu gadījumā vai citos likumos noteiktos gadījumos. Jūs piekrītat, ka visi šāda rakstura strīdi, pretenzijas un lietas tiek risināti individuāli un tie ekskluzīvi piekrīt izskatīšanai attiecīgai Latvijas tiesai.

 

Jautājumu par šiem lojāluma programmas „Hotels.com® Rewards” noteikumiem un nosacījumiem vai jūsu tiesībām un pienākumiem gadījumā tie tiks izskatīti un izskaidroti saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem likumiem.

 

Programmas darbība nav spēkā vietās, kur to aizliedz likumi. Mūsu nespēja realizēt jebkuru šo lojāluma programmas „Hotels.com® Rewards” noteikumu un nosacījumu punktu nenozīmē atteikšanos no šī punkta vai citiem punktiem.

 

Visos jautājumus un strīdos par Programmu mūsu lēmums ir galīgs.

 

16.  LIETOTĀJU ATSAUKSMES, KOMENTĀRI, FOTOATTĒLI UN SATURS

 

Tīmekļvietnē Hotels.com var būt redzami vērtējumi, komentāri, fotoattēli un citi materiāli, kas saistīti ar naktsmītnēm, kā arī citām atpūtas un ceļošanas iespējām („Atsauksmes”). Uzņēmums „Hotels.com” var arī piedāvāt pakalpojumu, kurā šīs tīmekļvietnes lietotājiem ir atļauts publicēt Atsauksmes („Lietotāju atsauksmes”). Jūs atsakāties no visām īpašumtiesībām, kādas jums varētu būt saistībā ar šādām Lietotāju atsauksmēm, un uzņēmums „Hotels.com” un tā sadarbības partneru uzņēmumi drīkst šīs Lietotāju atsauksmes brīvi bez jūsu atļaujas kopēt, izplatīt un padarīt pieejamas jebkurā saziņas līdzeklī un jebkādā formātā. Vietās, kur tiek piedāvāts šāds publicēšanas pakalpojums, jūs īpaši piekrītat iesniegt tikai tādas Lietotāju atsauksmes, kas attiecas uz šo pakalpojumu, atbilst šiem noteikumiem un nosacījumiem un visiem papildu norādījumiem, kas izklāstītas šajā tīmekļvietnē.

 

Jūs piešķirat uzņēmumam „Hotels.com” un tā meitasuzņēmumiem un korportīvajiem sadarbības partneru uzņēmumiem (kopā saukti „Hotels.com” uzņēmumi) un sadarbības partneru uzņēmumiem, kopzīmola un/vai saistīto tīmekļvietņu partneriem, ar kuru palīdzību mēs sniedzam pakalpojumus (kopā saukti „Hotels.com sadarbības partneru uzņēmumi”) neekskluzīvas, bezatlīdzības, pastāvīgas, nododamas, neatsaucamas un pilnībā sublicencējamas tiesības:

 

a) lietot, atveidot, mainīt, pielāgot, tulkot, izplatīt, publicēt, veidot atvasinātus darbus un publiski attēlot un izpildīt šādas Lietotāju atsauksmes visā pasaulē jebkurā plašsaziņas līdzeklī, kādi zināmi pašlaik vai tiks izgudroti nākotnē;

 

b) lietot vārdus, ar kādiem iesniegtas Lietotāju atsauksmes. Jūs piekrītat, ka „Hotels.com” uzņēmumi pēc saviem ieskatiem var izvēlēties sniegt papildinformāciju par Lietotāja atsauksmes iesniedzēju (piemēram, pie iesniegt atsauksmes par naktsmītni minēt jūsu vārdu un dzīvesvietu), un šādas Lietotāju atsauksmes var tikt koplietotas ar mūsu piegādātājiem.

 

Jūs turpmāk piešķirat „Hotels.com” uzņēmumiem tiesības celt apsūdzību pret personām vai organizācijām, kas pārkāpj jūsu vai „Hotels.com” uzņēmumu tiesības attiecībā uz Lietotāju atsauksmēm, pārkāpjot šos noteikumus un nosacījumus. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Lietotāju atsauksmes nav konfidenciālas un patentētas. Jūs skaidri atsakāties no visām morālajām tiesībām (tostarp attiecināšanas vai integritātes), kas var pastāvēt jūsu Lietotāju atsauksmēs, un piekrītat, ka jums nav iebildumu pret Lietotāju atsauksmju publicēšanu, lietošanu, pārveidošanu, dzēšanu vai izmantošanu, ko veicam mēs, „Hotels.com” sadarbības partneru uzņēmumi, „Hotels.com” uzņēmumi vai jebkurš mūsu partneris vai licences turētājs.

 

Izmantojot šo pakalpojumu, jūs jo īpaši apliecināt un garantējat, ka:

 

 • jums pieder vai jūs citādi kontrolējat Lietotāju atsauksmes, kuras publicējat;
 • publicēšanas datumā iesniegtās Lietotāju atsauksmes ir precīzas;
 • jūsu iesniegtās Lietotāju atsauksmes nepārkāpj nekādus uzņēmuma „Hotels.com” lietošanas noteikumus un nosacījumus, norādījumus vai polises (kas laiku pa laikam tiek piemērotas);
 • jūs ne netīšām, ne tīšām nepublicējat informāciju, kas varētu aizskart vai aizvainot kādu personu vai viņas uzņēmumu un jo īpaši jūs nepublicējat nepatiesus, ļaunprātīgus, sagrozītus, aizskarošus un vulgārus vai par tādiem uzskatāmus komentārus, informāciju un materiālus; 
 • jūsu rīcība nav uzskatāma par krāpšanos vai maldināšanu un iesaistīšanu vai aicinājumu iesaistīties krāpnieciskās vai nelegālās darbībās;
 • jūs nepublicējat un neizplatāt kādai trešajai pusei piederošu informāciju bez šīs trešās puses izsniegtas īpašas rakstiskas piekrišanas; 
 • visi iesniegtie fotoattēli atbilst mūsu fotoattēlu iesniegšanas pamatnostādnēm.

 

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka šajā tīmekļvietnē parādītās atsauksmes ir rakstījuši apstiprināti lietotāji, kuri uzturējās naktsmītnē, rezervējot to tīmekļvietnē Hotels.com vai cita Expedia grupas zīmola tīmekļvietnē. Uzņēmums „Hotels.com” neuzņemas īpašumtiesības, saistības vai apstiprinājumu par jebkuriem fotoattēliem, ko mūsu tīmekļvietnēs iesnieguši lietotāji. Uzņēmums „Hotels.com” nerediģē iesniegtās Atsauksmes un Lietotāju atsauksmes un, ciktāl tas ir atļauts likumā, neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par šādām Atsauksmēm vai Lietotāju atsauksmēm un par to   secīgu publicēšanu, lietošanu vai izplatīšanu. Uzņēmums „Hotels.com” arī nepārbauda, neapliecina un neapstiprina nekādus Atsauksmēs vai Lietotāju atsauksmēs paustos uzskatus vai komentārus, jo tie ir uzskatāmi par attiecīgo iesniedzēju personīgajiem uzskatiem. Jūs uzņematies risku par visiem lēmumiem, kurus pieņemat, pamatojoties uz tīmekļvietnē pieejamajām Atsauksmēm vai komentāriem. Dažkārt „Hotels.com” klientiem var piedāvāt prēmijas par Lietotāju atsauksmju ierakstīšanu (piem., atlaižu kuponu, dalību balvu izlozē utt.). Mums ir svarīgi, lai Lietotāju atsauksmes būtu objektīvas un godīgas; šīs prēmijas var būt pieejamas klientiem neatkarīgi no tā, vai iesniegtā Lietotāja atsauksme ir pozitīva vai negatīva.

 

„Hotels.com” patur tiesības jebkāda iemesla dēļ vienpersoniski (bez iepriekšēja paziņojuma) publicēt vai izņemt jebkuru Atsauksmi vai Lietotāju atsauksmi. Cita starpā tas attiecas uz situācijām, kad uzņēmuma „Hotels.com” saņem kādas trešās puses sūdzību un/vai ir iemesls uzskatīt, ka ir tikuši pārkāpti šie noteikumi un nosacījumi vai atsauksmju/fotoattēlu iesniegšanas norādījumi.

 

17.  FOTOATTĒLU IESNIEGŠANAS NORĀDĪJUMI

 

Fotoattēlus vai citus materiālus tīmekļvietnē nedrīkst iesniegt bērni, kas vēl nav sasnieguši 16 gadu vecumu.

 

Jūs piekrītat, ka visi iesniegtie fotoattēli ir:

 

 • par tēmu —visiem fotoattēliem ir jāatbilst naktsmītnei, restorānam, atrašanās vietai vai vispārīgai ceļošanas pieredzei;
 • kopienai/ģimenēm draudzīgiem;
 • oriģināliem - jūs iesniedzat tikai savus uzņemtos fotoattēlus;
 • katra atsevišķa fotoattēla faila lielums nepārsniedz 5 MB; iesniegtie fotoattēli ir .jpg, .bmp, .gif vai .png formātā;

 

Jūs piekrītat, ka neiesniegsit fotoattēlus vai materiālus, kas:

 

 • ir nelegāli, piedauzīgi, pornogrāfiski, neiecietīgi, vulgāri, aizskaroši vai aizvainojoši; 
 • aizskar un pārkāpj kādas personas vai entītijas personiskās tiesības;
 • attēlo bērnus vai kādas trešās puses bez to piekrišanas (lai attēlotu bērnus, kas vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, ir nepieciešama viņu vecāku piekrišana );
 • nav jūsu oriģinālais darbs vai ir paņemti no kāda cita (personīga vai komerciāla) avota;
 • pārkāpj kādas trešās puses autortiesības, prečzīmes vai cita veida īpašumtiesības;
 • ietver logotipus, marķējumu, reklāmpiedāvājuma materiālu vai citu komerciāliem mērķiem paredzētu saturu;
 • ietver vīrusus vai citu kaitniecisku kodu, kas paredzēts bojājumu nodarīšanai uzņēmuma „Hotels.com” un/vai to lietotāju datoriem un sistēmām vai arī var radīt šādus bojājumus.

 

18.  PAZIŅOJUMS PAR INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU PĀRKĀPUMIEM

 

18.1.              Uzņēmums „Hotels.com” ievēro citu intelektuālā īpašuma tiesības un cer, ka jūs rīkosities tāpat. Uzņēmums „Hotels.com” ir ieviesis politiku, ar kuru lietotājiem nav atļauts publicēt materiālus, kas pārkāpj citu autortiesības vai prečzīmju tiesības; atbilstošos apstākļos atkārtotu pārkāpumu gadījumā uzņēmums „Hotels.com” pārtrauks tādu abonentu un kontu turētāju kontu darbību. Pārkāpjoša materiāla atkārtotas publicēšanas gadījumi ir pakalpojuma pārtraukšanas cēlonis.

 

18.2.              Prasības par autortiesībām  Pamatojoties uz Likumu par autortiesību aizsardzību digitālajā gadsimtā (Digital Millennium Copyright Act) (darbojas ASV), E-komercijas direktīvu (darbojas ES) un līdzīgiem, ar autortiesībām aizsargātam tiešsaistes saturam atbilstošiem likumiem, ja jūs uzskatāt, ka tīmekļvietnē vai to izmantojot ir pārkāpts jūsu ar autortiesībām aizsargātais saturs, aizpildiet un rakstiskā formā iesniedziet uzņēmuma „Hotels.com” norādītam autortiesību aģentam (attēlots tālāk) uzņēmuma „Hotels.com” sūdzības par autortiesību pārkāpumu veidlapu („Paziņojums”). Pēc šāda Paziņojuma saņemšanas uzņēmums „Hotels.com” veiks atbilstošas darbības, tostarp atbilstošos apstākļos izņems attiecīgo materiālu no tīmekļvietnes un/vai pārtraukts uzņēmuma „Hotels.com” lietotāja konta darbību.

 

Paziņojumā ir jāiekļauj šāda informācija:

(1)tā ar autortiesībām aizsargātā darba pārkāpuma identificēšana, par kuru ir iesniegta sūdzība, vai, ja vienā paziņojumā ir ietverta sūdzība par vairākiem vienā tiešsaistes tīmekļvietnē iespējami pārkāptiem, ar autortiesībām aizsargātiem darbiem, šo tīmekļvietnē esošo darbu attēlojošs saraksts;

(2)to attēlu vai materiāla identificēšana, kas iespējami pārkāpj jūsu ar autortiesībām aizsargāto darbu vai uz kuru attiecas pārkāpuma darbības, un jūs uzskatāt, ka tas ir jāizņem; informācijai ir jābūt pietiekamai, lai uzņēmums „Hotels.com” varētu atrast konkrētos attēlus vai materiālu;

(3)jūsu kontaktinformācija, tostarp jūsu vārds/uzvārds, adrese, tālruņa numurs un, ja pieejams, e-pasta adrese, ko var izmantot saziņai ar jums;

(4)Šāds apliecinājums: Es labticīgi uzskatu, ka tā materiāla izmantošanu, par kuru ir iesniegta sūdzība, nav pilnvarojis autortiesību īpašnieks, tā aģents un tas nav noteikts likumā.

(5)Šāds apliecinājums: Šajā Paziņojumā ietvertā informācija ir precīza un, zinot, ka par nepatiesas liecības sniegšanu var tikt piemērots sods, es apliecinu, ka (izvēlieties vienu) i) esmu īpašnieks; ii) esmu pilnvarots rīkoties īpašnieka vārdā saistībā ar iespējami pārkāptajām ekskluzīvajām tiesībām.

(6)Tās personas fizisks paraksts vai ciparparaksts, kas ir pilnvarota rīkoties iespējami pārkāpto ekskluzīvo tiesību īpašnieka vārdā.

 

Iesniedziet Paziņojumu uzņēmuma „Hotels.com” norādītajam autortiesību aģentam:

Michael R. Graham

c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

Amerikas Savienotās Valstis

 

                     E-pasta adrese: Hotels-copyright@hotels.com

Tālruņa numurs: 206-481-7200

 

Lai izpētītu atsauksmi un attiecīgi rīkotos saistībā ar jūsu Paziņojumu, lejupielādējiet, aizpildiet un atgrieziet šiem noteikumiem un nosacījumiem pievienoto uzņēmuma „Hotels.com” autortiesību pārkāpuma sūdzības veidlapu.

 

18.3.              Autortiesību atbildes paziņojumi. Ja jūsu publicētais materiāls ir izņemts, pamatojoties uz sūdzību par autortiesībām, jūs pa e-pastu vai parasto pastu varat nosūtīt atbildes paziņojumu, ietverot zemāk norādīto informāciju. Pirms šīs darbības veikšanas varat meklēt jurista palīdzību.

 

Iekļaujiet šādu informāciju: 

                (1)          Konkrētā izņemtā vai atspējotā satura identificēšana un vieta, kurā saturs bija izvietots tīmekļvietnē. Ja iespējams, norādiet URL adresi.

            (2)        Jūsu vārds/uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

(3)          Apliecinājums, ka jūs piekrītat federālā reģiona tiesas jurisdikcijai kā tiesiskam reģionam, kurā atrodas jūsu adrese, vai gadījumā, ja jūsu adrese ir ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, tādam tiesiskam reģionam, kurā ir pieejams uzņēmums „Hotels.com”, un ka jūs apņematies iesaistīties tiesvedībā ar pusi vai šīs puses aģentu, kas ziņoja par jūsu iesniegto saturu.

(4)          Šāds apliecinājums: Zinot , ka par nepatiesas liecības sniegšanu var tikt piemērots sods, es zvēru, ka pēc mana labticīga uzskata iepriekš identificētais saturs tika izņemts vai atspējots kļūdas vai nepareizas identificēšanas dēļ.

Parakstiet dokumentu un nosūtiet šo rakstiskā formāta saziņu uz šādu pasta vai e-pasta adresi:

 
Hotels.com’s Designated Copyright Agent:

Michael R. Graham

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

Amerikas Savienotās Valstis

 

                     E-pasta adrese: Hotels-copyright@hotels.com

Tālruņa numurs: 206-481-7200

 

Lai izpētītu atsauksmi un attiecīgi rīkotos saistībā ar jūsu Paziņojumu, lejupielādējiet, aizpildiet un atgrieziet šiem noteikumiem un nosacījumiem pievienoto uzņēmuma „Hotels.com” autortiesību pārkāpuma atbildes paziņojuma veidlapu.

 

18.4.              Prečzīmju prasības   Ja uzskatāt, ka tīmekļvietnē, attēlojumā vai jebkur saturā tiek pārkāpta vai neatbilstoši izmantota jūsu prečzīme, rakstiski aizpildiet uzņēmuma „Hotels.com” veidlapu sūdzībai par prečzīmju nepareizu izmantošanu un nosūtiet to tālāk norādītajam uzņēmuma „Hotels.com” aģentam, kas nodarbojas ar jautājumiem par prečzīmēm. Pēc paziņojuma saņemšanas uzņēmums „Hotels.com” veiks atbilstošas darbības, tostarp informēs piegādātāju vai lietotāju, kas publicēja sūdzībā minēto iespējamo pārkāpumu, un pieprasīs viņam apsvērt sūdzību un uz to atbildēt, no attēlojuma vai tīmekļvietnes izņems skaidri pārkāpjošos norādījumus un/vai atbilstošos gadījumos pārtrauks uzņēmuma „Hotels.com” lietotāja konta darbību.

 

Paziņojumā ir jāiekļauj šāda informācija:

(1)tās prečzīmes identificēšana, par kuru ir iesniegta prasība saistībā ar pārkāpumu;

(2)tās tīmekļvietnes vai attēlojumu identificēšana, kurā iespējami ir nepareizi izmantota prečzīme;

(3)jūsu kontaktinformācija, tostarp jūsu vārds/uzvārds, adrese, tālruņa numurs un, ja pieejams, e-pasta adrese, ko var izmantot saziņai ar jums;

(4)Šāds apliecinājums: Es labticīgi uzskatu, ka iepriekš minētā apzīmējuma izmantošanu, par kuru ir iesniegta sūdzība, nav pilnvarota vai atļaujama.

(5)Šāds apliecinājums: Šajā Paziņojumā ietvertā informācija ir precīza un, zinot, ka par nepatiesas liecības sniegšanu var tikt piemērots sods, es apliecinu, ka (izvēlieties vienu) i) esmu īpašnieks; ii) esmu pilnvarots rīkoties īpašnieka vārdā saistībā ar iespējami pārkāptajām ekskluzīvajām tiesībām.

(6)Tās personas fizisks paraksts vai ciparparaksts, kas ir pilnvarota rīkoties iespējami pārkāpto ekskluzīvo tiesību īpašnieka vārdā.

 

Nosūtiet Paziņojumu uz šādu adresi:

Trademark Claims

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

Amerikas Savienotās Valstis

 

                     E-pasta adrese: Hotels-Trademarks@hotels.com

Tālruņa numurs: 206-481-7200

 

Lai izpētītu atsauksmi un attiecīgi rīkotos saistībā ar jūsu sūdzību, lejupielādējiet, aizpildiet un atgrieziet šiem noteikumiem un nosacījumiem pievienoto uzņēmuma „Hotels.com” veidlapu sūdzībai par nepareizu prečzīmju izmantošanu.

 

18.5.              Paziņojumi par patentiem. Uz šo tīmekļvietni un līdzekļiem un pakalpojumiem, kuriem var piekļūt, izmantojot tīmekļvietni, var attiekties viens vai vairāki uzņēmumam „Hotels.com” un/vai citiem „Hotels.com” uzņēmumiem piederoši patenti. Šīs tīmekļvietnes daļu darbība tiek nodrošināta saskaņā ar viena vai vairāku patentu licenci. Citi patenti pašlaik ir gaidīšanā. 

19.  KLIENTU SŪDZĪBAS

 

Uzņēmums „Hotels.com” labprāt sniegs palīdzību par vaicājumiem vai sūdzībām, kas radušās saistībā ar pakalpojuma rezervējumu tīmekļvietnē. Ja iesniegsit sūdzību un/vai būsit tiesīgs saņemt kompensāciju no ceļošanas pakalpojuma nodrošinātāja saistībā ar rezervētā pakalpojuma problēmu, uzņēmums „Hotels.com” palīdzēs jums un (kur attiecas) trešās puses ceļošanas pakalpojuma sniedzējam centienos mēģināt atrisināt problēmu.

Ceļojuma laikā un pēc tā radušies vaicājumi, informācijas pieprasījumi vai sūdzības ir jānosūta uz e-pasta adresi; varat arī zvanīt klientu apkalpošanas dienestiem, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, kas ir norādīta tīmekļvietnes saziņas ar mums portāla atbalsta un BUJ sadaļā , kur attiecīgo ceļojumu pakalpojumu nodrošinātāju vārdā tiek saņemtas sūdzības.

Lūdzam visas ar ceļojumu saistītās problēmas risināt ceļojuma laikā (vai līdzko tas ir saprātīgi iespējams), izmantojot augstāk norādīto saziņas numuru vai e-pasta adresi, lai varētu veikt pasākumus problēmas atrisināšanai un lai palīdzētu ierobežot jums radīto kaitējumu. Lai problēmas būtu vieglāk atrisināt, aicinām iesniegt jebkuru(visas) sūdzību(-as) 30 dienu laikā pēc ceļojuma beigām.

Sūdzības par bagāžas, apģērba vai personīgo mantu nozaudēšanu, zādzību vai bojājumu, ja uzturēšanās laikā to novēršana nebija jūsu kontrolē, ir jāadresē naktsmītnei vai attiecīgajam ceļojumu pakalpojumu nodrošinātājam.

Visas sūdzības papīra formātā ir jānosūta vai nu attiecīgajam ceļojumu pakalpojumu nodrošinātājam, izmantojot noteikumos un ierobežojumos norādīto adresi, vai uzņēmumam „Hotels.com”.

Eiropas Komisijas strīdu izšķiršanas tiešsaistē platforma ir pieejama vietnē http://ec.europa.eu/odr .

 

20.  ATBILDĪBA

 

20.1.              Uzņēmuma „Hotels.com” atbildība

 

Uzņēmumam „Hotels.com” pieder un tas pārvalda tīmekļvietni, kas darbojas kā saskarne starp jums un attiecīgajiem ceļojumu pakalpojumu nodrošinātājiem. Veicot rezervējumu, jūs noslēdzat līgumu ar attiecīgo ceļojumu pakalpojumu nodrošinātāju, un 20.2. sadaļā tālāk ir izklāstīta atbildība attiecībā uz šādiem ceļojumu pakalpojumiem.

Attiecībā uz kaitējumiem, kādi jums rodas saistībā ar šīs tīmekļvietnes izmantošanu (izņemot kaitējumus saistībā ar tīmekļvietnē rezervēto ceļojuma pakalpojumu (kas ir izklāstīts 20.2. sadaļā tālāk)) un uz kuriem attiecas šajos noteikumos un nosacījumos norādītie ierobežojumi, jūs piekrītat, ka uzņēmums „Hotels.com” un tā sadarbības partneru uzņēmumi nav atbildīgi par jebkādiem tiešiem, netiešiem, soda, īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies no tīmekļvietnes izmantošanas, par aizkavi vai nespēju izmantot tīmekļvietni vai saistībā ar to, kā izmantojat tīmekļvietnē iekļautās saites. Attiecībā uz atbildību par uzņēmuma „Hotels.com” pienākumiem saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī, ja uzņēmums „Hotels.com” tiek uzskatīts par atbildīgu par zaudējumiem un kaitējumu, kas radušies saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem (izņemot atbildību, kas izklāstīta 20.2. sadaļā, uz kuru attiecas šajā sadaļā norādītie ierobežojumi), uzņēmums „Hotels.com” ir atbildīgs tikai par šādiem tiešiem kaitējumiem:

(i)tos saprātīgi varējāt paredzēt gan jūs, gan uzņēmums „Hotels.com”;

(ii)tie jums ir faktiski radušies vai nodarīti;

(iii)ir tieši attiecināmi uz „Hotels.com” rīcību;

gadījumā, ja „Hotels.com” ir jāuzņemas atbildība, tā nekādā gadījumā kopumā nepārsniegs a) izmaksas, kādas esat samaksājis par attiecīgajiem ceļojumu pakalpojumiem; b) vienu simtu dolāru (100,00 ASV dolāri) vai līdzvērtīgu summu vietējā valūtā.

Tīmekļvietnē attēloto informāciju uzņēmumam „Hotels.com” sniedz piegādātāji, kas sniedz informāciju ar savu pakalpojumu aprakstu, ko uzņēmums „Hotels.com” pēc tam savā tīmekļvietnē rāda jums (piemēram, fotoattēlus, produktu aprakstus, ērtības, veselības un drošības standartus, noteikumus un ierobežojumus un noteikumus un nosacījumus attiecībā uz pakalpojumu). Ceļošanas pakalpojuma sniedzēja(-u) atbildība ir nodrošināt, lai šī uzņēmumam „Hotels.com” sniegtā informācija ir precīza, pilnīga un atjaunināta.   „Hotels.com” neuzņemas nekādu atbildību par šādas informācijas neprecizitātēm, izņemot un tikai tiktāl, ja „Hotels.com” ir tieši izraisījis šādu neprecizitāšu rašanos, un tas attiecas arī uz visām neprecizitātēm naktsmītņu vērtējumos, kas kalpo tikai kā norādījumi un var nebūt oficiālie vērtējumi.

Izņemot gadījumus, kas skaidri izklāstīti šajos noteikumos un nosacījumos, visa šajā tīmekļvietnē pieejamā informācija, programmatūra un pakalpojumi tiek sniegti bez jebkādas (tiešas vai netiešas) garantijas vai jebkāda veida nenolīgtiem noteikumiem, tostarp un bez ierobežojumiem bez jebkādām netiešām garantijām vai neparedzētiem kvalitātes nosacījumiem, atbilstību konkrētam mērķim vai tiesību nepārkāpšanu. Visi šādi netiešie noteikumi un garantijas ir izslēgti. Pakalpojumu piedāvājuma iekļaušana šajā tīmekļvietnē nenozīmē, ka uzņēmums „Hotels.com” vai tā sadarbības partneru uzņēmumi īpaši atbalsta vai iesaka šādus pakalpojumus.

 

20.2.              Atbildība par tīmekļvietnē rezervētajiem ceļošanas pakalpojumiem

 

Ja attiecīgo pakalpojumu piedāvā uzņēmums „Hotels.com” (kā tas ir noteikts šajos noteikumos un nosacījumos), tad šādos gadījumos, ciktāl tas ir atļauts ar likumu un ciktāl uz to attiecas šajos noteikumos un nosacījumos un/vai attiecīgajos noteikumos un ierobežojumos izklāstītie izņēmumi un ierobežojumi, kas attiecas uz jūsu rezervēto ceļošanas pakalpojumu, uzņēmums „Hotels.com” ir atbildīgs tikai par šādiem jums nodarītiem tiešiem kaitējumiem:

 

(i)tos saprātīgi varējāt paredzēt gan jūs, gan uzņēmums „Hotels.com”;

(ii)tie jums ir faktiski radušies vai nodarīti;

(iii)ir tieši attiecināmi uz „Hotels.com” rīcību, sniedzot ceļošanas pakalpojumus;

 

ja uzņēmums „Hotels.com” uzņemas atbildību atbilstoši 20.2. sadaļai, šāda atbildība nekādā gadījumā kopumā nepārsniedz izmaksas, kādas jūs samaksājāt uzņēmumam „Hotels.com” par attiecīgo pakalpojumu.

 

Ja jums pakalpojumu sniedz kāda trešā puse (piemēram, naktsmītnes nodrošinātājs, kas piedāvā rezervējumu ar iespēju maksāt vēlāk), šī ceļošanas pakalpojuma sniedzēja atbildība ir izklāstīta ceļošanas pakalpojumam piemērojamajos attiecīgajos noteikumos un ierobežojumos, un jums šie noteikumi un ierobežojumi ir darīti zināmi pirms rezervējuma pabeigšanas. Šie ceļošanas pakalpojumu sniedzēji ir neatkarīgi līgumslēdzēji un nav uzņēmuma „Hotels.com” vai tā sadarbības partneru uzņēmumu līgumslēdzēji vai aģenti. Uzņēmums „Hotels.com” un tā sadarbības partneru uzņēmumi nav atbildīgi par kāda piegādātāja rīcību, kļūdām, nepilnībām, attēlojumiem, garantijām, pārkāpumiem vai nolaidību, kā arī par personām nodarītiem ievainojumiem, nāvi, īpašuma bojājumiem un citiem kaitējumiem vai izdevumiem, kas radušies no šādām darbībām.

 

Jums ir konkrētas likumīgas tiesības. Šajos noteikumos un nosacījumos ietvertie izslēgumi un ierobežojumi attiecas tikai tiktāl, ciktāl to atļauj likums. Nekas no šajos noteikumos un nosacījumos minētā neierobežo vai neizslēdz uzņēmuma „Hotels.com” atbildību par krāpšanu, personai nodarītiem ievainojumiem vai nāvi, ko izraisījusi uzņēmuma „Hotels.com” nolaidība.

 

 

21.  KOMPENSĀCIJA 

 

Jūs piekrītat aizsargāt un kompensēt uzņēmumu „Hotels.com”, tā sadarbības partneru uzņēmumus un/vai to attiecīgos piegādātājus un visus viņu ierēdņus, direktorus, darbiniekus un aģentus no un pret jebkādām sūdzībām, rīcības cēloņiem, prasībām, atkopšanām, zaudējumiem, bojājumiem, soda naudām, sodiem vai citām jebkāda veida maksām vai izmaksām, ieskaitot, bet ne tikai, saprātīgām juridisku un grāmatvedības pakalpojumu izmaksām, kas radušās: a) ja jūs pārkāpjat šos noteikumus un nosacījumus vai tajos ar atsauci minētos noteikumus un ierobežojumus/dokumentus; b) ja jūs pārkāpjat likumu vai kādas trešās puses tiesības; c) no tā, kā jūs izmantojat tīmekļvietni. 

 

22.  SAITES UZ TREŠO PUŠU VIETNĒM

 

Šajā tīmekļvietnē var būt iekļautas hipersaites uz tīmekļvietnēm, kuru darbību nodrošina puses, kas nav uzņēmums „Hotels.com”. Šādas hipersaites ir sniegtas tikai atsaucei. Uzņēmums „Hotels.com” nekontrolē šādas tīmekļvietnes un neuzņemas atbildību par to saturu vai to, kā jūs šīs tīmekļvietnes lietojat. Fakts, ka uzņēmums „Hotels.com” iekļauj hipersaites uz šādām tīmekļvietnēm, nav uzskatāms par šajās tīmekļvietnēs iekļautā materiāla vai ar tiem saistīto operatoru apstiprinājumu. 

 

23.  ŠAJĀ TĪMEKĻVIETNĒ PIEEJAMĀ PROGRAMMATŪRA 

Visa programmatūra, kas ir pieejama lejupielādei no šīs tīmekļvietnes („Programmatūra”) ir ar autortiesībām aizsargāts uzņēmuma „Hotels.com”, tā sadarbības partneru uzņēmumu un/vai to piegādātāju darbs. Uz to, kā lietojat Programmatūru, attiecas lietotāja licences līgumā, ja tāds ir, norādītie noteikumi, kas ir pievienots Programmatūras („Licences līgumam”) vai tajā iekļauts. Jūs drīkstat instalēt vai izmantot Licences līgumam pievienoto vai tajā iekļauto Programmatūru tikai pēc tam, kad esat piekritis Licences līguma noteikumiem.

 

Attiecībā uz jebkuru Programmatūru, kurai nav pievienots Licences līgums, uzņēmums „Hotels.com, L. P. ” ar šo piešķir jums, lietotājam, personīgu, nepārsūtāmu licenci izmantot Programmatūru šīs tīmekļvietnes skatīšanai un citādai izmantošanai saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem un nekādiem citiem mērķiem. Jums par izmantoto programmatūru nav jāmaksā nodevas un maksas.

Šajā tīmekļvietnē pieejamo karšu izmantošanu regulē uzņēmuma „Google” lietošanas noteikumi un nosacījumi un „Microsoft” lietošanas noteikumi un nosacījumi, kā arī uzņēmuma „Google” paziņojums par konfidencialitāti un „Microsoft” paziņojums par konfidencialitāti. Uzņēmumi „Google” un „Microsoft” patur tiesības jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem mainīt savus lietošanas noteikumus un nosacījumus un paziņojumu par konfidencialitāti. Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet šeit:

http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html

https://policies.google.com/terms

http://maps.google.com/help/terms_maps.html

https://policies.google.com/privacy

http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

 

Ievērojiet, ka visa Programmatūra, ieskaitot, bet ne tikai, visi HTML kodi un „Active X” vadīklas, šajā tīmekļvietnē pieder uzņēmumam „Hotels.com”, tā sadarbības partneru uzņēmumiem un/vai to piegādātājiem un to aizsargā autortiesību likumi un starptautisko līgumu normas Jebkāda Programmatūras atveidošana vai tālāka izplatīšana ir tieši ar likumu aizliegta un var radīt nopietnas civiltiesību un krimināltiesību sankcijas Pret pārkāpējiem tiks ierosināta lieta tās maksimālā iespējamā apmērā.

 

NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠMINĒTO, PROGRAMMATŪRAS KOPĒŠANA UN ATVEIDOŠANA CITĀ SERVERĪ VAI VIETĀ TĀLĀKAI ATVEIDOŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI IR STINGRI AIZLIEGTA. PROGRAMMATŪRA IR PAKĻAUTA GARANTIJAI, JA TĀDA PASTĀV, TIKAI SASKAŅĀ AR LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM

 

Jūs atzīstat, ka Programmatūra un jebkura pavadošā dokumentācija un/vai tehniskā informācija ir pakļauta piemērojamiem ASV eksporta kontroles likumiem un noteikumiem. Jūs piekrītat neeksportēt vai atkārtoti neeksportēt Programmatūru, tieši vai netieši, uz citām valstīm, uz kurām attiecas ASV eksporta ierobežojumi.

 

24.  VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

 

Jūs piekrītat, ka, ievērojot šos noteikumus un nosacījumus vai izmantojot šo tīmekļvietni, starp jums un uzņēmumu „Hotels.com” nav izveidots nekāds kopuzņēmums, partnerība, darba vai aģentūras attiecības.

 

Šī uzņēmuma „Hotels.com” līguma izpildīšana ir pakļauta pastāvošajiem likumiem un tiesu procedūrai, un nekas no šajā līgumā ietvertā nemazina uzņēmuma „Hotels.com” tiesības pakļauties likuma izpildīšanas prasībām vai nepieciešamībām saistībā ar jūsu tīmekļvietnes vai informācijas izmantošanu, ko sniedzis vai savācis uzņēmums „Hotels.com” attiecībā uz šādu izmantošanu.

 

Ja jebkura šo noteikumu un nosacījumu daļa tiek atzīta par spēkā neesošu vai nepiemērojamu atbilstoši piemērojamam likumam, ieskaitot, bet ne tikai, garantijas un atbildības ierobežojumiem, kas izklāstīti iepriekš, tad spēkā neesošais vai nepiemērojamais nosacījums tiks uzskatīts par aizstātu ar derīgu, spēkā esošu piemērojamu nosacījumu, kas vistuvāk atbilst sākotnējā nosacījuma nolūkam, un šie noteikumi un nosacījumi paliks spēkā.

 

Ja uzņēmums „Hotels.com” nevienā brīdī neatsaucas uz šiem noteikumiem un nosacījumiem, tas vēlāk nedrīkst tikt interpretēts kā atsauce uz tiesību cesiju.

 

Šie noteikumi un nosacījumi (un jebkuri citi šeit izklāstītie noteikumi u ierobežojumi/noteikumi un nosacījumi) veido pilnīgu līgumu starp jums un uzņēmumu „Hotels.com” attiecībā uz šo tīmekļvietni, un tas aizstāj visus iepriekšējos vai esošos saziņas paziņojumus un piedāvājumus elektroniskā, mutiskā vai rakstiskā formātā starp klientu jums un uzņēmumu „Hotels.com” attiecībā uz šo tīmekļvietni. Šo noteikumu un nosacījumu un jebkura paziņojuma, kas sniegts elektroniskā formā, drukātai versijai ir jābūt iesniedzamai tiesu vai administratīvajā procesā, pamatojoties uz vai saistībā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem tādā pašā apjomā un saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem kā citi uzņēmējdarbības dokumenti un ieraksti, kas sākotnēji ir izveidoti un saglabāti drukātā formātā.

 

Tīmekļvietnē vai šajos noteikumos un nosacījumos norādītie fiktīvie uzņēmumu nosaukumi, produkti, personas un/vai dati nav paredzēti, lai pārstāvētu kādu reālu personu, uzņēmumu, produktu vai notikumu.

 

Visas tiesības, kas šeit nav skaidri piešķirtas, ir aizsargātas.

 

25.  NOTEICOŠAIS LIKUMS UN JURISDIKCIJA

 

Uz šo līgumu attiecas Latvijas likumi. Ar šo jūs piekrītat, ka visi strīdi, kas saistīti ar šīs tīmekļvietnes lietošanu, tiek ekskluzīvi risināti Latvijas tiesās. Šīs tīmekļvietnes lietošana ir nesankcionēta jebkurā jurisdikcijā, kas neļauj īstenot šos noteikumus un nosacījumus, tostarp, bet neaprobežojoties, šo sadaļu.

 

26.  LIETOTNES IZMANTOŠANA

 

Šajā sadaļā ir izklāstīti mūsu lietotnes ar nosaukumu „Hotels.com mobilā lietotne” („Mobilā lietotne”) papildu noteikumi un nosacījumi („Lietotnes lietošanas noteikumi un nosacījumi”), kas attiecas uz to, kā jūs izmantojat savu mobilo tālruni, viedtālruni vai citu mobilo ierīci. Ja, izmantojot Lietotni, jūs izvēlaties pogu „Piekrist”, jūs piekrītat ievērot:

 

 

kopā tālāk tekstā sauktus „mūsu Polises/Mobilo ierīču lietotnes polises”. Ja nepiekrītat ievērot mūsu Polises, jūs nedrīkstat izmantot Mobilo ierīču lietotni un jums ir jāizvēlas poga „Noraidīt” un no savas ierīces jāizņem mobilo ierīču lietotne.

 

Ņemot vērā jūsu piekrišanu uzņemties mūsu Polisēs minētās saistības, mēs saskaņā ar savu Polišu nosacījumiem piešķiram jums neekskluzīvu, tālāk nenododamu Mobilo ierīču lietotnes lejupielādes, instalēšanas un lietošanas, kā arī Mobilo ierīču lietotnē pieejamā satura un informācijas („Saturs”) (ieskaitot, bet ne tikai, informāciju par ceļošanas pakalpojumu cenām un pieejamību) saņemšanas licenci.

 

Visi iepriekš izklāstītie noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz:

 

 • to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļvietni;
 • mūsu tīmekļvietnē visu jums pieejamo saturu, pakalpojumus, funkcijas, programmatūru, kuponus un lojāluma programmas;
 • mūsu tiesiskās attiecības (ieskaitot, bet ne tikai, mūsu saistības pret jums);
 • mums pieejamās tiesības;

 

vienādi un pilnībā attiecas uz principiem, ar kādiem uzņēmums „Hotels.com” šo Mobilo ierīču lietotni un Saturu padara pieejamu lietošanai jums, kā arī regulē šos principus. Visas iepriekš minētajos norādītajos noteikumos un nosacījumos iekļautās atsauces uz „tīmekļvietni” tiek uzskatītas par iekļautām atsaucēm uz Mobilo ierīču lietotni un/vai Saturu un atkarībā no konteksta attiecas uz to, kā jūs izmantojat Mobilo ierīču lietotni un/vai Saturu Visas atsauces uz „līgumu” vai „noteikumiem un nosacījumiem” atkarībā no konteksta arī tiek uzskatītas par iekļautām atsaucēm uz šiem Mobilas ierīces lietotnes lietošanas noteikumiem un nosacījumiem.

 

Šo Mobilo ierīču lietotni varat izmantot personīgos un nekomerciālos nolūkos.

 

Ievērojot šīs Mobilo ierīču lietotnes un Satura lietošanas nosacījumus, jūs garantējat, ka neizmantosit šo Mobilo ierīču lietotni un Saturu tādos nolūkos, kas mūsu Polisēs ir atzīti par nelikumīgiem vai aizliegtiem.

 

Lai Mobilo ierīču lietotne darbotos pareizi, jūsu ierīcei ir jābūt izveidotam savienojumam ar internetu Jūs esat atbildīgs par visu to pasākumu veikšanu, kas nepieciešami, lai ierīcē būtu pieejams savienojums ar internetu, kā arī par visām summām, ko pakalpojuma sniedzējs var piemērot par datu pārraidīšanu un saņemšanu Mobilo ierīču lietotnē (ieskaitot, bet ne tikai, datu savienojuma viesabonēšanas izmaksas). Ņemiet vērā, ka Mobilo ierīču lietotne savas parastās darbības laikā automātiski pārsūta nelielu datu apjomu. Izvērstu informāciju skatiet sadaļā „Informācija par jums un Mobilo ierīču lietotnes izmantošana” zemāk.

 

Izņemot šajos noteikumos un nosacījumos tieši norādītus gadījumus un gadījumus, kuros tas atļauts vietējos tiesību aktos, jūs apņematies neveikt šādas darbības:

 

 • kopēt Mobilo ierīču lietotni vai Saturu, izņemot gadījumus, kuros šāda kopēšana ir saistīta ar parastu Mobilo ierīču lietotnes izmantošanu;
 • nomāt, iznomāt, piešķirt apakšlicenci, aizdot, tulkot, apvienot, pielāgot, mainīt vai modificēt Mobilo ierīču lietotni vai Saturu;
 • veikt izmaiņas vai modifikācijas visā Mobilo ierīču lietotnē, Saturā vai arī kādā to daļā, kā arī atļaut Mobilo ierīču lietotnes, Satura vai arī kādas to daļas apvienošanu vai iekļaušanu kādās citās programmās;
 • izjaukt, dekompilēt, dekonstruēt vai veidot atvasinātus darbus, kuru pamatā ir visa Mobilo ierīču lietotne, Saturs vai arī kāda to daļa, kā arī mēģināt veikt šādas darbības, izņemot gadījumus, kuros šādas darbības nevar aizliegt, piemērojot tiesību aktus;
 • nodrošināt vai kā citādi padarīt pieejamu Mobilo ierīču lietotni vai Saturu pilnībā vai daļēji (ieskaitot, bet ne tikai, lietotnes izdrukas, objektu vai avota lietotnes izdrukas, objekta kodu un pirmkodu) jebkādā formā kādai trešajai personai.

 

Jūs apzināties,

 

 • ka visas intelektuālā īpašuma tiesības, autortiesības un līdzdalība attiecībā uz Mobilo ierīču lietotni un Saturu pieder uzņēmumam „Hotels.com” vai mūsu pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem. Šīs tiesības visā pasaulē aizsargā starptautiski tiesību akti un vienošanās. Visas šādas tiesības ir paturētas;
 • ka jums nav citu tiesību attiecībā uz Mobilo ierīču lietotni un Saturu, izņemot ierobežotas tiesības tos lietot saskaņā ar mūsu Polisēm;
 • ka Mobilo ierīču lietotne un jebkura pavadošā dokumentācija un/vai tehniskā informācija ir pakļauta piemērojamiem ASV eksporta kontroles likumiem un noteikumiem. Jūs piekrītat ne tieši, ne netieši neeksportēt vai atkārtoti neeksportēt Mobilo ierīču lietotni ne uz vienu valsti, uz kuru attiecas ASV eksporta ierobežojumi.
 • Jums nav jāmaksā par Mobilo ierīču lietotnes izmantošanu.

 

Informācija par jums un Mobilo ierīču lietotnes izmantošana

 

Mēs apstrādājam informāciju par jums atbilstoši mūsu Paziņojumam par konfidencialitāti. Izmantojot šo Mobilo ierīču lietotni, jūs piekrītat šādai datu apstrādei, tāpēc rūpīgi izlasiet mūsu paziņojumu par konfidencialitāti. 

 

Kā tas ir izklāstīts tālāk mūsu Paziņojumam par konfidencialitāti, Mobilo ierīču lietotne automātiski sakrās šādu informāciju:

 

 • kā jūs lietojat Mobilo ierīču lietotni;
 • kādam Saturam jūs piekļūstat;
 • tehniskas kļūdas vai problēmas, ar kādām Lietotne var saskarties izmantošanas laikā.

 

Izmantojot šo Mobilo ierīču lietotni, jūs apliecināt un atzīstat šīs informācijas automātisku sakrāšanu un tai piekrītat.

 

Kad Mobilo ierīču lietotnē izmantojat līdzekļus „atrast piedāvājumus manā tuvumā” vai „izmantot pašreizējo atrašanās vietu”, mēs ar GPS vai mobilo tālruņu tīkla datu palīdzību izmantojam jūsu ierīcē pieejamos ģeogrāfiskos atrašanās vietas datus, lai sameklētu naktsmītnes jūsu atrašanās vietas tuvumā. Kaut arī šī informācija tiek sakrāta anonīmi, tā var mums atklāt precīzu vai aptuvenu Mobilo ierīču lietotnes atrašanās vietu. Mēs šo informāciju izmantojam tikai tam, lai atrastu naktsmītnes, kā tas ir izvērsti aprakstīts mūsu Paziņojumā par konfidencialitāti Mēs nekrājam datus par atrašanās vietu, izmantojot Mobilo ierīču lietotni, ja vien tajā neesat aktivizējis tuvāko naktsmītņu atrašanas līdzekli Lietojot tuvāko naktsmītņu atrašanas līdzekli, jūs atzīstat un apliecināt, ka uzņēmums „Hotels.com” izmanto iepriekš minētos atrašanās vietas datus, lai Mobilo ierīču lietotnē nodrošinātu ar jūsu atrašanās vietu saistītu Saturu un pakalpojumus, un jūs tam piekrītat. Atrašanās vietas datu izpaušanu, izmantojot Mobilo ierīču lietotni, jebkurā laikā var izslēgt iestatījumu izvēlnē

 

Izbeigšana

 

Uzņēmums „Hotels.com” var nekavējoties izbeigt šīs Mobilo ierīču lietošanas Polises un lietošanas noteikumus un nosacījumus, sniedzot jums rakstisku paziņojumu, šādos gadījumos:

 

 • ja esat būtiski vai pastāvīgi pārkāpis šīs polises vai lietošanas noteikumus un nosacījumus;
 • ja uzņēmums „Hotels.com” pēc saviem ieskatiem izlemj pilnībā vai daļēji atsaukt Mobilo ierīču lietotni.

 

Izbeigšanas brīdī neatkarīgi no iemesla:

 

 • tiek izbeigtas visas jums saistībā ar Mobilo ierīču lietotni vai Saturu šajos Lietošanas noteikumos un nosacījumos piešķirtās tiesības;
 • jums jāpārtrauc jebkāda Mobilo ierīču lietotnes un Satura lietošana;
 • jums Mobilo ierīču lietotne ir jāizdzēš vai jānoņem no ierīces.

 

Šīs Mobilo ierīču lietotnes Politikas un lietošanas noteikumi un nosacījumi ir saistoši gan jums, gan mums, gan arī mūsu attiecīgajiem tiesību pārņēmējiem un pēctečiem. Bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas jūs nedrīkstat nodot vai piešķirt šīs Mobilo ierīču lietotnes Politikas un lietošanas noteikumus un nosacījumus vai jebkuras citas tiesības un pienākumus, kas izriet no šīm Mobilo ierīču lietotnes Politikām un lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, vai iekasēt maksu par tiem, kā arī citādi rīkoties ar tiem. Šo lietošanas noteikumu darbības laikā mēs drīkstam nodot vai piešķirt šīs Mobilo ierīču lietošanas Polises un lietošanas noteikumus un nosacījumus vai jebkuras citas tiesības un pienākumus, kas izriet no šīm Mobilo ierīču lietošanas Polisēm un lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, kā arī iekasēt maksu par tiem, noslēgt apakšlīgumus vai citādi rīkoties ar tiem.

 

Ja šo Mobilo ierīču lietošanas Polišu un lietošanas noteikumu un nosacījumu darbības laikā mums kādā brīdī neizdodas panākt stingru pienākumu izpildi, kas jums jāveic saskaņā ar šīm Mobilo ierīču lietošanas Polisēm un lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, vai mums neizdodas īstenot kādas no tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, uz kuriem mums ir tiesības saskaņā ar šīm Mobilo ierīču lietošanas Polisēm un lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, tas nenozīmē atteikšanos no šīm tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un neatbrīvo jūs no saistībām pildīt šos pienākumus. Atbrīvošana no kādām saistībām nenozīmē atbrīvošanu no jebkurām turpmākajām saistībām pēc noklusējuma. Nav spēkā nekāda atbrīvošana no šajās Mobilo ierīču lietošanas Polisēs un lietošanas noteikumos un nosacījumos minētajām saistībām, ja vien tas nav tieši norādīts kā atbrīvošana un jūs neesat rakstiski informēts par to.

 

Apple ierīces

 

Ja Mobilo ierīču lietotni izmantojat kādā Apple ierīcē (piemēram, iPhone, iPod, iPad), tad papildus iepriekš norādītajam jūs piekrītat arī šādiem nosacījumiem:

 

 • jūs apzināties, ka šie Lietošanas noteikumi un nosacījumi darbojas tikai starp mums un jums, nevis korporāciju „Apple Inc.” ar adresi One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, ASV (“Apple”);
 • jums piešķirtā Mobilo ierīču lietotnes lietošanas licence ir ierobežota kā tālāk nenododama licence lietot Mobilo ierīču lietotni „Apple” mobilo ierīču operētājsistēmā („iOS”), kas darbojas produktā, kurš jums pieder vai kuru pārvaldāt;
 • jūs apzināties, ka „Apple” nav pienākuma nodrošināt nekādu Mobilo ierīču lietotnes uzturēšanu vai ar to saistītus atbalsta pakalpojumus;
 • ja Mobilo ierīču lietotne neatbilst kādām piemērojamām garantijas prasībām, jūs varat informēt korporāciju „Apple”, un korporācija „Apple” piemērojamos tiesību aktos noteiktajā maksimālajā apmērā jums atmaksās pirkuma summu (ja tāda ir) par Mobilo ierīču lietotni. Korporācijai „Apple” attiecībā pret Mobilo ierīču lietotni nav nekādu citu garantijas saistību;
 • jūs apzināties, ka mēs, nevis korporācija „Apple” esam atbildīgi par visām jūsu vai jebkuru trešo personu sūdzībām par Mobilo ierīču lietotni;
 • jūs apzināties, ka gadījumā, ja kāda trešā persona iesniegs sūdzību par to, ka Mobilo ierīču lietotne vai šīs Lietotnes pārvaldība un lietošana pārkāpj kādas trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības, korporācija „Apple” neatbild ne par kādu šāda intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma izmeklēšanu, aizstāvību, domstarpību atrisināšanu vai attaisnošanu;
 • jūs apliecināt un garantējat, ka neatrodaties valstī, uz kuru attiecas ASV valdības noteikts embargo vai kuru ASV valdība ir iekļāvusi terorisma atbalstītājvalstu sarakstā, kā arī neesat iekļauts nevienā ASV valdības izveidotā aizliegto vai ierobežoto personu sarakstā;
 • jūs apzināties un piekrītat, ka korporācija „Apple” un „Apple” filiāles ir Mobilo ierīču lietotnes Polišu un lietošanas noteikumu un nosacījumu netiešās labuma guvējas un pēc jūsu piekrišanas Mobilo ierīču lietotnes Polisēm un lietošanas noteikumiem un nosacījumiem korporācijai „Apple” kā netiešajai labuma guvējai būs tiesības (un tiks uzskatīts, ka šīs tiesības ir akceptētas) jūs piespiest ievērot Mobilo ierīču lietotnes Polises un lietošanas noteikumus un nosacījumus.

 

CEĻOJUMU PĀRDEVĒJS
 
Uzņēmums „Hotels.com” ir reģistrēts ceļojumu pārdevējs katrā no tālāk uzskaitītajiem štatiem:
Kalifornijas reģistrācijas numurs: 2083949-50 
Floridas reģistrācijas numurs: ST-36670 
Havaju salu reģistrācijas numurs: TAR 7105
Aiovas reģistrācijas numurs: 862 
Nevadas reģistrācijas numurs: 2007-0019
Reģistrācija kā ceļojumu pārdevējam Kalifornijā nav uzskatāma par štata izsniegtu apstiprinājumu.
 
ŅUJORKAS ŠTATA NODOKĻU REĢISTRĀCIJA
 
Uzņēmuma „Hotels.com, L.P.” Ņujorkas PVN piegādātāja reģistrācijas numurs ir 752942061 un tā Ņujorkas pilsētas viesnīcu aizpildījuma nodokļa reģistrācijas numurs ir 033984. 
 
Noklikšķiniet šeit, lai saņemtu izvērstu informāciju: Ņujorkas štata sertifikāts, Ņujorkas pilsētas sertifikāts 

 

Pārskatīts 2021. gada 30. martā

 

© 2021 „Hotels.com L.P.” Visas tiesības aizsargātas.